REGIO

26 april 2021

De NVDE, Holland Solar en Energie-Nederland werken samen om de energietransitie op regionaal niveau te ondersteunen: Het Regioteam Energietransitie (kortweg: Regioteam). Het team creëert voor leden van de organisaties meer beïnvloedingsmogelijkheden bij bestuurs- en beleidsprocessen op provinciaal en regionaal niveau. Tegelijkertijd krijgen provinciale en lokale politici, bestuurders en ambtenaren er een nuttig aanspreekpunt/vragenloket bij. Focus van het Regioteam energietransitie ligt op de Regionale Energiestrategieën (RES), warmte en infrastructuur.

Het Regioteam is aan de slag met:

 • Inzicht en overzicht creëren
 • Een vragenloket inrichten voor provincies, gemeenten en regio’s om feitelijk markt- en techniek gerelateerde vragen te beantwoorden.
 • Materiaal ontwikkelen en beheren voor leden om te gebruiken in contact met gemeenten, provincies en regio’s (factsheets, brochures, Q&A’s, position papers)
 • De samenwerking slim benutten met andere brancheverenigingen en nationale programma’s met een regionale component, zoals NPRES en NPLW.
 • Een contactpersoon per provincie

 

Regelmatig wordt er een Regio-nieuwsbrief verzonden, met daarin alle belangrijke ontwikkelingen en evenementen in de verschillende provincies. Schrijf je hier in. Vragen aan het Regioteam? Mail dan naar regio@nvde.nl.

Inwerkdossier Provinciale Statenleden Klimaat & Energie

Speciaal voor alle nieuwkomers in de provinciale politiek – maar eigenlijk ook voor iedereen die het heugen even wil opfrissen – heeft de NVDE een Inwerkdossier Klimaat & Energie opgesteld, een naslagwerk over álle onderwerpen rond de omslag naar schone energie waar u mee te maken gaat krijgen. U vindt het inwerkdossier hier.

Overzicht energie-gerelateerde documenten voor decentrale overheden

We hebben een document opgesteld met links naar relevante bronnen die een overzicht bieden van de huidige ontwikkelingen op klimaat- en energiebeleid in Nederland. Vind het document hier:

NVDE-inbreng coalitieakkoorden provincies: het ideale hoofdstuk Klimaat & Energie (2023)

Ongeacht de verkiezingsuitslag en samenstelling van coalities na 15 maart: de energietransitie heeft snelheid en continuïteit nodig. In brede samenwerking met andere marktpartijen heeft de NVDE een inbreng opgesteld voor richting de onderhandelaars van de coalitieakkoorden van de Provinciale Staten. De oproep van de NVDE is om dit Klimaat & Energie hoofdstuk op te nemen in de collegeakkoorden om zo concrete invulling te geven aan de uitvoering van gemaakte afspraken zoals die binnen de RES zijn gemaakt. Vind het document hier:

Provinciale Verkiezingspodcast Klimaat & Energie

De NVDE heeft vier verkiezingsdebatten voor de Provinciale Statenverkiezingen georganiseerd, die worden uitgezonden als podcast. Vind hier de beschikbare afleveringen.

Opiniestuk Provinciale Statenverkiezingen: ‘Provincie, pak je rol in de energietransitie’

De NVDE heeft in samenwerking met Energie-Nederland, NWEA en Holland Solar een opiniestuk gepubliceerd over continuïteit van de regionale afspraken op klimaatbeleid: “De voortgang van de omslag naar schone energie wordt in hoge mate bepaald door het provinciaal bestuur. Tijd om de handschoen op te pakken.” Lees het volledige opiniestuk op Binnenlands Bestuur hier.

 

 

RES wordt beter door samenwerking met doeners
Het succes van de Regionale Energiestrategie (RES) is afhankelijk van de samenwerking met netbeheerders, marktpartijen en energiecoöperaties die de regionale strategie in uitvoering moeten brengen. Denk aan de bedrijven die zonnepanelen en windmolens plaatsen en exploiteren, isolatiebedrijven en installateurs van duurzame technieken in woningen en kantoren. De NVDE vertegenwoordigt een groot aantal bedrijven en is daarom een onmisbare partner in de ondersteuning van de RES. Wij kunnen bij uitstek gemeenten helpen met hun publieke opgaven. Hoe kunnen ze wind en zon inpassen? Hoe kunnen ze wijken van het gas af krijgen? Onze leden zijn de doeners in de energietransitie die een belangrijke spil vormen in de samenwerking in de regio’s. Zij investeren, realiseren en maken de techniek voor de energietransitie mogelijk. Juist dankzij deze vakmensen kunnen de regio’s hun doelen waarmaken en de energietransitie uitrollen. Samen met de omwonenden. Daar staan wij voor als NVDE.  

Op deze pagina vind u informatie over:

Res’en algemeen

NVDE analyse concept RES-sen (Hernieuwbare elektriciteit en Warmte, juli 2020)
De regionale energieplannen besteden veel aandacht aan draagvlak en ruimtelijke inpassing van duurzame energie. Het is belangrijk dat de plannen ook kosteneffectief zijn en dat de opwekking goed past in het energiesysteem: aansluiting bij de vraag naar warmte en elektriciteit met oog voor energie-infrastructuur. Daar is verbetering nodig richting de ‘RES 1.0’, met betrokkenheid van het bedrijfsleven. Dat is de conclusie van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) na bestudering van 28 concept-RES’en.

Zon en wind op land

NVDE brochure Hernieuwbare energie op land in de Regionale Energie Strategie (feb 2020)
De NVDE verenigt vele partijen met decennialange praktijkervaring in projectontwikkeling van zon- en windenergieproductie. Zij stelt die kennis graag ter beschikking aan de Regionale Energie Strategieën. De brochure is gericht op gemeenten en regio’s. De brochure gaat in op de opgave, inclusief de huidige hoeveelheid zonne- en windenergie. Verder wordt ingegaan op onder meer ruimtebeslag en locatiekeuze van wind op land, zon op dak en zon op land-projecten.

Warmte

Warmtenetten georganiseerd (TKI, nov 2020)
Deze publicatie is daarmee een vervolg op de publicatie Warmtenetten Ontrafeld en gaat over de afwegingen bij de manier van ontwikkelen, realiseren en exploiteren van een collectief warmtenet.

Warmtenetten ontrafeld (TKI, mei 2020)
Bent u geen vakspecialist op het gebied van de energietransitie maar krijgt u wel vragen hierover? Bijvoorbeeld omdat u volksvertegenwoordiger of bestuurder bent van een dorp, stad, provincie of waterschap. Of omdat u betrokken bent bij een lokale duurzame energiecoöperatie. Dan vindt u in deze publicatie een helder overzicht van de belangrijkste onderdelen van een warmtenet. Zoals u in het overzicht kunt zien, gaat deze publicatie over de ketenonderdelen van een warmtenet.

NVDE brochure warmtebronnen in de RES (feb 2020)
Duurzame warmte, hoe komen we eraan? De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) maakte een brochure die de verschillende duurzame warmtebronnen schetst, met het gebruik, de potentie en aandachtspunten. We noemen onder andere bodemenergie, omgevingswarmte, zonnewarmte, biomassa en restwarmte. Het gaat zowel om collectieve warmtevoorziening (via warmtenet) als om individuele duurzame warmte (via warmtepomp, zonneboiler, biomassaketel, pelletkachel). De NVDE heeft expertise over alle bronnen, doordat ze leden heeft uit de volledige keten van warmte-opwekking tot benutting.

NVDE Brochure Programma Aardgasvrije wijken (jan 2020)
NVDE heeft een overzicht gemaakt van de zeven duurzame alternatieven voor het verwarmen met aardgas die nu al worden toegepast.

Mobiliteit

NVDE checklist Laadinfrastructuur in de Regionale Energie Strategie
De checklist is opgesteld door de NVDE samen met haar leden, zoals laadbedrijven, energiebedrijven en netbeheerders. De checklist is bedoeld voor decentrale overheden, Regionale Energie Strategie (RES)-regio’s en regio’s van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). De NVDE geeft met deze checklist praktische tips om de groeiende elektriciteitsvraag van elektrisch vervoer zo goed en duurzaam mogelijk in de RES mee te nemen.

Participatie

Oplegger & factsheet: Bijvoegdheden overheden bij procesparticipatie en financiële participatie

Handreiking participatie in duurzame energieprojecten
Door de energietransitie zal het Nederlandse landschap er de komende jaren anders uit gaan zien. Met de komst van lokale, schone energiebronnen als zon en wind wordt onze Nederlandse energievoorziening steeds zichtbaarder, ook in de fysieke omgeving. Draagvlak en acceptatie onder omwonenden en andere burgers en bedrijven uit de omgeving van projecten zijn daarbij van cruciaal belang. In het Klimaatakkoord is daarom afgesproken in te zetten op een grotere mate van participatie van de lokale omgeving bij duurzame energie.

Participatiewaaier (nov 2019)
De participatiewaaier bevat een overzicht van verschillende vormen van projectparticipatie (zowel ontwerp- als financiële participatie). De participatiewaaier is bedoeld als menukaart van mogelijke bovenwettelijke participatieopties.

Essay: Naar (betere) samenwerking tussen gemeenten, projectontwikkelaars en energiecoöperaties (juli 2021) De NVDE, VNG, de Participatiecoalitie en NP RES brengen samen het essay ‘Naar (betere) samenwerking tussen gemeenten, projectontwikkelaars en energiecoöperaties’ uit. Dit essay is een eerste stap in een dialoog die zeker een vervolg verdient. Klik hier voor het volledige essay.

 

Uitvoerbaarheidsanalyse

De NVDE kan u, vanuit de expertise van haar leden, helpen bij het opstellen van RES-onderdelen voor duurzame elektriciteit (zon en wind) en voor duurzame warmte. U kunt hiervoor contact opnemen met Wouter Langendoen, wouterlangendoen@nvde.nl.

Uitvoerbaarheidsanalyse zon en wind
De NVDE kan u helpen met een uitvoerbaarheidsanalyse voor zon en wind. Elk plan en elk project kent natuurlijk zijn eigen dynamiek; projectontwikkeling blijft maatwerk. Wij bieden aan om in samenwerking met NVDE-leden te kijken naar de uitvoerbaarheid van uw RES-in-wording op het gebied van duurzame elektriciteit (zonne- en windenergie). We kijken vanuit de ervaringen van onze leden in uw regio graag mee op:

 • Uitvoerbaarheid van aangewezen zoekgebieden voor aangewezen technieken en beschreven omvang;
 • Bredere blik op omvang productie in de regio in relatie tot lokale energievraag;
 • Mogelijkheden om wind en zon (en opslag) te combineren;
 • Mogelijkheden om met duurzame elektriciteit ook warmte en mobiliteit te faciliteren;
 • Andere kansen voor duurzame opwekking.
 • Advies en meedenken met het verkrijgen van draagvlak en participatie van omwonenden;
 • Kennis en expertise over technische en ruimtelijke inpassing van duurzame energie.

Advies bij het opstellen van de Transitievisie Warmte en de Regionale Structuur Warmte
Bij het opstellen van een Regionale Structuur Warmte kan de NVDE kennis en expertise inbrengen, vanuit de ervaring van haar leden, over nu al beschikbare duurzame bronnen en over de mogelijkheden voor toekomstige verduurzaming van warmtebronnen.

Verwijzing naar brancheverenigingen voor specifieke technieken
Wilt u meer informatie over specifieke technieken in de energietransitie?
Neem contact op met de NVDE of met één van de brancheverenigingen die lid zijn.

Verwijzing naar bedrijven / bureaus die helpen met advies, proces of inhoud van de RES
Wilt u gespecialiseerd en professioneel advies in de regionale of gemeentelijke uitwerking?
Kijk hier voor een overzicht van adviseurs die u hierbij kunnen helpen.


Misschien ook interessant