NVDE: Energierapport mist keuze voor hernieuwbare energievoorziening

18 januari 2016

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) waardeert de keuze voor een CO2 arme energievoorziening in 2050. Daarentegen vindt de NVDE het een gemis dat het rapport niet concreet beschrijft hoe deze ver weg gelegen doelstelling gehaald moet worden. Concrete tussendoelen, doelen voor hernieuwbare energie en besparing ontbreken. Deze zijn wel noodzakelijk om de transitie naar een duurzame energievoorziening aan te jagen. De duurzame energiesector vraagt daarom om een helder en consistent kader dat met de juiste prikkels en concrete tussendoelen maximale zekerheid biedt voor investeerders in hernieuwbare energie en energiebesparing. Dit is nodig om een snelle overgang naar hernieuwbare energie en energiebesparing in een koolstofarme economie te stimuleren.

Het Energierapport bevestigt de Europees afgesproken ambitie om naar een bijna CO2-arme samenleving te gaan in 2050 (80-95% reductie van de CO2 uitstoot). De NVDE is daarbij concreter en streeft naar een volledig hernieuwbare energievoorziening in het midden van de eeuw. Het energierapport kiest hier niet voor en laat de ruimte voor bijvoorbeeld kernenergie of opslag van CO2-uitstoot uit fossiele centrales (CCS). Uit opinieonderzoek dat in het kader van het Energierapport is uitgevoerd blijkt dat de overgrote meerderheid van de Nederlanders wil dat het aandeel hernieuwbare energie stijgt. Het rapport maakt bovendien niet duidelijk waar Nederland tussentijds in 2030 hoort te zijn qua CO2-reductie, aandeel hernieuwbare energie en energiebesparing op weg naar het 2050-doel. Heldere tussendoelen zijn onmisbaar voor een vruchtbaar investeringsklimaat en voor focus op innovatie en transitieversnelling voor alle actoren in de energiesector zoals prosumenten, netbeheerders, producenten en toeleveranciers.

Om CO2-reductie te behalen, is een ingrijpende versteviging van het Europese CO2 systeem (ETS) nodig met een hoge CO2-prijs. De CO2-prijs zou minstens tientallen euro´s per ton moeten zijn om een transitie naar een hernieuwbare energievoorziening te bewerkstelligen en tegemoet te komen aan het ‘vervuiler betaalt’ principe. Deze CO2 prijs zal naar verwachting onder het huidige Europese beleid helaas niet aan de orde zijn. Daarom is aanvullend beleid ten gunste van hernieuwbare energie noodzakelijk. Het energierapport rept hier helaas met geen woord over.

Bedrijven in de energieketen zijn zeer wel bereid om hun bijdrage te leveren middels investeringen in een transitie naar een hernieuwbare energievoorziening. Van de overheid wordt duidelijkheid verwacht over beleid en instrumentarium om dat ook echt te kunnen realiseren. Concrete tussendoelen horen daarbij. Zo is ook het Energieakkoord tot stand gekomen. Dat beleid verdient continuïteit. De NVDE prijst de open aanpak van een consultatie het komend jaar, zal hieraan actief deelnemen en gaat graag het gesprek aan.

De NVDE ziet graag een concretisering van de ambitie:

  • Nationale doelen voor CO2, hernieuwbaar en besparing in 2030 waarmee Nederland de huidige achterstand in Europees perspectief inloopt;
  • Een versterkt ‘vervuiler betaalt’ systeem;
  • In complementariteit daarmee, voortzetting na 2020 van een systeem ter stimulering van duurzame energie zoals de SDE+, zodat investeringszekerheid gewaarborgd is en de markt verder kan werken aan innovatie en kostenreductie;
  • Ambitie voor de gebouwde omgeving zoals in het RLI advies gesteld: in 2035 alle woningen CO2-neutraal voor verwarming. Dit zal leiden tot een significante rol in de warmtevoorziening voor elektriciteit, (hybride) warmtepompen, groen gas en duurzame warmte;
  • Ruimte voor marktpartijen om oplossingen aan te dragen voor de fluctuerende vraag en aanbod van duurzame energie en voor de fluctuaties in netbelasting; bijvoorbeeld middels opslag in elektrische auto´s, demand response prikkels en conversietechnieken van stroom naar warmte en gas;
  • Een level playing field voor duurzaam vervoer zoals schoon LNG voor zwaar transport over water en weg en elektrisch vervoer.

Teun Bokhoven
Voorzitter NVDE
+31 6 546 407 20


Misschien ook interessant