NVDE: “nieuwe warmtewet moet bijdragen aan versnelling warmtetransitie”

18 juli 2022

Op 15 juli stuurt minister Jetten een brief naar de Tweede Kamer over de voortgang van de Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw), ook wel bekend als de ‘Warmtewet 2’. De NVDE pleit voor een open warmtemarkt voor zoveel mogelijk partijen en type samenwerkingsvormen. Voorzitter Olof van der Gaag: “Binnen 8 jaar moeten er 500.000 extra aansluitingen gerealiseerd
worden. Het is belangrijk te zorgen dat de nieuwe wet bijdraagt aan deze versnelling en er voldoende zekerheid is om de benodigde investeringen te kunnen doen.”

Tempo in de warmtetransitie
De NVDE is voor een energiemarkt waar burgers en bedrijven de maximale mogelijkheid hebben om toe te treden. Dat geldt ook voor de warmtemarkt. In het Klimaatakkoord is afgesproken om onder regie van gemeenten het aantal aangeslotenen op warmtenetten de komende jaren flink te laten groeien. “We moeten tempo maken en daarvoor is een open markt nodig, maar ook randvoorwaarden zoals financiering van de onrendabele toppen en de juiste wettelijke instrumenten voor gemeenten. Alleen wanneer we daarop inzetten kunnen we de Nederlandse klimaatdoelstellingen voor 2030 halen”, aldus Van der Gaag.

Borgen van publieke waarden
Warmte is een essentieel onderdeel van onze energievoorziening. Betrouwbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid van de warmte in Nederland zijn daarbij essentiële publieke waarden. De NVDE begrijpt daarom dat minister Jetten samen met provincies, gemeenten, publieke netwerkbedrijven en warmtebedrijven zoekt naar manieren om deze waarden goed te borgen. En tegelijkertijd moet er meer tempo komen in het verduurzamen van de gebouwde omgeving, glastuinbouw en industrie, waarbij warmtenetten een substantiële rol vervullen.

Voorstellen voor versnelling
NVDE doet het ministerie van economische zaken en klimaat en het ministerie van binnenlandse zaken en koninkrijkrelaties daarom zes voorstellen om de aanleg van warmtenetten te versnellen:

 1.  Bied onder regie van gemeenten ruimte om lokaal maatwerk voor verschillende modellen en samenwerkingsvormen toe te passen in de warmtemarkt: publiek, privaat of publiek-private samenwerking.
 2. Zorg voor een spoedige inwerkingtreding van de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw), zodat gemeenten doorzettingsmacht hebben om gebieden van het
  gasnet af te sluiten en warmtekavels uit te geven.
 3. Introduceer zo spoedig mogelijk de reeds voorgenomen Nationale Subsidieregeling Warmtenetten om de nog resterende onrendabele top te bekostigen voor een warmtenet.
 4. Creëer een Rijksgarantieregeling om het vollooprisico af te dekken voor de aanleg van nieuwe warmtenetten.
 5. Scheid de discussie over de warmtetarieven van die over de eigendomsverhoudingen. Mocht die laatste discussie voor teveel vertraging van de Wcw zorgen, overweeg dan om de minder
  controversiële onderdelen van de Wcw – waaronder het loslaten van de aardgasreferentie – naar voren te halen. Uit onderzoek van NVDE en DWA blijkt dat – onder de huidige
  aardgasprijzen – aansluiting op een Warmtenet anderhalf keer goedkoper is dan cv op aardgas.
 6. Reserveer voldoende budget voor duurzame warmtebronnen in de domeinensystematiek van de SDE++, om de doelstellingen voor CO2-intensiteit uit warmtenetten te kunnen bereiken.

Gewijzigde planningHet oorspronkelijke plan was om de Wcw eind 2022 naar de Tweede Kamer te sturen. De Minister geeft in de Kamerbrief aan dit niet meer te kunnen halen, vanwege verschillende onderzoeken en overleggen met stakeholders, die nog lopen over marktordening. De nieuwe planning is daarom om het wetsvoorstel in mei 2023 aan de Tweede Kamer aan te bieden en de wet een half jaar later, per 1 juli 2024, in werking te laten treden. De beoogde introductie van nieuwe tariefregulering blijft ongewijzigd. Die moet ingaan per 1 januari 2025.


Misschien ook interessant