NVDE en NRP werken samen voor snellere en effectievere aanpak CO2 reductie in de gebouwde omgeving

5 juni 2020

De Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE) en NRP slaan de handen ineen voor een snellere en effectievere aanpak van de CO2 reductie in de gebouwde omgeving. Daartoe hebben Bart Krol, voorzitter NRP en Olof van der Gaag, directeur van NVDE een samenwerkingsovereenkomst getekend. De samenwerking betekent een grotere achterban bestaande uit een groot aantal toonaangevende bedrijven en organisaties die werk maken van verduurzaming van de gebouwde omgeving. Hierdoor ontstaat een breder en krachtiger maatschappelijk geluid om de renovatie van de bestaande gebouwen planmatig te versnellen. Want bijna alle gebouwen in Nederland vergen een aanpak om de doelen te kunnen behalen. De organisaties zullen daarbij nadrukkelijk de samenwerking zoeken met betrokken ministeries, het uitvoeringsoverleg voor de Gebouwde Omgeving, gemeenten en de regio’s die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van warmteplannen en Tweede Kamerleden. Waar mogelijk zal de samenwerking zich ook richten op het Europees Parlement en andere betrokkenen bij de Europese Green Deal.

NVDE en NRP zijn beide organisaties met een maatschappelijke doelstelling die zich op een breder terrein profileren dan het thema energie(opwekking). Voor NVDE is de doelstelling de overgang van fossiele naar 100 procent hernieuwbare energie in alle sectoren en voor NRP is dat het toekomstbestendig hergebruik van het bestaande vastgoed door renovatie en transformatie. NRP is primair een kennisnetwerk dat zich richt op alle aspecten van renovatie en transformatie, door het organiseren van kennisbijeenkomsten voor haar partners. Binnen NRP is er een speciaal programma ‘NRP Spaar het klimaat’ dat zich inzet voor versnelde en effectievere CO2 reductie in de gebouwde omgeving.

Investeringsmaatregelen in nieuwe verkiezingsprogramma’s
De eerste gezamenlijke actie van NVDE en NRP wordt een oproep aan politieke partijen om in hun nieuwe verkiezingsprogramma’s investeringsmaatregelen op te nemen gericht op het halen van klimaatdoelstellingen of daar zelfs een schep bovenop te doen. Investeringsmaatregelen die daarnaast ook bijdragen aan het verzachten of afwenden van de dreigende economische crisis als gevolg van de corona pandemie. In de nu aangekondigde maatregelen, wordt met name gekeken naar hoe de bouw in deze tijd kan blijven ‘doorbouwen’. De huidige crisis biedt echter ook een uitgelezen kans om verduurzaming en renovatie van de bestaande voorraad te versnellen.

Focus op renovaties gericht op energiebesparing
NVDE en NRP zien een kans in het stimuleren van gemeenten om een versnelling in de renovatie en verduurzaming van bestaand vastgoed te organiseren in samenwerking met bewonersorganisaties, vastgoedeigenaren, het regionale bedrijfsleven en de netwerkbedrijven. Een dergelijke aanpak zorgt voor snelheid in de CO2 reductie en tegelijkertijd kan er draagvlak gecreëerd worden bij bewoners en gebruikers van panden. Albert de Vries van themagroep NRP Spaar het Klimaat: “Draagvlak creëer je door bewoners te ontzorgen, comfort te verhogen en financieel voordeel te garanderen. Dat laatste zal eenvoudiger worden als de weg wordt vrijgemaakt voor gebouwgebonden financiering en generieke kostenverlaging, bijvoorbeeld door een BTW-0 tarief voor energetische renovatie.”

Beide partijen vullen elkaar aan
Voorzitter NRP, Bart Krol: “Het bestuur van NRP is erg verheugd over de samenwerking omdat beide partijen min over meer vergelijkbare standpunten voorstaan, maar elkaar daarnaast ook mooi aanvullen. NVDE is een brede organisatie van bij de energietransitie betrokken ondernemingen en zij heeft bovendien zitting in het Uitvoeringsoverleg Gebouwde Omgeving en NRP wil vooral veel meer nadruk leggen op het gebruik van bestaand vastgoed bij het oplossen van de grote vraagstukken van deze tijd”.

Samenwerking is cruciaal om verduurzaming aantrekkelijk te maken
Directeur NVDE, Olof van der Gaag: “In een tijd waarin we een hoop te doen hebben om de doelen in het klimaatakkoord te behalen, is samenwerking cruciaal. Voor NVDE is samenwerking met NRP heel interessant om CO2 reductie door middel van energiebesparing te versterken. Vooral in de bestaande gebouwde omgeving is de opgave complex en is samenwerking nodig om verduurzaming aantrekkelijk te maken voor bewoners en eigenaren.”


Misschien ook interessant