Reactie NVDE op het interdepartementale beleidsonderzoek CO2-reductie

11 april 2016

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) pleit voor een hernieuwbare energievoorziening in 2050. Voor de korte termijn zet de NVDE in op drie maatregelen om 25% CO2-reductie in 2020 te behalen.

  1. De realisatie van de doelen uit het Energieakkoord;
  2. Het sluiten of ombouwen van kolencentrales; en
  3. Een versnelling van de opwek van energie met hernieuwbare bronnen.
  1. Het Energieakkoord 2014-2023 is als eerste grote stap bedoeld om de transitie richting een hernieuwbare energievoorziening in 2050 van de grond te krijgen en daarmee de Nederlandse energiehuishouding toekomstbestendig te maken. Dit dient dan ook de volle aandacht te blijven krijgen.
    De NVDE ondersteunt de lijn van het kabinet om allereerst het Energieakkoord met volle vaart te blijven uitvoeren, evenals de transitie op het gebied van warmte, zodat het gebruik van aardgas voor verwarming sneller wordt afgebouwd.Om na 2023 de continuïteit van de energietransitie te blijven borgen, pleit de NVDE voor een vervolg op het Energieakkoord. Dit is noodzakelijk om investeringszekerheid te bieden aan éénieder die actief is of wil worden in de eigen energieopwekking en energiebesparing en om de verduurzaming verder vorm te geven.
    De NVDE pleit voor aparte tussendoelen voor 2030 voor hernieuwbare energie en energiebesparing. Deze zorgen voor een verdere verduurzaming van de energievoorziening, waarmee klimaatverandering kan worden ingeperkt.
  1. Het sluiten of ombouwen van kolencentrales naar biomassacentrales, al dan niet met warmtetoepassing, waarbij een lock-in dient te worden voorkomen, is zeer goed mogelijk om snel emissies te reduceren waarbij er vanzelfsprekend nog rekening gehouden moet worden met de daarbij behorende kosten.
  1. Windparken op zee, meer zon-PV en biomassa voor hoge temperatuurtoepassingen in de industrie kunnen in Nederland sneller worden gerealiseerd dan nu afgesproken in het Energieakkoord en daarmee een bijdrage leveren aan de Urgenda-uitspraak om in 2020 15 megaton extra CO2 te reduceren. Dit aspect komt in het gepubliceerde onderzoek nog onvoldoende naar voren.

Misschien ook interessant