NVDE onderschrijft belang afstemmen van regionale energiestrategieën, warmteplannen en omgevingsvisies

22 december 2017

NVDE heeft met belangstelling kennis genomen van de handreiking van zes adviesbureaus “Lokale instrumenten voor de energietransitie”. NVDE onderschrijft het belang van het goed op elkaar afstemmen van de regionale energiestrategieën, warmteplannen en de landelijke, provinciale en lokale omgevingsvisies. Bij de verdere concretisering van deze Handreiking is de NVDE graag betrokken en de NVDE leden zijn bereid hieraan een inhoudelijke bijdrage te leveren.

NVDE onderschrijft de oproep voor harmonisatie van definities en rekenmethodieken in alle visies en plannen in de fysieke leefomgeving (waarin energie als onmisbaar onderwerp integraal wordt opgenomen). Dit om te borgen dat afstemming en monitoring mogelijk is van de plannen die gericht zijn op verschillende vormen van energieverbruik en met verschillende systeemgrenzen.

Het halen van de klimaatdoelen vraagt om veel veranderingen in ons energiesysteem. Die veranderingen komen tot stand door het inrichten van de juiste prikkels op rijksniveau, zoals bijvoorbeeld een verschuiving van de energiebelasting van elektriciteit naar gas, passende subsidieregelingen voor duurzame energieproductie en maatregelen om de industrie te verduurzamen. Maar ook door het plannen en inpassen van lokale initiatieven. Daar sluit de handreiking over lokale instrumenten bij aan. Deze beide kanten van de energietransitie moeten samenkomen.

De rollen van de bestuurslagen zullen verschillen per vorm van energieverbruik. Het is daarom belangrijk dat er duidelijkheid is over de verdeling in taken en bevoegdheden. NVDE roept de nationale, provinciale en lokale overheden op zo snel mogelijk tot een duidelijke taakverdeling en procesafspraken te komen om zodoende al in 2018 effectief aan de slag te gaan met deze lokale instrumenten voor de energietransitie. Naar verwachting zal dit governance vraagstuk aan de orde komen in, of naar aanleiding van het Bestuursakkoord, dat begin 2018 zal worden afgesloten tussen decentrale overheden en het Rijk.

NVDE biedt aan om mee te werken aan een verdere concretisering van de handreiking, zodat we samen ons goede voornemen uitvoeren: werken aan een duurzame energievoorziening.


Misschien ook interessant