Groen groeifonds helpt ons naar toekomstbestendige economie

16 september 2020

NVDE: EU-doel van 55% CO2-vermindering snel vertalen naar concrete actie

De Koning benoemt in de troonrede terecht dat klimaatverandering door het coronavirus niet minder urgent wordt. “De unieke schaal en de looptijd van het Nationaal Groeifonds maken het mogelijk Nederland welvarender, schoner en duurzamer over te dragen aan de jongeren van nu,” zei de Koning. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) vindt dit de goede invalshoek voor het Groeifonds. Dat is hoopgevend en verdient een concrete vertaling. “Juist nu we met terechte forse overheidssteun bedrijven en banen redden, is het nodig dat we gaan voor de economie van nu en de toekomst, niet die van het verleden,” zegt Olof van der Gaag, directeur NVDE.

Maak het Nationaal Groeifonds echt duurzaam
De NVDE ziet nu de kans om te gaan voor de economie van de toekomst. De NVDE pleit daarom voor sterkere sturing op duurzaamheid in het aangekondigde Groeifonds. Dit kan door tenminste de helft te reserveren voor projecten die bijdragen aan de klimaatdoelen, en bij de selectie een ‘schaduwprijs’ voor CO2 te hanteren. Ecorys deed daar in opdracht van de NVDE onderzoek naar en concludeerde onder andere dat dit werkbaar en effectief is. Interne beprijzing van CO2 wordt zowel in de private als in de publieke sector al veelvuldig toegepast. Ook de nieuw geïntroduceerde BIK-crisismaatregel zou mede moeten sturen op verduurzaming (Baangerelateerde Investeringskorting, omvang 2 miljard euro).

Verhoogde EU-ambitie vertalen naar actie
De NVDE juicht de ophoging van de EU-ambitie naar 55% CO2-reductie in 2030 toe. Deze ambitie is in lijn met de Nederlandse inzet op basis van het Regeerakkoord. Dit vraagt ook om een extra inspanning van Nederland om dit waar te maken. De NVDE steunt daarom het plan van D66 en GroenLinks om de Klimaatwet hier op aan te scherpen. Voor meer wind- en zonne-energie, elektrificatie van de industrie en duurzame warmte in 2030 zijn bovendien volgend jaar al beslissingen nodig.

Trek scheve fiscale verdeling elektriciteit en aardgas recht in het belang van elektrificatie
Daarnaast vraagt de NVDE aandacht voor een eerlijkere verdeling tussen elektriciteit en aardgas in de energiebelasting en ODE-heffing. Het is goed dat in de energiebelasting voor huishoudens (eerste schijf) meer prikkels komen voor verduurzaming en isolatie door verhoging van de belasting op aardgas. In de hogere schijven worden de tarieven voor elektriciteit echter aanzienlijk meer verhoogd dan voor aardgas (via de ODE-heffing). Per MWh energie betekent dat gas in 2021 voor het wat energie-intensievere MKB € 24,05 per MWh kost, terwijl dit voor elektriciteit € 41,10 betreft.
Ook de energiebelasting is nog steeds scheef verdeeld. Dit is geen stimulans voor elektrificatie, terwijl daar juist een belangrijke kans ligt. Elektriciteit vergroent snel en elektrificatie draagt bij aan energie-efficiency. De NVDE pleit er daarom voor om de fiscale verhouding tussen aardgas en elektriciteit gelijk te trekken.

Verlaagd tarief energiebelasting publieke laadpunten EV’s
De NVDE staat positief tegenover de verlenging van het verlaagd tarief in de energiebelasting voor publieke laadpunten voor elektrische auto’s. Deze maatregel draagt bij aan de verdere opschaling van het publieke laadnetwerk voor elektrische voertuigen.

Rutte en Klaver gaan doorpraten over klimaat en investeringsfonds
GroenLinks-leider Klaver is zeer kritisch over het nieuwe investeringsfonds met 20 miljard euro. Hij wil garanties dat het geld niet wordt gebruikt voor investeringen die slecht zijn voor het klimaat. Premier Rutte zei in de Algemene Beschouwingen dat hij er over door wil praten met Klaver. “Ik wil ook graag zijn steun voor het fonds.” Hij vindt het wel te ver gaan als Klaver eist dat het fonds moet leiden tot CO2-reductie.

De NVDE startte de Duurzame Doorstart-campagne.

infographic die de verschillende posten in perspectief plaatst
infographic die de verschillende posten in perspectief plaatst

 

Een korte versie van bovenstaand bericht is op de website geplaatst op 15 september, op 16 september is dit uitgebreid.


Misschien ook interessant