NVDE: goed dat het Nationaal Groeifonds groener is geworden

1 december 2020

Het Nationaal Groeifonds gaat projecten steunen die bijdragen aan de ambities van het kabinet op het gebied van klimaat. Dit is een reactie op een motie van Jesse Klaver en Gert-Jan Seger bij de Algemene Beschouwingen. Projecten moeten een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) maken. Daarin zal met een interne prijs per ton CO2 gerekend worden. Initiatieven die een bijdrage leveren aan de reductie van broeikasgasemissies maken zo een grotere kans bij het Groeifonds. Dit schrijven de ministers Hoekstra en Wiebes op 1 december 2020 in hun brief aan de Tweede Kamer over het Nationaal Groeifonds. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) pleit er al langer voor om met het Nationaal Groeifonds steviger in te zetten op duurzaamheid. Ecorys deed in opdracht van de NVDE in juli 2020 onderzoek naar de wijze waarop de interne CO2-prijs ingezet kan worden. Olof van der Gaag, directeur NVDE: “Het is heel goed dat het Groeifonds nu vooral ingezet gaat worden voor de economie van de toekomst.”

De precieze hoogte van de CO2-prijs moet nog worden vastgesteld. De NVDE pleit ervoor dat gerekend wordt met een realistische CO2-prijs die aansluit bij de ambitieuze klimaatdoelen. Voor het 2-graden scenario ligt de prijs tussen de 100 en 500 euro in 2030, volgens de eerdere berekening van CPB en PBL. Dit kwam ook naar voren uit het onderzoek naar een groen investeringscriterium voor economische stimulering, waarbij Ecorys op basis van beschikbaar onderzoek en CO2-schaduwprijzen in andere landen verwacht dat de prijs hoger ligt dan 100 euro per ton. Het kabinet geeft aan dat in 2021 een nieuwe berekening zal worden gemaakt.


Misschien ook interessant