Reactie NVDE op IBO-pakket: Werkgroep olv Laura van Geest brengt stevige keuzes klimaatbeleid goed in kaart

14 maart 2023

“zorg ook voor ‘wortels’ voor burgers en bedrijven en realiseer de praktische randvoorwaarden”

De NVDE verwelkomt het ambtelijke Interdepartementale Beleidsonderzoek (IBO) naar maatregelen om de nationale klimaatdoelen te realiseren. Het zijn ingrijpende maatregelen maar dat is onontkoombaar als Nederland haar klimaatdoelen wil realiseren.

Het IBO-rapport stelt scherpe en stevige maatregelen voor om in 2030 structureel 22 Megaton CO2 extra te reduceren. Het bevat goede voorstellen voor betere prijsprikkels en duidelijke prestatie-eisen die zorgen voor minder emissies. De NVDE verwelkomt onder meer het verbod op nieuwverkoop van fossiele zakelijke auto’s vanaf 2025, het aanscherpen en verder handhaven van energiebesparing en verschuivingen in de energiebelasting die zorgen voor betere beprijzing van aardgas en het aantrekkelijker maken van elektriciteit. De NVDE steunt ook het streven om de regelbare elektriciteitscentrales zo snel mogelijk CO2-vrij te maken en opslag en flexibiliteit ingrijpend te vergroten.

Nederland verduurzaamt razendsnel en is bijvoorbeeld Europees kampioen zonnepanelen per hoofd van de bevolking. Tegelijkertijd bleek bij de Klimaat- en Energieverkenning dat er nog veel meer nodig is. Nederland koerst nu aan op zo’n 45 procent CO2-reductie en zo’n 30 procent duurzame energie in 2030. De ambitie is echter 55 tot 60 procent CO2-reductie. De EU streeft naar 45 procent duurzame energie in 2030. Daar hebben we alle technische mogelijkheden voor nodig die we tot onze beschikking hebben. Taboes op technieken en maatregelen passen daar niet bij en het is goed dat de werkgroep olv Laura van Geest zonder taboes heeft geadviseerd.

Neem burgers en bedrijven mee: stok & wortel
NVDE-voorzitter Olof van der Gaag: “We hebben scherpe keuzes nodig om onze economie uitstootvrij en minder afhankelijk te maken van fossiele import. Het is goed dat in dit rapport de ‘stok’ een keer voorop staat. Daarbij is het essentieel dat mensen en bedrijven het ook waar kunnen maken. Dat vraagt bijvoorbeeld om veel snellere vergunningen en beschikbaarheid van infrastructuur en vakmensen.
Burgers en bedrijven hebben ook financiële ondersteuning nodig om de omslag te kunnen maken. Zo mag een plan van aanpak voor grootschalige woningverbetering niet ontbreken, als antwoord op de groeiende energiearmoede. Om werknemers in afbouwende, fossiele industrieën in nieuwe, duurzame sectoren aan de slag te krijgen, zou er een arbeidsmarkttransitiefonds moeten komen. We hebben vakmensen heel hard nodig bij het toekomstbestendig maken van onze economie”.
De komende tijd moeten belangrijke politieke keuzes worden gemaakt. Op het vlak van normering en beprijzing, maar ook over gerichte subsidies en belangrijke randvoorwaarden zoals het versterken en ‘verslimmen’ van energie-infrastructuur, een efficiënte en planmatige uitvoering en voldoende vakmensen. De NVDE gaat daarbij uit van drie criteria:

  • Zijn de voorstellen hard genoeg om in elke sector tot de afgesproken CO2-reductie te komen?
  • Zijn randvoorwaarden als energie-infrastructuur, arbeidsmarkt en kortere doorlooptijden gerealiseerd?
  • Kunnen mensen en bedrijven de transitie meemaken: gaan de plannen hun financiële draagkracht niet te boven? Wordt er goed gezorgd voor werknemers waar verandering van wordt gevraagd?

Link naar het rapport: Scherpe doelen, scherpe keuzes: IBO aanvullend normerend en beprijzend nationaal klimaatbeleid voor 2030 en 2050


Misschien ook interessant