Transitie naar zero-emissie mobiliteit wordt onnodig geremd

17 juni 2022

De transitie naar zero-emissie mobiliteit wordt onnodig gehinderd door een beperkende blik op de overheidsfinanciën, dat is de conclusie op basis van een recent verschenen rapport van CE Delft. Door de overgang naar zero-emissie personenvervoer dalen de belastinginkomsten op fossiele brandstoffen. Doordat deze binnen het domein mobiliteit moeten worden gecompenseerd remt dat onnodig de transitie in deze sector, terwijl de sector haar klimaatdoelen niet haalt.

Adviesbureau CE Delft heeft in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) in kaart gebracht hoe wordt omgegaan met derving van belastinginkomsten als gevolg van een aantal klimaatmaatregelen, waaronder stimulering van elektrisch vervoer (EV). Hieruit blijkt dat alleen binnen de sector mobiliteit misgelopen belastinginkomsten gecompenseerd moeten worden met maatregelen binnen de sector. CE Delft concludeert dat de wijze waarop op dit moment wordt omgegaan met derving in de begroting niet consistent is. In de meeste regelingen wordt zelfs geen specifieke inschatting opgenomen van de derving. EV wordt belast met het oplossen van het wegvallen van fossiele inkomsten. Dit terwijl we juist af willen van fossiele brandstoffen. Hierdoor wordt de transitie onnodig afgeremd.

“Voorop moet staan of de sector haar klimaatdoelen haalt” stelt Olof van der Gaag, voorzitter van de NVDE, “dat is nu niet het geval”. Zowel op het gebied van CO2-reductie als de ambitie om in 2030 alleen nog elektrische personenauto’s te verkopen is het kabinet ver verwijderd van de doelstelling. Op basis van de Klimaat- en Energieverkenning 2021 is de CO2-uitstoot in de mobiliteitssector in 2030 zo’n 28,7 Mton, terwijl de sector in het recent verschenen ontwerp beleidsprogramma klimaat een doelstelling krijgt van 23,7 Mton. Het kabinet zou dus alles uit de kast moeten halen om dit tekort van 5 Mton in te lopen. Het invoeren van een norm voor zakelijk personenvervoer zou hier bijvoorbeeld bij kunnen helpen.

Uit het onderzoek van CE Delft blijkt dat alleen bij EV derving is meegenomen in de uitgaven en dat van de geraamde stimulering van € 614 miljoen € 575 miljoen eigenlijk misgelopen accijnzen en andere belastingen zijn. CE Delft concludeert dat het onduidelijk is waarom deze kosten worden toegeschreven aan het stimuleringspakket EV en dat het een sterke overschatting is van de derving. De NVDE pleit ervoor om de klimaatdoelen centraal te stellen in de beleidsmaatregelen en niet de belastinginkomsten.

Onderzoek CE Delft: Subsidies en derving belasting van klimaatregelingen


Misschien ook interessant