Stemmingen in de Tweede Kamer: opvallende aangenomen moties

16 januari 2024

Gisteren werd er in de Tweede Kamer gestemd over voorstellen die de energietransitie raken. We lichten enkele opvallende moties uit.

De motie van Grinwis (CU) c.s. over actievere sturing op verduurzaming van de warmtevoorziening is aangenomen. Uit een eerdere studie die de NVDE door CE Delft liet uitvoeren, blijkt dat de verduurzaming van warmtenetten meer SDE++-subsidiebudget verdient. We zijn blij dat de motie de regering verzoekt actief te sturen op verduurzaming van de warmtenetten en zo nodig de SDE++ hierop aan te passen.

De motie van Kröger (GL-PvdA) over het in kaart brengen van concrete maatregelen om energiecoöperaties te stimuleren is ook aangenomen. Energiecoöperaties, collectieven en gemeenschappen ondervinden obstakels rondom het organiseren en financieren van duurzame energieprojecten en de motie verzoekt de regering om te onderzoeken hoe energiecoöperaties geholpen kunnen worden.

Een andere motie van Kröger (GL-PvdA) is ook aangenomen. Deze motie verzoekt het kabinet zich in te spannen voor de uitvoering van de COP28-afspraken. De COP28 is de klimaatconferentie waar 198 landen hebben afgesproken dat ze fossiele energiebronnen gaan afbouwen.

Postma (NSC) verzoekt de regering in haar aangenomen motie een advies te vragen over hoe te voorkomen is dat de energietransitie leidt tot een toename van de energiearmoede. De NVDE heeft een plan gelanceerd om energiearmoede aan te pakken door middel van het grootschalig verduurzamen van hele wijken tegelijkertijd.

Tot slot hebben De Groot (D66) Grinwis (CU) een motie ingediend om in Europees verband aan te dringen op een afbouwstrategie voor fossiele brandstoffen en het informeren van de Tweede Kamer over de gevolgen voor Nederland van de conclusies van COP28 en het daarvoor vereiste aanvullende beleid. Ook deze motie is aangenomen.


Misschien ook interessant