Ontwerp Nationale Omgevingsvisie biedt ruimte voor de energietransitie

20 juni 2019

Reactie NVDE op presentatie Ontwerp Nationale Omgevingsvisie (Ontwerp-NOVI)

Een waardevol instrument in de energietransitie en mooie leidraad voor de verdere regionale uitwerking van de verduurzaming van Nederland. Dat is de reactie van de NVDE op de vandaag gepresenteerde ontwerp-NOVI. “We zijn blij met de aandacht voor duurzame energie in de NOVI,” aldus Olof van der Gaag, directeur van de NVDE, “hiermee wordt ruimte gecreëerd voor de energietransitie.”

De NOVI geeft letterlijk vorm aan het Nederland van de toekomst. De komende jaren moet Nederland de overstap maken naar meer duurzame energie. Dat heeft direct effect op de fysieke leefomgeving. “De NOVI biedt een broodnodig houvast om de inrichting van Nederland slim vorm te geven,” aldus Van der Gaag. “Als alles goed op elkaar wordt afgestemd, kan de energietransitie optimaal gecombineerd worden met bijvoorbeeld de woningopgave en landschapswaarden.”

De ontwerp-NOVI geeft kaders mee voor de energietransitie, die meer concreet vorm zal krijgen in regionaal beleid. “Wat ons betreft geeft de ontwerp-NOVI een zeer bruikbare eerste richting hiervoor. Zo wordt de voorkeur uitgesproken voor het clusteren van windparken op land, eventueel in combinatie met zon, wordt er expliciet ruimte gecreëerd voor meer wind op zee, en is er een (niet volgtijdelijke) voorkeur voor zonne-energie neergelegd die begint bij zon op dak.”

Eind dit jaar zal de ontwerp-NOVI worden omgezet naar een definitieve versie. De NVDE denkt dan graag mee over de verdere uitwerking van deze definitieve versie. Daarin is het onder andere van belang dat de uitwerkingen van het Klimaatakkoord en Noordzee-Akkoord goed worden meegenomen. Ook blijft het van belang dat de omgeving goed wordt meegenomen. De NVDE zet zich daarom met haar leden in voor onder andere constructieve gedragscodes voor wind, zon, biomassa en geothermie.

Naar de Ontwerp Nationale Omgevingsvisie

Aanvulling: 24 september 2019 Zienswijze NVDE op ontwerp-NOVI


Misschien ook interessant