NVDE: Klimaatakkoord zet Nederland in beweging richting duurzame economie

13 maart 2019

Het Ontwerp-Klimaatakkoord zet veel in beweging, zo blijkt uit de doorrekening van PBL en CPB. De NVDE concludeert dat we flink op weg zijn richting de CO2-doelen per sector (zie infographic) met driekwart duurzame stroom, 1,5 miljoen aardgasvrije woningen en 2 miljoen elektrische auto’s in 2030. De grote bandbreedtes vragen om het snel concreter maken van de afspraken. “Er zijn nog volop mogelijkheden om het halen van de doelstelling zekerder te maken. De duurzame energiesector is er klaar voor,” zegt Olof van der Gaag, directeur Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE).

Planbureaus
De planbureaus hebben vandaag duidelijke conclusies gepresenteerd:

  • De totale CO2-reductie komt uit op 43 tot 51 procent
  • De nationale kosten van het klimaatakkoord zijn lager dan eerder berekend, namelijk 1,6 tot 1,9 miljard per jaar

De NVDE steunt de kabinetsdoelstelling van 49 procent CO2-reductie van harte. Dit past bij de Nederlandse verantwoordelijkheid in het klimaatakkoord van Parijs. “De doorrekening laat zien dat we nog niet in Parijs zijn maar al wel in Frankrijk”, aldus Olof van der Gaag. Er ligt nu een stevige bodem onder het Klimaatakkoord en met deze doorrekening hebben we alle informatie om snel te komen tot verdere concretisering van maatregelen – en om ondertussen zo snel mogelijk aan de slag te gaan met de uitvoering van de afgesproken maatregelen. Discussie over de bandbreedte, resterende ‘gaten’ en meningsverschillen moet ons er niet van weerhouden om aan de slag te gaan met de vele dingen waar we het over eens zijn. “Het bereiken van het maximale effect vergt om te beginnen politieke keuzes voor een maximaal effectieve uitwerking voor alle genoemde instrumenten,” aldus het PBL.

Minister Wiebes en premier Rutte gaven kort na de presentatie van de PBL-doorrekening al een eerste reactie. Het kabinet wil een CO2-heffing invoeren en de opbrengst terugsluizen naar de vergroening van de industrie. Dit klinkt goed, vindt de NVDE. Wij pleitten vorig jaar voor een ‘toekomsttientje’ en we denken graag mee over de vormgeving. Ook het voornemen om CO2-opslag te begrenzen is verstandig, net als een evenwichtigere verdeling van de lasten tussen huishoudens en bedrijven. De NVDE gaat de doorrekening en de kabinetsreactie bestuderen en verheugt zich op de vervolggesprekken aan de tafels.

Potentie voor versnelling
De NVDE ziet potentie om de energietransitie verder te versnellen en tegelijkertijd rekening te houden met koopkracht en concurrentiekracht. Dat levert ook meer comfortabele huizen, schone lucht, economische kansen en banen op. De afspraken uit het akkoord bieden ruime mogelijkheden voor bedrijven en bewoners om stappen te nemen naar een duurzame toekomst. Ook wanneer dat leidt tot extra vraag naar duurzame elektriciteit, warmte, besparing en schoon vervoer, zien wij genoeg mogelijkheden om daarin te voorzien.

Verschil tussen sectoren
De elektriciteitstafel is nagenoeg on target. In 2030 kan driekwart van onze stroom met zon en wind worden opgewekt. Dat is een hele prestatie. Andere sectoren kennen nog een grote bandbreedte. Meer duurzame elektriciteit kan daar bijdragen aan het halen van de doelen. Uit de doorrekening blijkt ook dat investeren in elektrisch rijden veel oplevert. Naast vermindering van de uitstoot en een schonere lucht, blijkt dat het stimuleren van elektrische auto’s relatief lage nationale kosten of zelfs opbrengsten heeft.

Aan de slag
De NVDE gaat namens meer dan duizend bedrijven aan de slag met het Klimaatakkoord, en wil het samen met het Rijk en andere partijen zo aanvullen dat het doel ruimschoots gehaald wordt. De kosten hiervan kan Nederland opbrengen: de doorrekening geeft aan dat de nationale kosten van het Klimaatakkoord (1,6 tot 1,9 miljard) betaalbaar zijn. Ter vergelijking: de zorg vraagt het veertigvoudige aan overheidsuitgaven (80 miljard).

De publicatie ‘Effecten ontwerp-Klimaatakkoord’van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
Eerste reactie kabinet op de doorrekening van het ontwerp-Klimaatakkoord

NVDE visualisatie – CO2-reductie door Ontwerp-Klimaatakkoord

NVDE visualisatie – Miljoenennota 2019 braam wordt rodebes

 


Misschien ook interessant