NVDE-voorstel versnellingsopties n.a.v. Klimaat- en Energieverkenning 2020

27 november 2020

Geef in 2021 extra impuls aan ‘oranje-groene energie’ voor klimaatdoelen.

De Klimaat- en Energieverkenning 2020 van het PBL laat zien dat er extra maatregelen nodig zijn voor het klimaatdoel voor 2030. Het Klimaatakkoord zorgt voor een forse CO2-reductie maar er is een CO2-winst-verdubbelaar nodig. De NVDE vraagt het kabinet om begin 2021 met voorstellen te komen. Dat is nodig voor tijdige realisatie. De NVDE heeft een eerste pakket maatregelen uitgewerkt.

Nederland heeft tot nu toe te vaak achter de feiten aangelopen. Daardoor zijn er steeds last minute reparaties nodig. Het doel voor 14% duurzame energie in 2020 is niet gehaald, waardoor we nu geld moeten overmaken naar Denemarken om dat op te vangen. Dat geld kan beter aan ‘oranje-groene energie’ worden besteed: een bijdrage aan de energietransitie in Nederland, met positieve effecten voor onze economie en werkgelegenheid.

Om dat beter te doen voor 2030 is er nog actie nodig van deze regering. De doorlooptijd van veel maatregelen en projecten is tien jaar. Er zijn dus in 2021 stevige beslissingen nodig om de doelen voor 2030 te kunnen halen. We kunnen daarbij niet wachten op de nieuwe regering. Ed Nijpels, voorzitter van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord, waarschuwde vorige week terecht voor stagnatie door de kabinetsformatie.

De Klimaat- en Energieverkenning van PBL rekent voor dat er nog 34 Mton reductie extra nodig is om voor het CO2-reductiedoel van -49%. Om op -55% te komen, het EU-doel, is 47 Mton extra CO2-reductie nodig. Dat is een grote reductie in tien jaar tijd. De NVDE stelt een eerste pakket voor met mogelijkheden voor extra maatregelen voor de korte termijn (effect enkele Mtonnen); een voortvarende uitvoering van de gemaakte afspraken die nog niet zijn meegerekend (potentieel ~20 Mton); en een aantal nieuwe afspraken (met stevig maar nog niet kwantificeerbaar effect). Hieronder zijn de belangrijkste voorstellen samengevat.

  1. Een verhoging van de het budget voor de SDE++, het belangrijkste stimuleringsinstrument voor de klimaatdoelen, met 1 miljard euro vanaf 2021. Hierdoor krijgen alle opties betere kansen. Dit bedrag komt overeen met de ODE-inkomsten die onlangs naar de algemene middelen zijn gegaan plus het bedrag dat in 2020 aan Denemarken is betaald voor de statistical transfer van hernieuwbare energie.
  2. Maak maximaal gebruik van de Nederlandse en Europese fondsen voor groen herstel tijdens en na de coronacrisis, zoals het Nationaal Groeifonds, de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) en EU-fondsen (Recovery and Resilience Facility, Just Transition Fund).
  3. Zet extra middelen in voor woningverduurzaming (isolatie en duurzame warmte). Dit kan leiden tot pakweg 0,2 Mton extra CO2-reductie in 2023, als de komende drie jaar jaarlijks 100 miljoen euro extra subsidie beschikbaar is. Dat biedt mensen perspectief en zorgt voor veel banen.
  4. Concretiseer het stimuleringspakket voor zero-emissie voertuigen na 2025 met fiscale maatregelen, zoals de kilometerheffing, ‘bijtelling’ en BPM. De mobiliteitssector heeft nog een gat van bijna 7 Mton ten opzichte van het oorspronkelijke doel. Ook het doel om 100% emissievrije nieuwe auto’s te verkopen vanaf 2030, is nu niet binnen bereik.
  5. In alle scenario’s voor -34/ -47 Mton CO2 is een forse portie elektrificatie en groene waterstof noodzakelijk. Dat vraagt om een sterke stimulans voor bedrijven om te kiezen voor schone elektriciteit en waterstof en een voortvarende aanpak van de energie-infrastructuur. In samenhang daarmee kan het aanbod van oranje-groene elektriciteit worden verhoogd, door nu alvast 6 GW extra aan windenergie op zee (ongeveer 500 extra windmolens) te plannen, en de mogelijkheden op land in kaart te brengen.

Lees hier de volledige notitie van de NVDE over versnellingsopties naar aanleiding van de KEV 2020.
20201127 NVDE voorstel versnellingsopties naar aanleiding van de KEV 2020


Misschien ook interessant