Volle kracht vooruit voor meer duurzame energie

31 maart 2016

Het CBS publiceerde vandaag de cijfers over de prestaties hernieuwbare energie. Het Nederlandse aandeel duurzame energie bedraagt 5,5%. Het betreft het jaar 2014, één jaar na het tot stand komen van het Energieakkoord. De zeer zwakke positie van Nederland op de Europese ranglijst is nog nauwelijks veranderd in 2014 ten opzichte van 2013. Wel is sprake van een begin van een versnelling van de groei. Waar de groei van duurzame energie tussen 2012 en 2013 gemiddeld zo’n 3% per jaar bedroeg, is het aandeel duurzame energie tussen 2013 en 2014 met ca. 15% gestegen.

De NVDE concludeert dat de uitdaging onverminderd groot blijft. De Nederlandse duurzame energie-opwekkingsdoelen van 14 % in 2020 en de 16% in 2023 worden alleen gehaald als de groei onverminderd doorzet van jaar op jaar. Het Energieakkoord legt daar de basis voor, maar de CBS/Eurostat cijfers tonen aan dat we geen moment mogen verslappen. We moeten dus vol blijven inzetten om ook de verduurzamingsagenda zoals afgesproken in het Energieakkoord te halen.

De NVDE vindt dat er tevens ambitieuze doelen moeten komen voor de periode na het energie akkoord. Nu de groei er eindelijk is, moeten we die ook voortzetten. We hopen dit terug te zien in verkiezingsprogramma’s en volgend jaar in een nieuw regeerakkoord.


Misschien ook interessant