Adviseurs en experts Regionale Energie Strategie

5 maart 2020

Hieronder vindt u een alfabetisch overzicht van adviseurs en experts die regio’s kunnen helpen bij het opstellen van de RES (Regionale Energie Strategie). Per bedrijf is kort aangegeven welke diensten zij voor u kunnen verrichten.

APPM – Advies en projectmanagers voor opgaven in de fysieke leefomgeving
Bosch & van Rijn – Adviesbureau voor wind- en zonne-energie
CE Delft – Onderzoek en advies voor een duurzame samenleving
De Woonpas – Woningverduurzaming
Deloitte GI3 – Consultancy en financiële advisering
DWA – Duurzame oplossingen voor gebouwen en gebieden
EBN – Kennis van de Nederlandse ondergrond voor de energietransitie
Ecorys – Internationaal onderzoeks- en adviesbureau
Elaad – Kennis- en innovatiecentrum over oplaadinfrastructuur
EY – Consultancy en financiële advisering
Fakton – Financieel en ontwikkeladvies over vastgoed en energie
Motivaction – Marktonderzoeksbureau
Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn NV – Advocaten & notarissen
PWC – Accountancy, belastingadvies en onderzoek
Squarewise – Accelerator van transities in duurzaamheid
TNO EnergieTransitie – Kennis en innovaties voor de energietransitie
Volgroen – Financier voor de zakelijke markt in besparing- en opwek van duurzame energie
Winst uit je woning – Grootschalig adviseren, inkopen en uitvoeren van duurzaamheidsmaatregelen

APPM

Advies en projectmanagers voor opgaven in de fysieke leefomgeving
Wij geven RES-processen vorm. Hierbij regisseren we de samenwerkingen met regio’s en onze partners, en dragen zo bij aan een RES die lokaal herkenbaar, gedragen en uitvoerbaar is. Daarnaast adviseren we bij het formuleren van uitvoeringsprogramma’s, zodat (deel-)regio’s kunnen prioriteren en concreet aan de slag kunnen.

 • Advies op werkvelden Water, Energie, Mobiliteit, Infrastructuur en Gebiedsontwikkeling
 • Transitievisie warmte
 • Aardgasvrije wijken: De wijkaanpak
 • Energie-infrastructuur
 • Advies over elektrisch rijden

website APPM

Bosch & van Rijn

Adviesbureau voor wind- en zonne-energie
Bosch & van Rijn heeft veel praktische ervaring met het concretiseren en uitvoerbaar maken van energie- en klimaatbeleid, ook op regionale schaal. We maken gebruik van ruimtelijke haalbaarheidsstudies om de energieopgaven ruimtelijk te vertalen. We ondersteunen regio’s en gemeenten om, in maatschappelijke dialoog, de meest geschikte locaties voor duurzame energie in kaart te brengen en we stellen invoeringsstrategieën op zodat duurzame energieprojecten ook werkelijk en binnen afzienbare tijd gerealiseerd kunnen worden.

 • Ruimtelijke haalbaarheidsstudies energieopgaven
 • Ondersteuning maatschappelijk dialoog
 • Opstellen invoer strategieën

website Bosch & van Rijn

CE Delft

Onderzoek en advies voor een duurzame samenleving
CE Delft is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau, gespecialiseerd in het ontwikkelen van innovatieve oplossingen van milieu- en duurzaamheidsvraagstukken. CE Delft heeft uitgebreide expertise over de energietransitie, van de gebouwde omgeving en hernieuwbare energie tot het volledige energiesysteem. Zo werken wij in meerdere regio’s aan de RES, en hebben wij integrale systeemstudies voor o.a. de provincies Noord-Holland, Groningen, Drenthe en Zeeland uitgevoerd. Met onze kennis helpen wij lokale overheden, netbeheerders en het nationaal programma met het opstellen van een gedegen energiestrategie.

 • Advies op de thema’s: gebouwde omgeving, mobiliteit, industrie en energie;
 • Energiesysteemstudies;
 • Begeleiding en adviseren van het gehele RES-traject.
 • Transitievisie warmte: van model tot concrete visie;
 • Beleidsadvies- en beleidsdoorrekening.

website CE Delft

De Woonpas

Woningverduurzaming
Het verduurzamen van particuliere woningen is een belangrijk onderdeel van de totale energietransitie. De Woonpas heeft zich tot doel gesteld om samen met haar partners en gemeenten de verduurzaming van het particuliere woningbestand op te schalen vanuit het perspectief en het belang van de woningeigenaar maar ook vanuit het belang van de gemeente waar het gaat om de realisatie van haar uitvoeringsplannen van het wijkgerichte warmtetransitieplan. Door middel van deze samenwerking brengt De Woonpas alle benodigde kennis en competenties bij elkaar en faciliteert de End-to-End ontzorging van de woningeigenaar.

 • Transitiemanagement
 • Besluitvorming
 • Geen balansverzwaring en kredietrisico voor gemeenten
 • Inrichting van baatbelasting-proces met gemeenten

website De Woonpas

Deloitte GI3

Consultancy en financiële advisering
Deloitte Global Investment & Innovation Incentives (GI3) kan een grote rol spelen in het financierbaar maken van de RES strategieën. De energietransitie is een publiek-private transitieopgave die gepaard gaat met grootschalige investeringen. Transitie investeringen kennen vaak moeilijke business cases met veel risico’s en onzekerheden. Er zijn investeringen nodig in bijvoorbeeld (rest)warmtenetten, geothermie, netcapaciteit, waterstof, alternatieve grondstoffen voor de industrie, etc. Wij pleiten voor het toewerken naar een regionale investeringsagenda waarbij wij ondersteuning kunnen bieden in het komen tot business cases, het prioriteren en het publiek-privaat haalbaar maken daarvan.

 • Consultancy
 • Risicoanalyses
 • Financieel advies

website Deloitte

DWA

Duurzame oplossingen voor gebouwen en gebieden
Adviesbureau DWA maakt duurzaamheid werkend in de gebouwde omgeving. DWA begeleidt gemeenten, provincies en bewoners bij de transitie naar aardgasvrije wijken, van visievorming tot uitvoering. Wij snappen waar de uitdagingen liggen voor gemeenten, woningcorporaties, ontwikkelaars, vastgoedeigenaren, woningeigenaren en huurders. Die lossen we samen op.
Een aardgasvrije wijk is het ultieme samenspel tussen techniek, financiële haalbaarheid en bewonersparticipatie. Met een warmtetransitievisie, haalbaarheidsonderzoek, wijkuitvoeringsplan en business case komen we tot duurzaam werkende oplossingen voor wijken en gebouwen. Met de nieuwste technieken halen we waardevolle data uit gebouwen. Zo zien we hoe een gebouw functioneert, maar ook hoe we het nóg energiezuiniger, comfortabeler en slimmer kunnen maken. Dat doen we met 120 enthousiaste professionals, die intrinsiek gemotiveerd zijn om de leefomgeving te verduurzamen.

 • Aardgasvrije wijken: De Wijkaanpak
 • Transitievisie warmte
 • Duurzame gebiedsontwikkeling
 • Verduurzaming vastgoedportefeuilles
 • Collectieve energievoorzieningen

website DWA

EBN

Kennis van de Nederlandse ondergrond voor de energietransitie
De energietransitie in Nederland helpen versnellen. Dat is een van de kerntaken van EBN. Daarom richt EBN zich binnen tal van samenwerkingsverbanden op innovatieve projecten. Deze richten zich steeds vaker op duurzame energieoplossingen, zoals aardwarmte, waterstof als energiebuffer, ondergrondse opslag van CO2, en groen gas.
Voor een succesvolle energietransitie is samenwerking van groot belang. EBN neemt daarin voortouw en brengt private en publieke partijen bij elkaar.

 • Netwerk in;
 • CO2-opslag;
 • Ontmanteling olieplatforms;
 • Aardwarmte.

website EBN

Ecorys

Onderzoeks- en adviesbureau
Ecorys is een toonaangevend multidisciplinair onderzoeks- en adviesbureau dat zich richt op belangrijke maatschappelijke uitdagingen zoals de energietransitie, klimaatverandering en duurzame mobiliteit.
In deze werkvelden helpt Ecorys publieke en private opdrachtgevers met grondige analyses, inspirerende ideeën en praktische oplossingen voor complexe vraagstukken. Met onze erkende technisch-economische rekenmodellen ondersteunen wij gemeenten, provincies en RES-regio’s in het formuleren, uitrollen en monitoren van transitieplannen. We bieden een integrale systeemaanpak met duidelijke stakeholder-mapping, ruimte voor participatie en aandacht voor betaalbaarheid.

website Ecorys

Elaad

Kennis- en innovatiecentrum over oplaadinfrastructuur
Stichting ElaadNL is een initiatief van netbeheerders en is een kennis- en innovatiecentrum op het gebied van slim laden en oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. Vanuit deze rol onderzoekt ElaadNL de te verwachten groei op het gebied van laadinfrastructuur en de te laden voertuigen. Deze onderzoeksresultaten, de ElaadNL Outlooks, worden een aantal keren per jaar gepubliceerd in overzichtelijke rapportages. Daarnaast ontwikkelde ElaadNL in nauwe samenwerking met de netbeheerders meerdere factsheets ten behoeve van de Regionale Energie Strategieën en de koppelingen die er zijn met de Nationale Agenda Laadinfrastructuur.

 • Onderzoeken en prognosticeren van de laadbehoefte op lokaal, regionaal en landelijk niveau;
 • Ondersteunen van provincies bij aanbestedingen op het gebied van laadinfrastructuur;
 • Kennis ontwikkelen en delen ten behoeve van de Regionale Energie Strategieën en de Nationale Agenda Laadinfrastructuur;
 • Keuren van nieuwe laadoplossingen voordat deze toegepast mogen worden in de openbare ruimte.

website Elaad

EY

Consultancy en financiële advisering
De energietransitie stelt alle partijen in deze markt voor een enorme uitdaging. We hebben elkaar nodig om te komen tot een toekomstbestendige en duurzame energiesector en daarbij is het belangrijk dat we elkaar begrijpen. Door het gesprek tussen politiek en de top van het bedrijfsleven in de energiesector te faciliteren, draagt EY bij aan onderling begrip en betere besluiten in de energietransitie.

 • Wij passen digitale technologieën toe om overheidsdiensten voor burgers effectiever en persoonlijker te maken.
 • Wij helpen overheden hun overheidsfinanciën beter te beheren, zodat het uitgegeven belastinggeld meer waarde oplevert.
 • Wij ontwikkelen publiek-private partnerschappen en assetmanagementstrategieën voor de ontwikkeling van infrastructuur, waardoor de levenskwaliteit van burgers verbetert en de economische groei gestimuleerd wordt.
 • Wij helpen overheden om zelfstandige ondernemers en start-ups te stimuleren en bieden strategieën voor economische ontwikkeling.

website EY

Fakton

Financieel en ontwikkeladvies over vastgoed en energie
Fakton heeft zich in bijna 40 jaar ontwikkeld tot een team van professionals voor financiële-, strategische en ontwikkelvraagstukken in het domein van ruimte, vastgoed en energie. Onze missie is dat wij een beslissende bijdrage willen leveren aan het creëren van veerkrachtige stedelijke leefomgevingen en vitale vastgoedorganisaties.

 • Subsidieaanvraag proeftuinen aardgasvrije woningen
 • Beleidsadvies
 • Assisteren bij tenders
 • Gebiedsontwikkeling

Website Fakton

Motivaction

Marktonderzoeksbureau
Om de energietransitie binnen jouw gemeente te ondersteunen, levert Motivaction inzicht in de houding ten opzichte van de energietransitie van de bewoners in jouw regio. Naast alle technische informatie is het voor een succesvolle energietransitie van belang om de bewoners te kennen, te weten wat hen drijft, welke argumenten hen aanspreken, hoe hen te overtuigen en welke tone of voice bij hen binnenkomt. Motivaction ondersteunt bedrijven, gemeentes en vele andere organisaties bij het in kaart brengen van bewoners in de ‘echte’ wereld (wie woont waar?). Bovendien zijn we in staat om de verschillende profielen in de virtuele, onlinewereld te vinden. Dit biedt onze opdrachtgevers mogelijkheden om zoveel mogelijk doelgroepen te bereiken en op een zo effectief mogelijke manier met hen te communiceren.

 • Strategisch onderzoek (toekomstscenario’s)
 • Postioneringsonderzoek
 • Communicatieonderzoek (strategie en middelen)
 • Het ontwikkelen van persona’s
 • Klanttevredenheidsonderzoek (consumenten en zakelijk)
 • Churn/retention
 • Opinie- en beleidsonderzoek
 • Segmentatieonderzoek

website Motivaction

Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn NV

Advocaten & notarissen in oa energiesector
Onze juridische specialisten in de energiesector zijn nauw betrokken bij grote landelijke vraagstukken op het gebied van energietransitie, marktregulering en energiehandel.
De energietransitie plaatst de energiesector voor een grote opgave. ‘Van gas los’ vergt een keuze voor een nieuwe energiebron. Biedt elektrificatie een oplossing, of zijn restwarmte, WKO en aquathermie de panacees? En welke rol kan waterstof vervullen bij energieopslag?

 • Bekend met recente wetswijzigingen
 • Kennis van wetgeving in energiesector

website Pels Rijcken & Drooglever Fortijn NV

PWC

Accountancy, belastingadvies en onderzoek
Wij helpen overheden goed beleid te formuleren onder meer door de effecten van beleid te analyseren. Daarnaast helpen wij overheden beleidsmaatregelen te implementeren. Ook ondersteunen wij bedrijven bij het begrijpen van de invloed van klimaatbeleid op hun activiteiten en het optimaal kunnen benutten van subsidies en fiscale maatregelen voor het realiseren van de energietransitie en het verminderen van uitstoot van broeikasgassen.

 • Ondersteuning bij beleid en regulering in de energietransitie
 • Ondersteuning bij het maken van strategie en energietransitie roadmap

website PWC

Squarewise

Accelerator van transities in duurzaamheid
Squarewise is een dynamisch bureau dat gelooft dat de wereld moet en gaat veranderen in een duurzamere samenleving. Het is onze missie om deze duurzame transitie te versnellen. Op een creatieve en soms confronterende manier weten we partijen te verbinden, omdat we geloven dat we samen betere resultaten kunnen behalen. Met een scherpe analyse en met hands-on mentaliteit realiseren we icoonprojecten met zichtbare vernieuwing. We werken aan strategische adviezen, voorbeeldprojecten en ventures.

 • Advies over verduurzaming gebouwde omgeving
 • Opschaling van innovaties in het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving
 • Uitvraag Watt levert mijn dak op?

website Squarewise

TNO EnergieTransitie

Kennis en innovaties voor de energietransitie
De ambities van de unit EnergieTransitie zijn geformuleerd in acht samenhangende innovatieprogramma’s die aansluiten bij de energieagenda en het Regeerakkoord. De innovatieprogramma’s van de unit EnergieTransitie bestrijken alle relevante onderdelen van de energietransitie. Dagelijks werken er 700 toponderzoekers van de unit EnergieTransitie aan het versnellen van de energietransitie.

 • Een significante toename van zonnestroom
 • Grootschalige opwekking van windstroom
 • Een breed gedragen energietransitie
 • Energie producerende gebouwde omgeving
 • CO₂-neutrale brand- en grondstoffen
 • CO₂-neutrale industrie
 • Duurzaam gebruik van de ondergrond
 • Duurzaam en betrouwbaar energiesysteem

website TNO EnergieTransitie

Volgroen

Financier voor de zakelijke markt in besparing- en opwek van duurzame energie.
Volgroen werkt samen met leveranciers van o.a. LED verlichting, zonnepanelen, zonneboilers, infraroodverwarming, warmtepompen en biomassa installaties. Samen met deze partners leveren we passende financieringen op maat voor zakelijke klanten die energie willen besparen zonder grote eenmalige investeringen.

website Volgroen

Winst uit je woning

Grootschalig adviseren, inkopen en uitvoeren van duurzaamheidsmaatregelen
Wij helpen wekelijks ruim 1000 woningeigenaren in ruim 60 gemeenten aan onafhankelijk advies en scherpe offertes van isolatie- en installatiebedrijven. Onze grootste toegevoegde waarde hierin ligt op de ‘ontzorging’ van de lokale isolatie- en installatiebedrijven. Wij helpen deze bedrijven door het volledig overnemen van het advies aan huis, de productie van alle offertes en ‘bestekken’ op maat. Ook nemen we het gehele klantcontact over voor de uitvoerders inclusief sales en nazorg. Als ‘uitvoerend intermediair’ zorgen wij hiermee voor een efficiënte energietransitie op gemeente- en wijkniveau. Wij werken in de communicatie samen met een gemeente maar hebben geen bijdrage meer nodig voor onze diensten.

 • Totaalaanbieder voor grondgebonden koopwoningen;
 • Volledig ingesteld om samen te werken met lokale isolatie- en installatiepartijen;
 • Grootschalig energieadviescapaciteit aan huis (400 per week);
 • Geautomatiseerd offerte en bestekproces;
 • Capaciteit servicedesk voor ruim 1500 deelnemers per week.

website Winst uit je woning


Misschien ook interessant

Podcast Betrouwbare Bronnen: Klimaat en Groene Groei: Sophie Hermans heeft grote ambities, maar wordt het haar mogelijk gemaakt?

Podcast Betrouwbare Bronnen: Klimaat en Groene Groei: Sophie Hermans heeft grote ambities, maar wordt het haar mogelijk gemaakt?