REGIONALE ENERGIE STRATEGIE (RES)

RES wordt beter door samenwerking met doeners
Het succes van de Regionale Energiestrategie (RES) is afhankelijk van de samenwerking met netbeheerders, marktpartijen en energiecoöperaties die de regionale strategie in uitvoering moeten brengen. Denk aan de bedrijven die zonnepanelen en windmolens plaatsen en exploiteren, isolatiebedrijven en installateurs van duurzame technieken in woningen en kantoren. De NVDE vertegenwoordigt meer dan 6000 bedrijven en is daarom een onmisbare partner in de ondersteuning van de RES. Wij kunnen bij uitstek gemeenten helpen met hun publieke opgaven. Hoe kunnen ze wind en zon inpassen? Hoe kunnen ze wijken van het gas af krijgen? Onze leden zijn de doeners in de energietransitie die een belangrijke spil vormen in de samenwerking in de regio’s. Zij investeren, realiseren en maken de techniek voor de energietransitie mogelijk. Juist dankzij deze vakmensen kunnen de regio’s hun doelen waarmaken en de energietransitie uitrollen. Samen met de omwonenden. Daar staan wij voor als NVDE.  

Op deze pagina vindt u:

Brancheverenigingen
Wilt u meer informatie over specifieke technieken in de energietransitie?
Neem contact op met de NVDE of met één van de brancheverenigingen die lid zijn.

Adviseurs
Wilt u gespecialiseerd en professioneel advies in de regionale of gemeentelijke uitwerking?
Kijk hier voor een overzicht van adviseurs die u hierbij kunnen helpen.

Publicaties

Hier vindt u specifieke informatie die helpt bij het opstellen van de RES:

 • NVDE analyse concept RES-sen (Hernieuwbare elektriciteit en Warmte, juli 2020): De regionale energieplannen besteden veel aandacht aan draagvlak en ruimtelijke inpassing van duurzame energie. Het is belangrijk dat de plannen ook kosteneffectief zijn en dat de opwekking goed past in het energiesysteem: aansluiting bij de vraag naar warmte en elektriciteit met oog voor energie-infrastructuur. Daar is verbetering nodig richting de ‘RES 1.0’, met betrokkenheid van het bedrijfsleven. Dat is de conclusie van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) na bestudering van 28 concept-RES’en.
 • NVDE brochure Hernieuwbare energie op land in de Regionale Energie Strategie (feb 2020)
  De NVDE verenigt vele partijen met decennialange praktijkervaring in projectontwikkeling van zon- en windenergieproductie. Zij stelt die kennis graag ter beschikking aan de Regionale Energie Strategieën. De brochure is gericht op gemeenten en regio’s. De brochure gaat in op de opgave, inclusief de huidige hoeveelheid zonne- en windenergie. Verder wordt ingegaan op onder meer ruimtebeslag en locatiekeuze van wind op land, zon op dak en zon op land-projecten.
 • NVDE brochure warmtebronnen in de RES (feb 2020)
  Duurzame warmte, hoe komen we eraan? De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) maakte een brochure die de verschillende duurzame warmtebronnen schetst, met het gebruik, de potentie en aandachtspunten. We noemen onder andere bodemenergie, omgevingswarmte, zonnewarmte, biomassa en restwarmte. Het gaat zowel om collectieve warmtevoorziening (via warmtenet) als om individuele duurzame warmte (via warmtepomp, zonneboiler, biomassaketel, pelletkachel). De NVDE heeft expertise over alle bronnen, doordat ze leden heeft uit de volledige keten van warmte-opwekking tot benutting.
 • Handreiking participatie in duurzame-energieprojecten
  Door de energietransitie zal het Nederlandse landschap er de komende jaren anders uit gaan zien. Met de komst van lokale, schone energiebronnen als zon en wind wordt onze Nederlandse energievoorziening steeds zichtbaarder, ook in de fysieke omgeving. Draagvlak en acceptatie onder omwonenden en andere burgers en bedrijven uit de omgeving van projecten zijn daarbij van cruciaal belang. In het Klimaatakkoord is daarom afgesproken in te zetten op een grotere mate van participatie van de lokale omgeving bij duurzame energie.
 • Participatiewaaier (nov 2019)
  De participatiewaaier bevat een overzicht van verschillende vormen van projectparticipatie (zowel ontwerp- als financiële participatie). De participatiewaaier is bedoeld als menukaart van mogelijke bovenwettelijke participatieopties.

NVDE helpt bij Uitvoerbaarheidsanalyse zon en wind en bij Warmteplannen

De NVDE kan u, vanuit de expertise van haar leden, helpen bij het opstellen van RES-onderdelen voor duurzame elektriciteit (zon en wind) en voor duurzame warmte. U kunt hiervoor contact opnemen met Wouter Langendoen, wouterlangendoen@nvde.nl.

Uitvoerbaarheidsanalyse zon en wind
De NVDE kan u helpen met een uitvoerbaarheidsanalyse voor zon en wind. Elk plan en elk project kent natuurlijk zijn eigen dynamiek; projectontwikkeling blijft maatwerk. Wij bieden aan om in samenwerking met NVDE-leden te kijken naar de uitvoerbaarheid van uw RES-in-wording op het gebied van duurzame elektriciteit (zonne- en windenergie). We kijken vanuit de ervaringen van onze leden in uw regio graag mee op:

 • Uitvoerbaarheid van aangewezen zoekgebieden voor aangewezen technieken en beschreven omvang;
 • Bredere blik op omvang productie in de regio in relatie tot lokale energievraag;
 • Mogelijkheden om wind en zon (en opslag) te combineren;
 • Mogelijkheden om met duurzame elektriciteit ook warmte en mobiliteit te faciliteren;
 • Andere kansen voor duurzame opwekking.
 • Advies en meedenken met het verkrijgen van draagvlak en participatie van omwonenden;
 • Kennis en expertise over technische en ruimtelijke inpassing van duurzame energie.

Advies bij het opstellen van de Transitievisie Warmte en de Regionale Structuur Warmte
Bij het opstellen van een Regionale Structuur Warmte kan de NVDE kennis en expertise inbrengen, vanuit de ervaring van haar leden, over nu al beschikbare duurzame bronnen en over de mogelijkheden voor toekomstige verduurzaming van warmtebronnen.

Artikel delen?