Prinsjesdag 2017: Zelfs de hoedjes wekten weinig beroering

21 september 2017

Zelden is er met zo weinig opwinding vooruitgekeken naar Prinsjesdag als dit jaar. De kranten stonden vol met stukken over hoe beleidsarm de begrotingen dit jaar wel niet zouden zijn. En zelfs de hoedjes, traditioneel toch een favoriet gespreksonderwerp, deden weinig in de media.

En inderdaad, de begrotingen zijn ook beleidsarm. In de begroting van Infrastructuur & Milieu worden veel woorden gewijd aan het klimaat, maar er verandert weinig concreets. Opvallend is dat de Raad van State dit jaar in haar advisering aandacht besteedde aan het klimaatbeleid. Volgens de Raad van State wordt te weinig inzichtelijk gemaakt hoe de transitie naar een CO2-arme economie wordt vormgegeven, welke kosten daarmee zijn gemoeid en hoe dit wordt gefinancierd. Ook Ed Nijpels heeft al eens in kaart gebracht wat er allemaal aan klimaatbeleid op Nederland afkomt, het zogeheten klimaatkonijn dat uit de hoge hoed komt. Voor een verdere versnelling richting 2030 en de uitvoering van het Parijsakkoord is dringend een volgend kabinet nodig dat ook doorkijkt naar 2030 en de benodigde doelen daarvoor, wat betreft CO2-uitstoot, aandeel opgewekte hernieuwbare energie en energiebesparing.

Ook interessant is dat in het Deltaprogramma van de Deltacommissaris wordt aangekondigd dat alle gemeenten, provincies en waterschappen elke zes jaar een klimaatstresstest zullen gaan doen. Uiterlijk in 2019 wordt de eerste stresstest uitgevoerd. Dit vindt NVDE een goed initiatief in het kader van klimaatadaptatie, maar ook om te beseffen wat de gevolgen van klimaatverandering kunnen zijn.

Ook de begroting van het ministerie van Economische Zaken bevat vooral bekend beleid. Het Integraal Nationaal Klimaat- en Energieplan (INEK) wordt verder uitgewerkt. De tenders voor wind op zee worden voortgezet. Dit najaar wordt bekend wat de beschikbare middelen zullen zijn voor de SDE+ van komend jaar. Het is de bedoeling om volgend jaar de wijziging van de Warmtewet aangenomen te krijgen. Dit najaar is de evaluatie van de energie-innovatieregelingen gereed. Dit heeft mogelijk nog gevolgen voor de inrichting van de innovatieregelingen in 2018.

In het Belastingplan wordt geregeld dat warmtenetten die op vaste of vloeibare biomassa draaien of op geothermie, voortaan onder het degressieve tarief van de energiebelasting vallen voor hun hulpketels. Net zoals dat nu al voor restwarmte het geval is. Hier is NVDE blij mee, omdat het de situatie voor duurzame warmte verbetert.


Misschien ook interessant