Marktinrichting en Energiesysteem

De commissie Marktinrichting en Energiesysteem richt zich op het verbeteren van de marktordening en de energienetwerken om een grootschalige integratie van hernieuwbare bronnen optimaal te faciliteren. Deze commissie houdt zich bezig met de randvoorwaarden en de gevolgen van de energietransitie. Denk aan onderwerpen als netaansluitingen, flexibiliteit en tariefstructuur. Onder de commissie vallen de vaste werkgroepen Omgeving en Ruimte, Steunregimes hernieuwbare energieopwekking en Hernieuwbare gassen.
Voor de komende periode zijn er drie prioriteiten vastgesteld:
1. Markt: is de marktinrichting toegesneden op de groei van duurzame energie?
2. Netbeheer: van statisch verleden naar dynamische toekomst
3. Hernieuwbare gassen: van buzzword naar hip & happening

Er zijn verschillende position papers gepubliceerd:

Flexibiliteit

In de overschakeling naar duurzame energie zal de hoeveelheid geconsumeerde elektriciteit naar verwachting sterk groeien. En verduurzamen: het aandeel zonne- en windenergie zal fors toenemen. In deze veranderingen is een grote rol weggelegd voor flexibiliteit: het vermogen om productie en/of consumptiepatronen te wijzigen. Deze notitie bekijkt flexibiliteit vanuit de drie dimensies congestie, balancering en portfolio management en gaat in op de vraagstukken van nu en van morgen.
NVDE _Position Paper Markt_Flexibiliteit nov 2017

Hervorming van de energiebelasting

De energietransitie kan worden gestimuleerd door in het beleid uit te gaan van het principe dat de vervuiler betaalt. Op dit moment is dit principe echter niet verwerkt in de energiebelasting. In dit stuk doet de NVDE drie voorstellen om de energiebelasting te hervormen.
NVDE _Position Paper Markt_Hervorming van de energiebelasting_ nov 2017

Snelle en betaalbare aansluitingen

Verwacht wordt dat de komende jaren een groot aantal zonne- en windparken aangesloten moet worden op het elektriciteitsnet, maar dat daardoor ook knelpunten kunnen ontstaan die efficiënt en betaalbaar aansluiten van duurzame opwek belemmeren. Dit kan ertoe leiden dat duurzame energiedoelstellingen niet tijdig worden gehaald en dat het aansluiten onnodig kostbaar wordt voor de Nederlandse samenleving.  NVDE ziet hiervoor drie structurele oplossingen, die in dit stuk worden uitgewerkt.
NVDE _Position Paper Markt – snelle en betaalbare aansluitingen voor duurzame elektriciteit feb 2018