NVDE levert 5 zienswijzen in bij de ACM

25 mei 2016

Van de bekostiging van netbeheerders tot het moderniseren van marktonderzoeken. Op 17 mei heeft de NVDE haar zienswijzen aangeboden aan toezichthouder ACM (Autoriteit Consument & Markt) over een vijftal ontwerpmethodebesluiten.

Sinds 5 mei is de NVDE erkend door als representatieve organisatie in het kader van de Elektriciteits- en Gaswet. In die hoedanigheid mogen we net als andere representatieve organisaties onze zienswijze indienen over een aantal zaken binnen die wet. De ACM publiceert ze dan op haar website.

Ontwerp-methodebesluiten
De belangrijkste wijziging die de NVDE voorstelt is het aanpassen van de looptijd van alle nu ter consultatie voorliggende ontwerp-methodebesluiten. In plaats van de door de ACM voorgestelde vijf jaar pleit de NVDE voor drie jaar looptijd van deze besluiten. Waarom? Omdat de energietransitie een urgente zaak is, omdat de energietransitie flexibiliteit nodig heeft. Zet je de besluiten langer vast blokkeer je de energietransitie. Het tussentijds openbreken van een voor vijf jaar genomen methodebesluit levert namelijk substantiële vertraging op in het faciliteren van de energietransitie.
Bovendien zullen naar verwacht binnen een paar jaar er ook flinke veranderingen plaatsvinden. De uitvoering van Energieakkoord zal bijvoorbeeld veel verder zijn dan nu. De warmtevisie van het Ministerie van Economische Zaken zal verder zijn doorontwikkeld en per 1 januari 2018 gaan de Omgevingsvisie en AMvB’s onder de Omgevingswet in. Ook zullen tegen die tijd ook de afspraken van COP 21 Parijs en de Urgenda-zaak moeten worden geïmplementeerd. Allemaal veranderingen die de markt gaan veranderen.

Regionale oplossingen
Verder pleiten we voor meer hybride samenwerking tussen Elektriciteit en Gas (warmte/koude) en tussen nationaal en regionaal. De voorgenomen ontwerp- methodebesluiten gaan nog vooralsnog vooral uit van een duidelijke scheiding tussen elektriciteit en gas.

Duurzame hybride oplossingen zullen dan ook vooral regionaal worden ingezet. Want hier gebeurt het. Gemeenten en provincies werken in hun regio’s al volop aan regionale energieplannen. Daarmee moeten de landelijke energiedoelen worden gehaald.

Moderner marktonderzoek
Een ander punt wat wij de ACM vragen te herzien zijn de marktonderzoeken, die de autoriteit regelmatig laat uitvoeren. Qua vraagstelling pleiten we ervoor dat de ACM deze voortaan vooraf afstemt met de erkende belangenbehartigende organisaties die in het hart van die genoemde energietransitie actief zijn. Moderne consumenten, die bewust hun energie inkopen worden bijvoorbeeld vooralsnog niet meegenomen in de vraagstelling van de onderzoeken. Die vraagstelling is nog steeds gebaseerd op onderzoek uit 2012. Dat kan dus actueler.
De vijf ontwerpmethodebesluiten waarop we onze visie hebben gegeven zijn die van het TenneT Transport 2017-2021, de TenneT systeemtaken 2017-2021, het regionaal netbeheer gas 2017-2021, het regionaal netbeheer elektriciteit 2017-2021 en de GTS 2017-2021.

Kortom, we vragen de ACM ruimte om de systematiek te herzien. Ons pleidooi wordt eens te meer onderbouwd door de aanscherping van het Energieakkoord, zoals dinsdag werd aangekondigd door minister Kamp. Het is echt nodig om nu grote stappen te maken.


Misschien ook interessant