Hoog tijd om aan de slag te gaan met het Klimaatakkoord

28 juni 2019

De NVDE denkt dat Nederland met dit politieke klimaatakkoord de ambitieuze doelstelling kan halen: 49 procent CO2-reductie in 2030. Tegelijkertijd zal er jaarlijks bijsturing nodig zijn. Het akkoord zorgt voor een doorbraak naar 75 procent elektriciteit van zon en wind en een bewonersvriendelijke overgang naar aardgasvrije woningen. De bijgestelde afspraken voor elektrische auto’s vallen helaas fors tegen. De industrie wordt schoner met kansen voor duurzame energie. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) legt dit akkoord met positief advies voor aan haar leden en is graag nauw betrokken bij de uitvoering.

Doelen halen
De NVDE verwacht dat de gemaakte afspraken voldoende kunnen zijn om de doelstelling te halen. Dat is een flinke prestatie want de doelstelling is fors. Tegelijkertijd zijn veel afspraken ‘krap’ gemaakt. De ervaring met het halen van de doelen en verplichtingen voor 2020 leert dat er jaarlijks extra maatregelen nodig zijn en dat de politieke wil daartoe soms gebrekkig is. Dit politieke klimaatakkoord is daarom een tussenstap. Het is belangrijk om elk jaar een eerlijk beeld van de voortgang te krijgen van het Planbureau voor de Leefomgeving in de Klimaat- en Energieverkenning. De NVDE rekent erop dat de politiek indien nodig ook bereid is om extra maatregelen te nemen en die in samenspraak vorm te geven. Daarom zullen wij het politieke klimaatakkoord met positief advies voorleggen aan onze leden.

Opbrengst
De grootste CO2-reductie komt van de elektriciteitssector: 20,2 Megaton. De NVDE verwacht dat dit lukt met afgesproken snelle switch van steenkool naar zon en wind. De groei naar 75 procent duurzame elektriciteit is voor een belangrijk deel mogelijk door verdere kostenreductie en biedt volop kansen om andere sectoren verder te vergroenen.

De gebouwde omgeving kan aan de slag met een evenwichtige mix aan maatregelen waarmee huizen en wijken in een realistisch tempo aardgasvrij worden. Mensen worden gestimuleerd om voor de verduurzaming van hun woning ook kleinere stappen te zetten die gunstig zijn voor hun portemonnee. De verandering in de energiebelasting helpt daarbij en er is jaarlijks wel een half miljard euro beschikbaar om mensen te helpen de verandering te betalen.

De industrie zal fors schoner worden. Met een mix van subsidie en beprijzing ontstaat hier een betere business case voor duurzame energie, groene elektrificatie, energiebesparing of CCS. Het is belangrijk dat er een eerlijke competitie tussen de opties ontstaat en dat elektrificatie gelijk op gaat met de verdere groei van hernieuwbare elektriciteit.

Bij mobiliteit staan er de nodige goede maatregelen maar helaas heeft de politiek de afspraken voor elektrische auto’s ingrijpend verslechterd. De groei van elektrisch vervoer wordt hiermee fors vertraagd. De doelstelling uit het regeerakkoord is dat alle nieuwverkochte auto’s in 2030 emissievrij zijn. In de doorrekening kwam de mobiliteitstafel tot twee derde daarvan. De NVDE verwacht dat deze verslechtering slechts leidt tot één derde. Dat is een gemiste kans, want de elektrische auto is volgens PBL een kosteneffectieve klimaatoplossing. Bovendien zorgen elektrische auto’s voor schonere lucht en bieden de batterijen back-up capaciteit voor een duurzaam elektriciteitssysteem met veel zon en wind.

Aan de slag
Er is lang gepraat over dit klimaatakkoord. Voor iedereen zijn er zowel kansen en enthousiasme als zorgen en teleurstellingen. Het is belangrijk om nu verder aan de slag te gaan en al doende te leren en de afspraken verder te verbeteren. De NVDE en haar leden staan klaar om er een succes van te maken en voelen zich verantwoordelijk om daar aan bij te dragen.

  • Deze duurzame ondernemers zetten zich er voor in dat de vele oplossingen voor het klimaatprobleem steeds betaalbaarder worden door verdere kostendaling.
  • Mensen en bedrijven zijn veel meer dan hun portemonnee. Daarom zetten we ons er voor in dat die oplossingen steeds aantrekkelijker en makkelijker worden. Daarbij is het noodzakelijk dat de overheid een betrouwbare bondgenoot is voor alle mensen en bedrijven die duurzame keuzes willen maken.
  • Met gedragscodes voor alle vormen van grootschalige duurzame energie dragen wij bij aan participatie, draagvlak, goede ruimtelijke inpassing en het meeprofiteren door de omgeving.
  • Bovendien zal onze sector een permanente bron van werkgelegenheid vormen: voor elke fossiele baan die verdwijnt, komen er zeven groene banen terug. Investeren in aantrekkelijk werkgeverschap is nodig om die mensen ook te vinden.

bijlage NVDE-samenvatting Klimaatakkoord per klimaattafel def

Bekijk hier het Klimaatakkoord


Misschien ook interessant