NVDE stuurt input voor gemeentelijke verkiezingsprogramma’s

18 juli 2017

In maart 2018 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraden. Overal in het land wordt gewerkt aan lokale verkiezingsprogramma’s. De NVDE stuurde gisteren overwegingen hiervoor naar de lokale afdelingen van politieke partijen.

“In één generatie zal ons energiesysteem grondig veranderen,” schrijft Olof van der Gaag, directeur NVDE, in zijn brief. “De gevolgen zullen vooral op lokaal niveau merkbaar zijn: zo worden onze huizen anders verwarmd, komen er elektrische auto’s in de straat en wekken steeds meer mensen hun eigen energie op. De komende gemeenteraadsverkiezingen zijn in dit licht uitermate belangrijk: hoe de energietransitie er precies uit zal zien, zal sterk afhangen van keuzes op lokaal niveau.”

De NVDE wijst bij de gemeentelijke partijen op het belang van de Omgevingswet, die in 2019 in werking treedt. Een duurzame energievoorziening zal op veel manieren impact hebben op de leefomgeving. Energie moet dan ook onderdeel uitmaken van de gemeentelijke Omgevingsvisies en -plannen. Omdat alle aspecten van de energievoorziening met elkaar verweven zijn – denk aan infrastructuur, de warmtevoorziening, het gebruik van de bodem, energiebesparing en projecten voor hernieuwbare energie – moet hier integraal naar gekeken worden, in samenhang met andere ruimtelijke opgaven.

De NVDE benadrukt in haar brief ook op de omslag naar duurzame verwarming. Om de weg vrij te maken voor het verwarmen van huizen zonder aardgas, is het belangrijk dat gemeenten bij nieuwbouwprojecten als vereiste stellen dat deze niet meer worden aangesloten op het aardgasnet. Bij stadsvernieuwing en/of vernieuwing van het aardgasnet kunnen gemeenten samen met inwoners alternatieven zoeken voor gas.

Om de omslag naar duurzame mobiliteit mogelijk te maken, kunnen gemeenten zorgen voor voldoende ruimte voor (publieke) laadpunten voor elektrisch vervoer. Ze kunnen ook het eigen wagenpark vergroenen.

Voor al deze veranderingen is lokaal draagvlak cruciaal. De NVDE wijst op het belang van een open dialoog en steun voor burgerinitiatieven om lokale energie op te wekken.

De NVDE-brief aan opstellers van gemeentelijke verkiezingsprogramma’s vindt u hier.


Misschien ook interessant