Kabinet onderzoekt of de energietransitie voorrang kan krijgen bij stikstofreductie