Marktinrichting en Energiesysteem

21 augustus 2018

De commissie Marktinrichting en Energiesysteem richt zich op het verbeteren van de marktordening en de energienetwerken om een grootschalige integratie van hernieuwbare bronnen optimaal te faciliteren. Deze commissie houdt zich bezig met de randvoorwaarden en de gevolgen van de energietransitie. Denk aan onderwerpen als netaansluitingen, flexibiliteit en tariefstructuur. Onder de commissie vallen de vaste werkgroepen Omgeving en Ruimte, Steunregimes hernieuwbare energieopwekking en Hernieuwbare gassen.
Voor de komende periode zijn er drie prioriteiten vastgesteld:
1. Markt: is de marktinrichting toegesneden op de groei van duurzame energie?
2. Netbeheer: van statisch verleden naar dynamische toekomst
3. Hernieuwbare gassen: van buzzword naar hip & happening

Er zijn verschillende position papers en rapporten gepubliceerd:

Inbreng commissiedebat Gasmarkt Leveringszekerheid 15 september 2022

Consultatie Wet Nationaal Groeifonds

De NVDE reageert op de internetconsultatie over de Wet Nationaal Groeifonds. De komende jaren staan in het teken van groen economisch herstel. Duurzaamheid hoort thuis in het hart van het economisch systeem – en dus in het hart van economische stimuleringspakketten. De NVDE pleit voor het sterker vastleggen van het doel van een duurzame en klimaatneutrale economie in de Wet Nationaal Groeifonds.

Overlegtafel Energievoorziening

De Overlegtafel Energievoorziening (OTE) is een informeel overlegorgaan waarin sinds enkele jaren verschillende partijen ‘met de benen op tafel’ vooruitkijken naar de energievoorziening van de toekomst. Diverse partijen uit de energieketen nemen deel: afnemers, producenten en netbeheerders. Het ministerie van Economische Zaken en de Autoriteit Consument en Markt zijn toehoorder. Doel van de OTE is om verder te kijken dan de wereld van vandaag en morgen en zich te buigen over de vraagstukken van overmorgen. Hoe ziet de energiewereld er dan uit? Namens NVDE neemt Teun Bokhoven deel aan de OTE. NVDE neemt deel aan de OTE-werkgroepen, die op ad hoc basis worden ingesteld om te rapporteren over een specifiek onderwerp.

Flexibiliteit

In de overschakeling naar duurzame energie zal de hoeveelheid geconsumeerde elektriciteit naar verwachting sterk groeien. En verduurzamen: het aandeel zonne- en windenergie zal fors toenemen. In deze veranderingen is een grote rol weggelegd voor flexibiliteit: het vermogen om productie en/of consumptiepatronen te wijzigen. Deze notitie bekijkt flexibiliteit vanuit de drie dimensies congestie, balancering en portfolio management en gaat in op de vraagstukken van nu en van morgen.

Hervorming van de energiebelasting

De energietransitie kan worden gestimuleerd door in het beleid uit te gaan van het principe dat de vervuiler betaalt. Op dit moment is dit principe echter niet verwerkt in de energiebelasting.

Begrotingsbehandeling EZK

Snelle en betaalbare aansluitingen

Verwacht wordt dat de komende jaren een groot aantal zonne- en windparken aangesloten moet worden op het elektriciteitsnet, maar dat daardoor ook knelpunten kunnen ontstaan die efficiënt en betaalbaar aansluiten van duurzame opwek belemmeren. Dit kan ertoe leiden dat duurzame energiedoelstellingen niet tijdig worden gehaald en dat het aansluiten onnodig kostbaar wordt voor de Nederlandse samenleving.  NVDE ziet hiervoor drie structurele oplossingen, die in dit stuk worden uitgewerkt.

Hernieuwbare gassen

Er zijn diverse documenten en position papers over hernieuwbare gassen gepubliceerd. Deze zijn hier te vinden


Misschien ook interessant