Duurzame Mobiliteit

21 augustus 2018

De NVDE-commissie Mobiliteit zet zich in voor het versnellen van de transitie naar duurzame mobiliteit. De focus van de Commissie Mobiliteit ligt op emissieloos vervoer. De maatschappelijke en economische voordelen van emissieloos vervoer zijn groot. Het verbetert de luchtkwaliteit, veroorzaakt geen schadelijke uitstoot van CO2 en stikstof, verlaagt de kosten voor energie en onderhoud en de batterijcapaciteit biedt welkome flexibiliteit bij het inpassen van wind- en zonne-energie in het energienet.
Ook zetten we ons in voor anders en slimmer reizen, onder meer door stimulering van openbaar vervoer en deelinitiatieven van elektrische auto’s.

Onze ambitie is een snelle toename van het aantal elektrische personenauto’s op de Nederlandse wegen en een transitie naar emissieloos goederenvervoer over weg en water. Zo ontwikkelen onze leden emissieloze trucks en binnenvaartschepen en leveren zij de benodigde duurzame energie (zoals schone elektriciteit en groene waterstof) en laadinfrastructuur. Wij zetten ons in voor beleid, financiële stimulans en regelgeving die de groei van emissieloos vervoer versnellen.

Voldoende laadinfrastructuur is een belangrijke voorwaarde voor de transitie naar emissieloze mobiliteit en mag geen drempel zijn. De NVDE is daarom betrokken bij de uitvoering van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur, die 1,7 miljoen laadpunten in 2030 als doel heeft. Door middel van het slim laden van elektrische voertuigen willen we het groeiend aandeel wind- en zonne-energie zo optimaal en flexibel mogelijk benutten.

Position papers

Commissie debat Duurzaam vervoer- 31 maart 2022
In aanloop naar het commissiedebat duurzaam vervoer op 31 maart 2022 heeft de NVDE een brief verstuurd naar de Kamerleden, met daarin een aantal aandachtspunten. Er werd o.a. aandacht gevraagd voor het invoeren van een snelle vlootnormering, een ambitieuze uitrol van duurzame laad- en tankinfra en het stimuleren van zero- emissie goederen vervoer en stadsdistributie.

NVDE Wetsvoorstel Vrachtwagenheffing – maart 2022
Op 14 maart staat het Wetgevingsoverleg over de Wet Vrachtwagenheffing gepland. De NVDE wil versneld inzetten op nulemissie mobiliteit, in plaats van vervuilende uitstoot en verbranding van fossiele grondstoffen. Het uitgangspunt is dat nulemissie het nieuwe normaal wordt. Dat betekent snelle opschaling van trucks op duurzame elektriciteit (batterij-elektrisch) en groene waterstof, en van bijbehorende laad- en tankinfrastructuur.

Begroting Infrastructuur & Waterstaat (I&W) – november 2021
De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) wil versneld inzetten op nulemissie mobiliteit, in plaats van vervuilende uitstoot en verbranding van fossiele grondstoffen. In dit decennium moeten de ambities waargemaakt worden door een omvangrijk pakket van stimuleren, normeren en beprijzen.

Commissiedebat Duurzaam Vervoer – 8 juni 2021
In aanloop naar het commissiedebat Duurzaam Vervoer heeft de NVDE een aantal aandachtspunten en suggesties op een rij gezet. Hierin staat onder andere wat de noodzaak hiervoor is en waar de branche naartoe moet, namelijk dat nulemissie het nieuwe normaal wordt.

Checklist Laadinfrastructuur in de Regionale Energie Strategie
De checklist is opgesteld door de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) samen met haar leden, zoals laadbedrijven, energiebedrijven en netbeheerders. De checklist is bedoeld voor decentrale overheden, Regionale Energie Strategie (RES)-regio’s en regio’s van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). De NVDE geeft met deze checklist praktische tips om de groeiende elektriciteitsvraag van elektrisch vervoer zo goed en duurzaam mogelijk in de RES mee te nemen.

Position Paper Laadinfra – november 2020
Hoofdpunten zijn het op gang brengen van investeringen, en de strategische uitbreiding van laadlocaties. Ook is er aandacht voor slim laden, waardoor zonne- en windenergie toekomstgericht kunnen worden ingezet.

Notitie Elektrische Deelauto’s
Autodelen maakt de weg vrij voor elektrisch rijden bij particulieren en verlaagt de CO2-uitstoot. Om deze redenen is NVDE voorstander van het actief stimuleren van elektrisch autodelen. In deze notitie presenteren we een serie voorstellen.

Factsheet kosten en baten van elektrisch rijden
De NVDE, Natuur&Milieu en de Vereniging Elektrische Rijders brachten in mei 2019 een factsheet uit over de kosten en baten van elektrisch rijden.

Inbreng NVDE voor het AO Duurzaam Vervoer
De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie had de volgende inbreng voor het Algemeen Overleg Duurzaam Vervoer op 5 september 2019.

Aanpassingen fiscaal regime
In het regeerakkoord heeft het kabinet de ambitie neergelegd dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. Dat betekent dat het aantal verkopen van elektrische auto’s elk jaar met 35% zullen moeten gaan groeien. In dit stuk doet NVDE 9 voorstellen om via aanpassingen aan het fiscale regime deze groei te bewerkstelligen.

Laadinfrastructuur
De ervaring leert dat mensen alleen maar overtuigd zijn elektrisch te gaan rijden als ze hun auto gemakkelijk kunnen opladen: zowel thuis, op het werk als onderweg. Dit paper beschrijft hoe Nederland de blokkades kan wegnemen voor de verschillende vormen van laden, en daarmee de infrastructuur mee te laten groeien met het aantal elektrische auto’s.


Misschien ook interessant