Energiebranche: dit moet er in de coalitieakkoorden staan

14 maart 2023

Met het oog op de verkiezingen as woensdag hebben Energie-Nederland, de Nederlandse Verenging Duurzame Energie en Holland Solar de belangrijkste punten op een rij gezet die in de coalitieakkoorden zouden moeten staan.

Energiebranche: provincies kunnen het verschil maken in energietransitie
Eén van de belangrijkste uitdagingen in deze tijd is het vervangen van fossiele brandstoffen door duurzame bronnen. Er moet een robuust energiesysteem komen waarin Nederland zo veel mogelijk energie zelf opwekt. Provincies spelen hierin een belangrijke rol. Zij hebben niet alleen contact met gemeenten maar maken ook nieuw beleid én moeten gemaakte klimaatafspraken handhaven. Energie-Nederland, Holland Solar en de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie schrijven in een brief aan provinciale politieke partijen en coalitie-onderhandelaars het belang om concrete ambities die nodig zijn om klimaatdoelen te halen, op te nemen in nieuwe provinciale coalitieakkoorden.
Een aantal concrete ambities die 1:1 overgenomen kunnen worden zijn:

  • De provincie ondersteunt de noodzaak van hernieuwbare energie op land. Er worden plannen gemaakt voor specifieke zoekgebieden, concrete locaties voor zon- en windenergie en van warmte transitievisies, vertaald naar concrete uitvoeringsplannen per wijk.
  • De behandeling van vergunningaanvragen voor duurzame projecten krijgt prioriteit binnen de provincie.
  • Er zal in de toekomst aanzienlijk meer elektriciteit gebruikt worden. Voor eind 2024 heeft de provincie een energieplan gemaakt waarin staat waar de energie-infrastructuur verzwaard zal worden. Onderdeel daarvan zijn plannen voor extra laadfaciliteiten (zoals langs provinciale wegen) voor een provinciaal dekkend netwerk, voor zowel personenvervoer als de zakelijke logistiek.
  • Als de provincie concessiehouder is van het regionaal openbaar vervoer, zal deze uiterlijk in 2030 volledig emissievrij zijn.
  • De provincie heeft samen met de waterschappen een adviserende rol bij de vergunningverlening van aardwarmteprojecten. Het afgeven van adviezen over de vergunningsaanvragen voor aardwarmte krijgt binnen de regionale warmte- en energieplannen prioriteit.

Brief Oproep opnemen Energie & klimaat onderwerpen in coalitieakkoord van de provincie


Misschien ook interessant