NVDE: groen investeringscriterium voor economische stimulering

13 juli 2020

Interne CO2-prijs van minimaal €100 per ton – uitwerking door Ecorys

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) streeft met vele anderen naar groen economisch herstel na de coronacrisis. Om dat concreet te maken, pleit de NVDE voor een groen investeringscriterium bij het stimuleringsbeleid van de overheid. Die houdt in dat er gerekend wordt met een (interne) CO2-prijs van minimaal €100. Adviesbureau Ecorys heeft dit idee op verzoek van de NVDE uitgewerkt en concludeert dat het effectief, efficiënt, rechtvaardig en goed uitvoerbaar is.

Er is brede maatschappelijke steun voor groen economisch herstel, door het combineren van het stimuleren van de economie met het versnellen van de verduurzaming ervan. In opdracht van de NVDE heeft onderzoeks- en adviesbureau Ecorys een economisch criterium voor verduurzaming uitgewerkt. Welke activiteiten komen dan in aanmerking voor economische steun en welke niet? Dit gaat niet over de noodhulp voor bedrijven maar over de volgende stap: het versterken van het duurzame verdienpotentieel van de Nederlandse economie. ‘Er is een goed criterium nodig om te kunnen bepalen wat die duurzame economie van de toekomst is – en wat niet’, aldus Olof van der Gaag, directeur NVDE.

In het rapport van Ecorys is een vorm van interne beprijzing van CO2 uitgewerkt. Interne beprijzing betekent dat de CO2-prijzen niet in rekening worden gebracht, maar wel worden gebruikt om de kosten en baten van een investering te bepalen en investeringsopties onderling af te wegen. Dit is een methode die zowel in de private als in de publieke sector al veelvuldig wordt toegepast. In de industrie bijvoorbeeld door olie- en gasbedrijven, Unilever, DSM, Philips en AkzoNobel. Verschillende overheden gebruiken een dergelijk criterium al bij aanbestedingen en kosten-batenanalyses. Het is dus een criterium dat goed aansluit bij het nemen van investeringsbeslissingen.

Hoe werkt dit? Stel, de politiek werkt voor Prinsjesdag een stimuleringspakket uit van 20 miljard euro. Welke activiteiten kunnen meedoen, welke niet? Elke activiteit wordt beoordeeld op de bijdrage aan economische groei en werkgelegenheid. Daarnaast wordt bepaald wat de impact van de activiteit is op de CO2-uitstoot. Vervolgens kunnen alle activiteiten worden beoordeeld op de combinatie van economie, werkgelegenheid en uitstoot. De activiteiten met de beste overall score worden uitgevoerd.

De hoogte van de gehanteerde CO2-prijs is een cruciale factor. Ecorys stelt voor om dit te baseren op een geactualiseerde versie van de leidraad voor maatschappelijke kosten-batenanalyses van CPB en PBL. Ecorys verwacht op basis van beschikbaar onderzoek en CO2-schaduwprijzen in andere landen dat dit een interne CO2-prijs oplevert die hoger ligt dan 100 euro per ton.

De NVDE is blij met dit rapport van Ecorys. ‘Wij hopen van harte dat politici en beleidsambtenaren deze zomer verdere voorstellen uitwerken om groen economisch herstel concreet te maken. De energietransitie biedt volop kansen voor economie en werkgelegenheid. Dit rapport helpt om groene investeringsbeslissingen objectief meetbaar te maken en is groene-industrie-vriendelijk’, aldus Olof van der Gaag, directeur NVDE.

Rapport: Een groen criterium voor economische stimuleringsmaatregelen

De NVDE organiseert een Webinar Groen Investeringscriterium op 13 augustus van 15.30 – 16.30 uur.


Misschien ook interessant