Kabinet stelt 12 miljard euro beschikbaar in 2017 voor regeling SDE+

Goed nieuws voor de stimulering van hernieuwbare energieprojecten. Ook in 2017 gaat het kabinet door met de regeling SDE+. Zowel in het voor- als najaar is daarvoor 6 miljard euro beschikbaar.

Dat maakt het kabinet vandaag bekend.

Energieakkoord

De SDE+ draagt in belangrijke mate bij aan het behalen van de doelstelling, stelt het kabinet uit het Energieakkoord om in 2020 14% hernieuwbare energie te realiseren en in 2023 16%. Die doelstelling is door overheid, werkgevers, vakbeweging en natuur- en milieuorganisaties afgesproken.

De regeling is zo ingericht dat zoveel mogelijk hernieuwbare energie wordt opgewekt tegen zo laag mogelijke kosten. De SDE+ prikkelt aanvragers om projecten voor een zo laag mogelijke subsidie in te dienen, waarbij er concurrentie is tussen de verschillende technologieën.  Dit betekent dat projecten die voor een lager subsidiebedrag inschrijven, meer kans hebben de subsidie te ontvangen. Dit is positief voor de energierekening van burgers en bedrijven en lokt innovatie uit.

De SDE+ staat ook in 2017 open voor projecten die energie opwekken uit hernieuwbare bronnen zoals wind, biomassa, zon, geothermie en water. Zon- en windenergie laten sinds de start van de SDE+ regeling de grootste kostendaling zien. Het maximale basisbedrag voor 2017 in de SDE+ wordt verlaagd van € 0,15/kWh naar € 0,13/kWh en past bij de kostenreductie van hernieuwbare energie.

Wind op zee

Energieopwekking door wind op zee is niet opgenomen in de reguliere SDE+ openstelling maar wordt via aparte tenders uitgerold. In 2017 stelt het kabinet de tender open voor de eerste twee kavels van het windpark op zee Hollandse Kust (zuid). Deze maakt deel uit van het plan om in Nederland de vijf grootste windparken op zee ter wereld te bouwen. Om de doelstelling van 16% hernieuwbare energie in 2023 te halen heeft het kabinet een routekaart opgesteld om in 2023 4.500 MW aan duurzame energie door windmolens op zee te realiseren. De eerste 2 kavels van het windpark op zee Hollandse Kust (zuid) hebben een capaciteit van circa 700 MW.  Bij wind op zee is de daling van de prijs het meest waarneembaar.  Een goed voorbeeld is de uitkomst van de tender voor de eerste kavels voor het windpark Borssele in juli van dit jaar. Daar is een kostendaling van 40 % in een jaar gerealiseerd, die doelstelling voor alle vijf tenders samen.

CO2-arme samenleving

Voortzetting van de SDE+ regeling draagt volgens minister Kamp bij aan het streven van het kabinet om uiteindelijk in 2050 een CO2-arme energievoorziening te realiseren. Met het energieakkoord heeft het kabinet een belangrijk stap gezet in de energietransitie. Met het energierapport, de energiedialoog en straks de energieagenda, laat het kabinet zien dat het ook voor de toekomst met verschillende partijen blijft werken aan vermindering van de uitstoot van CO2. Minister Kamp: “Het aandeel hernieuwbare energie ontwikkelt zich positief. Dat blijkt uit het aantal aanvragen dat in 2016 is ingediend voor de stimuleringsregeling SDE+. Voor het beschikbare budget was de regeling tweemaal overtekend. Daarnaast zijn veel aanvragen ingediend tegen een lager subsidiebedrag dan aangevraagd kon worden. Dit toont aan dat de door de SDE-systematiek beoogde concurrentie ervoor zorgt dat de prijs voor hernieuwbare energie daalt. Het creëren van concurrentie tussen fossiele en duurzaam opgewekte energie is een belangrijke voorwaarde om te komen tot een CO2-arme energievoorziening in 2050.”

Meer informatie bij Rijksoverheid.nl

Artikel delen?