Versnelling stikstofvergunningverlening voor energie-infrastructuurprojecten in zicht, voortvarend vervolg noodzakelijk

9 februari 2024

Vandaag heeft demissionair minister Jetten (Klimaat en Energie) de uitkomsten gepubliceerd van een extern onderzoek naar stikstofreductie in relatie tot energie-infrastructuur. Dit onderzoek is een belangrijke eerste stap om de stikstofvergunningverlening voor energie-infrastructuur te versnellen. Een brede maatschappelijke coalitie is verheugd dat is aangetoond dat de aanleg van energie-infrastructuur en de daaraan gekoppelde verduurzaming van de industrie leidt tot stikstofreductie. Energie-infrastructuur is hiermee onderdeel van de oplossing. De coalitie benadrukt dat de juridische verkenning naar het versnellen van vergunningverlening zo snel mogelijk moet worden opgepakt en dat zowel nationale als regionale projecten moeten worden meegenomen in de uitwerking. De coalitie ziet dit verder als een begin van een oplossing voor andere type duurzame energieprojecten, die momenteel ook onder druk staan door de stikstofproblematiek.

Onderzoek toont aan: Energie-infrastructuurprojecten onderdeel van de oplossing

Sinds het afschaffen van de bouwvrijstelling moet onderzocht worden in hoeverre een project effect heeft op de stikstofdepositie in Natura-2000 gebieden.. De bouwfase is de enige fase waarin energie-infrastructuurprojecten stikstof uitstoten. Het onderzoeken en vergunnen van deze emissies is tijdrovend en zorgt voor significante vertraging bij projecten. Dit is niet wenselijk omdat de uitbreiding en vernieuwing van energie-infrastructuur, waaronder elektriciteitsnetten, warmtenetten en leidingen essentieel zijn voor de succesvolle ontwikkeling van woningbouw, mobiliteit en industrie en andere bedrijven. Deze nieuwe energie-infrastructuur faciliteert de elektrificatie en inzet van duurzame gassen en warmte waardoor er niet alleen minder CO2-uitstoot, maar ook minder stikstofuitstoot plaatsvindt. Energie-infrastructuur is daarmee onderdeel van de oplossing. In het onderzoek wordt deze samenhang aangetoond. Demissionair minister Jetten onderzoekt op basis hiervan welke juridische mogelijkheden er zijn om vertraging in de stikstofvergunningverlening bij de aanleg van energie-infrastructuur te voorkomen. Dit is goed nieuws voor netbeheerders, industrie en andere (mkb-)bedrijven en burgers, mits het voortvarend wordt opgepakt.

Regionale energie-infrastructuur onmisbare schakel

Het vandaag gepubliceerde rapport richt zich op nationale projecten van Gasunie en TenneT. Echter, een groot deel van de energie- infrastructuurprojecten wordt uitgevoerd op regionaal niveau. Deze projecten zijn een onmisbare schakel om burgers en bedrijven van energie te voorzien, stikstof te reduceren en te werken aan natuurherstel. Het is daarom essentieel dat álle energie-infrastructuurprojecten worden betrokken bij de verdere uitwerking. Daarnaast zien de partijen dit als een begin van een oplossing voor ook andere type duurzame energieprojecten. Wij vertrouwen erop dat deze oplossing er zo snel mogelijk komt.

Voortvarende aanpak is nodig

Het rapport biedt perspectief op aanzienlijke versnelling. Voor reeds lopende individuele casussen staan netbeheerders en bedrijven in goed contact met de provincies en de ministeries van LNV en EZK. Echter, voor de grote bulk aan projecten is het van belang dat het onderzoek naar deze juridische versnellingsmogelijkheden zo snel als mogelijk verder wordt uitgewerkt naar praktisch en hanteerbaar beleid en wetgeving, zodat we de uitvoering kunnen versnellen. Enkel dan kunnen we sneller bouwen aan een toekomstbestendig energiesysteem waar de generaties van nu en van de toekomst mee vooruit kunnen. 

Lees hier de Kamerbrief ‘Voortgang Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat’.

En lees hier het nieuwsbericht van het ministerie.


Misschien ook interessant