NVDE is positief over het Interbestuurlijk Programma (IBP)

19 februari 2018

De NVDE is positief over het Interbestuurlijk Programma (IBP) dat het Rijk en de decentrale overheden hebben ondertekend. In het IBP hebben overheden afspraken gemaakt over opgaven in het fysieke en sociale domein, waaronder klimaat, toekomstbestendig wonen en het versterken van de regionale economie.

De NVDE is positief over de interbestuurlijke en interdepartementale benadering van maatschappelijke opgaven, waar de energietransitie er één van is. Ook is de NVDE het eens met de multidisciplinaire en integrale aanpak, die aansluit bij het gedachtegoed van de Omgevingswet. De overheden spreken steun uit voor het Klimaat- en Energieakkoord. We vinden het goed dat de decentrale overheden daarbij aansluiten. Daarnaast is de NVDE het ermee eens dat instrumenten van de Omgevingswet ingezet kunnen worden voor het behalen van de doelen. Laten we de kansen die de Omgevingswet biedt benutten om de doelen te behalen.

Een andere positieve maatregel is dat de systematiek van Regionale Energie- en KlimaatStrategieën (REKS) wordt geborgd in omgevingsvisies. Belangrijk aandachtspunt daarbij is dat deze REKS gemonitord worden en dat vooraf bepaald wordt waar ze aan moeten voldoen. Het is goed om hier heldere afspraken over te maken in het Klimaat- en Energieakkoord, zoals ook het IBP beschrijft. De regionale (gemeentelijke) plannen moeten bijdragen aan het behalen van de landelijke doelen. Daarnaast is de NVDE benieuwd naar het bestuursakkoord dat gemaakt zal worden op basis van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Op het gebied van mobiliteit is de NVDE blij dat er meer aandacht komt voor het realiseren van voldoende laadinfrastructuur, waarbij het belangrijk is om naast langzaam laden ook een beleid te hebben voor snel laden in en nabij stedelijke gebieden. De NVDE is blij dat het IBP uniformiteit tussen gemeenten op het gebied van laadinfrastructuur belangrijk vindt. Ook zien we elektrisch autodelen als een belangrijke manier om nul-emissie rijden onder een groter publiek bekend te maken.

De NVDE biedt steun aan de inzet dat ”alle gemeenten uiterlijk in 2021 een planning vaststellen in de gemeenteraad voor de transitie van de gebouwde omgeving naar aardgasvrij (woningen, maatschappelijk- en commercieel vastgoed) gericht op een CO2-arme gebouwde omgeving in 2050. Voor alle buurten die voor 2030 van het aardgas af gaan is in 2021 ook bekend wat het alternatief voor aardgas is.” De NVDE steunt de beoogde inzet om “in 2018 daadwerkelijk een start te maken met een betekenisvol aantal wijken (‘grootschalige proeftuinen’).” Hiermee wordt ervaring opgedaan, zodat een effectieve aanpak kan worden vormgegeven om in de toekomst te komen tot de 200.000 gebouwen per jaar (‘joint fact finding’).

De NVDE is positief dat er in het IBP-afspraken zijn gemaakt over de financiële ondersteuning van de uitvoering. Het IBP zegt hierover dat er 1,4 miljard euro beschikbaar komt voor de opgaven in het interbestuurlijk programma (Rijksoverheid, 2018).

Het is van belang dat ook de sociale kant van de energietransitie (draagvlak voor besparing en opwek en werkgelegenheid , mee worden genomen in het rapport. De NVDE ziet het IBP-rapport als een goede basis voor verdere besluitvorming in het nieuwe Klimaat- en Energieakkoord.

 

Beeld:Nederland, Den haag, 20180214
Ondertekening Bestuursakkoord met vlnr Minister Ollongren, dhr. Oosters van het UWV, dhr Remkes namens IPO, MP Rutte, dhr van Zanen namens het VNG, en de Minister de Jong van min VWS.
Foto: Kick Smeets / min BZK 2018


Misschien ook interessant