Brancheverenigingen energie en duurzame technieken

2 maart 2020

Hier vindt u links naar de brancheverenigingen van de verschillende technieken voor duurzame energie:

Zonne-energie – Holland Solar
Windenergie – NedZero
Bodemenergie – BodemenergieNL
Warmtenetten – Stichting Warmtenetwerk
Bio-energie – Platform Bio-economie – Vereniging van bioketel-leveranciers
Warmtepompen – Vereniging Warmtepompen
Geothermie – Platform Geothermie
Netbeheer – Netbeheer Nederland
Energiecoöperaties – Energie Samen
Laadinfrasturctuur – ElaadNL
Groen Gas – Groengas Nederland
Bouw- en installatie branche – Techniek Nederland

Zonne-energie

Zonne-energie voor opwekking van elektriciteit of warmte in de vorm van zonnestroom of -warmte op daken, op water of grondgebonden en zonnewarmte op grote of kleinere schaal. Branchevereniging Holland Solar hecht veel waarde aan samenwerking met de rijksoverheid, provincies en gemeenten.

Windenergie

Nedzero (voorheen NWEA) bevordert de ontwikkeling van windenergie met het oog op een duurzame Nederlandse energievoorziening. Voor en met haar leden werkt NedZero aan de sterke windsector en het nieuwe beleid dat daarvoor nodig is.

Bodemenergie

Open en gesloten bodemenergiesystemen zijn warmtepompsystemen die warmte en koude bufferen in de ondergrond en op die manier gebruik van fossiele energie verminderen of vermijden.
BodemenergieNL is de brancheorganisatie.

Warmtenetten

Stichting Warmtenetwerk is het platform voor de warmtesector waar spelers informatief met elkaar netwerken en zich inzetten voor de energietransitie.

Bio-energie

Bio-energie is een onmisbaar onderdeel in de energietransitie. Het is een duurzaam warmte-alternatief voor aardgas, voorziet in regelbaar elektrisch vermogen en kan zelfs zorgen voor negatieve emissies.
Platform Bio-economie is de vereniging van bedrijven die actief zijn in de bio-energie en duurzame biomassa grondstoffen.
Vereniging van bioketel-leveranciers

Warmtepompen

Warmtepompen, zowel volledig elektrisch, als in hybride uitvoering, kunnen met de nu beschikbare technologie een krachtige verduurzaming bewerkstelligen in zowel de nieuwbouw als de bestaande woningbouw en utiliteit.
Vereniging Warmtepompen

Geothermie

Geothermie (aardwarmte) is lokale duurzame warmte uit de ondergrond voor de verwarming van huizen, kassen en industrie.
Platform Geothermie

Netbeheer

De energienetbeheerders leveren een bijdrage aan de transitie naar een duurzame energievoorziening. Gas- en elektriciteitsnetten zijn een belangrijke randvoorwaarde om verduurzaming en energiebesparing mogelijk te maken.
Netbeheer Nederland is de brancheorganisatie van alle elektriciteit- en gasnetbeheerders

Energiecoöperaties

Energie Samen is de brancheorganisatie voor duurzame energie-initiatieven van burgers, zowel op het gebied van zon, wind, warmte als mobiliteit.

Laadinfrastructuur

ElaadNL is de kennisvereniging op het gebied van slim opladen en oplaadinfrastructuur.

Groen gas

Groen gas is de duurzame variant van aardgas en wordt gemaakt door biogas op te waarderen tot het dezelfde kwaliteit heeft als aardgas. Groen gas wordt schoon geproduceerd en is hernieuwbaar. Groen gas kan voor exact dezelfde toepassingen worden gebruikt als aardgas.
Groengas Nederland vertegenwoordigt bedrijven en organisaties in de biogasbranche.

Bouw- en installatie branche

Technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel.
Techniek Nederland kan regionaal en lokaal met haar leden technische expertise inbrengen bij het opstellen van regionale plannen en de benodigde initiatieven van de grond krijgen op het gebied van arbeidsmarkt en opleidingen. Van belang is dat de sector in beeld is bij de regionale en lokale overheden om zo te komen tot mogelijke publiek-private samenwerkingen (PPS constructies).


Misschien ook interessant