NVDE blij met Nationaal Plan Energiesysteem, nu snel vertalen naar actie

4 juli 2023

De NVDE is blij met het concept Nationaal Plan Energiesysteem (NPE) dat minister Jetten op 4 juli heeft gepresenteerd. Het is goed dat het NPE maximaal inzet op het ontwikkelen van binnenlandse schone energie en energie-infrastructuur, op energiebesparing en op het reserveren van de bijbehorende ruimte. Daarbij verwacht de minister de komende tijd meer tempo te kunnen maken met vergunningverlening voor projecten. “Goed dat het kabinet het energiesysteem toekomstproof gaat maken met sterke groei aan de aanbodkant en in de infrastructuur. Zolang de ontwikkeling aan de vraagkant onzeker blijft, is de investeringszekerheid hierbij wel een punt van aandacht” reageert NVDE-voorzitter Olof van der Gaag.

Er is: grote behoefte aan een samenhangend beeld van de toekomst van ons energiesysteem. De NVDE is blij dat het NPE dat biedt. Daarbij hoort een sterke groei van het aanbod van schone energie. Dit is belangrijk voor Nederland; het is nodig voor ons klimaatbeleid en maakt ons minder afhankelijk van het buitenland. Energiebesparing is daarbij onmisbaar, direct én via overstap naar efficiënte oplossingen zoals elektrisch rijden en warmtepompen. We verwelkomen dan ook het kabinetsvoornemen om een nationaal besparingsdoel én sectorale subdoelen te gaan stellen. Versnelling van de vergunningverlening zal cruciaal zijn, voor duurzaam aanbod en voor de infrastructuur. De NVDE pleit er al langer voor om projecten die helpen de stikstofemissies structureel te verminderen ontheffing te geven voor beperkte stikstofemissies tijdens de bouw.

De NVDE is blij met de toezegging dat er vóór het definitieve NPE een beleidspakket ontwikkeld wordt voor 100 procent CO2-vrije elektriciteit, en een doorlichting van het totale beleidsinstrumentarium om te zien waar het effectiever kan. Dat worden nog flinke klussen. De NVDE brengt graag haar ervaring uit de praktijk in.

De NVDE zal de consultatie op het concept-NPE vooral gebruiken om dit goede verhaal verder te versterken. Het valt ons bijvoorbeeld op dat er relatief weinig aandacht is voor het aanbod van duurzame warmte. Daar hebben we volgens de NVDE meer binnenlands potentieel dat kan helpen de opgave voor andere onderdelen behapbaar te houden. Het NPE geeft terecht aan dat energie én energie-infrastructuur schaars zijn. Maar het kan nog scherper aangeven hoe we om moeten gaan met die schaarste én te zorgen dat alle inwoners en zoveel mogelijk bedrijven mee kunnen in de transitie. Daarnaast verwachten we dat sommige systeemveranderingen eerder nodig zullen zijn dan waar het NPE vanuit gaat.

Wat ook sterker kan worden uitgewerkt: hoe gaat de transitieperiode er uitzien. Hoe behouden we in die periode de koopkracht van burgers in verduurzaamde én nog te verduurzamen woningen? En hoe blijft de concurrentiepositie van bedrijven op al verduurzaamde bedrijventerreinen vergelijkbaar met diegenen die nog niet verduurzaamd hebben? Het NPE is het eerste beleidsdocument waarin de koolstofketen uitgebreid aan bod komt: ook in onze toekomstige economie als grondstof noodzakelijk, maar hoe gaan we daar op een duurzame manier mee om? Het denken hierover staat nog in de kinderschoenen. De NVDE denkt graag mee bij deze zaken.

Documenten:
Nieuwsbericht: Kabinet presenteert strategie voor energiesysteem van de toekomst
Concept Nationaal Plan Energiesysteem
Ontwerp-Programma Energiehoofdstructuur
Link: Persconferentie 3 juli 14:00 uur

 


Misschien ook interessant