PBL-studie bevestigt het belang van biomassa

8 mei 2020

De studie over biomassa die het Planbureau voor de Leefomgeving vandaag heeft gepubliceerd bevestigt het belang van biomassa voor de klimaatdoelen. Daarnaast geeft de studie nuttige aanbevelingen voor goed beleid voor deze hernieuwbare grondstof en energiebron, inclusief duurzaamheidskader. De NVDE vindt het daarmee een goede basis om te komen tot een verantwoorde groeistrategie voor biomassa.

 

De studie bevestigt een aantal positieve punten van de inzet van biomassa die de NVDE onderschrijft:

  • Duurzame biomassa is van groot belang voor een klimaatneutrale energiehuishouding en een circulaire economie;
  • Bosbouw en biomassa-oogst kunnen hand in hand gaan met een toename van de hoeveelheid hout (en dus vastgelegde CO2) in het bos;
  • Biomassa kan ook goed samengaan met het in stand houden of zelfs verbeteren van de biodiversiteit mits aan de juiste randvoorwaarden wordt voldaan;
  • Verbranding van biomassa in moderne installaties heeft slechts beperkt effect op luchtkwaliteit.

Daarnaast bevat de studie een aantal aanbevelingen voor een verantwoorde en duurzame inzet van biomassa, waardoor potentiële knelpunten verminderd kunnen worden.

Waar inzetten

PBL: Biomassa moet daar worden ingezet waar goede alternatieven ontbreken en hergebruik (cascadering) moet worden gestimuleerd. Dit wordt in het huidige beleid, zoals de SDE++, niet voldoende gestimuleerd.
NVDE: De NVDE herkent dit punt, en hebben in ons Position Paper al aangegeven wat de meest nuttige toepassingen van biomassa zijn: voor (bouw)materialen en de chemie, en voor energietoepassingen in sectoren waar op korte en/of lange termijn onvoldoende alternatieven bestaan, zoals als brandstoffen voor de luchtvaart, en biomassa voor warmte.

Duurzaamheid

PBL: Biomassaproductie en -oogst kan zowel positieve als negatieve effecten hebben op de biodiversiteit. Certificering en wetgeving kunnen duurzaamheid nooit 100% garanderen maar er is brede overeenstemming dat het belangrijke middelen zijn om de duurzaamheid van biomassa en verantwoord gebruik positief te beïnvloeden.
NVDE: Biomassa loopt voorop ten opzichte van andere grondstoffen in het aantonen van de duurzaamheid. Daarbij moet naar onze mening worden gezocht naar een steeds verdere verbetering van deze systemen, met een balans tussen zekerheid en uitvoerbaarheid.

Luchtkwaliteit

PBL: De impact op de luchtkwaliteit kan en moet geminimaliseerd worden. Moderne installaties voldoen al aan zeer strenge eisen en hebben een minimale impact op de luchtkwaliteit. Het effect van moderne biomassaketels en kachels is gering in vergelijk tot conventionele kachels. Voor installaties onder de 5 MW heeft de overheid aangegeven dat er een aanscherping van de emissie-eisen zal plaats vinden.
NVDE: De NVDE is blij met de erkenning dat moderne installaties een minimale impact hebben op de luchtkwaliteit. De NVDE steunt de aanscherping van emissie-eisen voor kleinere ketels al langer. Bij particuliere installaties zorgt een vervanging van oude kachels en open haarden door moderne ketels en kachels voor een sterke reductie in emissies.

De klimaatdoelstelling stelt ons voor een enorme uitdaging. Daarin zijn alle duurzame energietechnieken hard nodig. Dat geldt zeker ook voor biomassa voor energie. Het PBL-rapport laat zien dat met strenge eisen aan uitstoot en duurzaamheid biomassa een verantwoorde en noodzakelijke rol in het Nederlandse klimaatbeleid speelt. Daarmee levert het rapport belangrijke input voor het advies over biomassa dat de SER in voorbereiding heeft.

PBL studie: Beschikbaarheid en toepassingsmogelijkheden van duurzame biomassa


Misschien ook interessant