Position Paper NVDE Stikstofproblematiek

6 februari 2020

Stikstof en de duurzame energiesector

Afgelopen mei oordeelde de Raad van State dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet als basis mag worden gebruikt voor toestemming voor activiteiten die extra stikstofuitstoot veroorzaken. Dit heeft ook bij duurzame energieprojecten voor vertraging gezorgd. Dat is techniekbreed: bij zon, wind, geothermie, bio-energie en alle bijbehorende energie-infra. De NVDE is van mening dat de PAS-uitspraak de energietransitie niet langer mag vertragen.

De NVDE is sinds het najaar meermaals aangeschoven bij stakeholdersessies van het Rijk over de stikstofproblematiek om daar het perspectief van de sector in te brengen. Dit perspectief hebben we, samen met de leden, nu gevat in een position paper. Hierin schetsen we de problemen waar de duurzame energiesector tegenaan loopt door de stikstofcrisis en wat er voor onze sector nodig is om de stilliggende activiteiten vlot te trekken. Ook gaan we in op de wijze waarop de sector juist een bijdrage kan leveren aan een uitweg uit de crisis.

Kort samenvattend pleit de NVDE voor:

  • Het vrijmaken van de weg voor duurzame opwek, zoals via projecten voor zon en wind. In de bouwfase is er weliswaar een beperkte lokale stikstofuitstoot, maar in de bedrijfsfase leveren zon en wind juist een bijdrage aan het verlagen van de landelijke stikstofuitstoot. Wij bepleiten daarbij ook de inzet van zon- en windprojecten als salderingsoptie en als kans voor natuurherstel.
  • Inzetten op innovatie rondom bio-energie, bijvoorbeeld door strengere emissienormen te hanteren voor bio-energie en stevig te investeren in herbebossing. Duurzame biomassa is immers nodig om de afgesproken klimaatdoelstellingen te behalen.
  • Een sterkere stimulans voor emissieloze mobiliteit en kansen pakken rondom duurzaam bouwmaterieel en vervoer. Emissieloze mobiliteit is een centraal onderdeel van de energietransitie en verlaagt de stikstofuitstoot blijvend. Dit verdient een sterkere stimulans. Dat geldt zeker ook in de bouwfase, wanneer de meeste uitstoot doorgaans komt van het materieel en transport.

Bovenstaande punten zijn in het paper in meer detail uitgewerkt in concrete voorstellen voor maatregelen. Hiermee vragen we de aandacht voor een snelle, structurele aanpak van de crisis, zodat de energietransitie weer in volle vaart vooruit kan.


Misschien ook interessant

Bart Groothuis, Europarlementariër (VVD): “Geen ander Europees land zo goed gepositioneerd om duurzame energie van eigen bodem op te wekken”

Bart Groothuis, Europarlementariër (VVD): “Geen ander Europees land zo goed gepositioneerd om duurzame energie van eigen bodem op te wekken”

NVDE over hoofdlijnenakkoord: energietransitie gaat door, belangrijke klus nieuwe ministers om de uitvoering te versnellen

NVDE over hoofdlijnenakkoord: energietransitie gaat door, belangrijke klus nieuwe ministers om de uitvoering te versnellen