Minister Kamp biedt kansen, aan volgend kabinet ze in te koppen

7 december 2016

De vandaag gepubliceerde Energieagenda biedt goede kansen voor duurzaam verwarmde huizen en gebouwen en duurzaam opgewekte energie. Dat vindt de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). Wel zijn er tussendoelen voor hernieuwbare energie en energiebesparing nodig, om richting te geven aan de overgang naar een duurzame energievoorziening. Ook moeten de acties voor vervoer en industrie concreter worden ingevuld.

In de Energieagenda schetst het kabinet de richting naar een CO2-arme energievoorziening in 2050. Het is een ambitieus stuk, waarin alle aspecten van de energievoorziening worden behandeld. Het kabinet geeft aan tijdig de energietransitie te willen inzetten, met aanvullend beleid op het huidige emissiehandelssysteem, zodat deze overgang geleidelijk en kostenefficiënter kan verlopen. NVDE ondersteunt deze inzet op aanvullend beleid en vindt dat deze zo concreet mogelijk moet worden gemaakt, middels doelen voor hernieuwbare energie en energiebesparing en maatregelen zoals nu aangekondigd voor wind op zee.

Focus niet alleen op CO2
Het kabinet stelt de vermindering van de CO2-uitstoot centraal. Daarbij stelt ze echter geen aparte doelen voor hernieuwbare energie en energiebesparing. NVDE is van mening dat er wel degelijk zulke tussendoelen nodig zijn voor 2030, om voldoende richting te geven aan de energietransitie. Denk aan de vaststelling van het budget van de SDE+. Juist door een doelstelling voor hernieuwbare energie toe te voegen kan worden bepaald hoeveel geld hiervoor nodig is. Door het stellen van tussendoelen kan Nederland economische kansen creëren en beter benutten.

Bij de reductie van CO2-uitstoot geldt het emissiehandelssysteem als centraal instrument. Het kabinet streeft naar een aanscherping van de jaarlijkse reductie of het uit de markt nemen van emissierechten. Het is cruciaal dat deze prikkels ook daadwerkelijk gerealiseerd worden binnen Europa. Het is echter hoogst onzeker dat dit lukt. Ook daarom is er aanvullend beleid nodig, om meer zekerheid te bieden aan bedrijven en investeerders.

Lage temperatuurwarmte
Aardgas verdwijnt uit de gebouwde omgeving. Dat gebeurt door het stimuleren van energiebesparing en door het afschaffen van de gasaansluitplicht. We gaan hiermee naar een nieuwe inrichting van onze huizen in Nederland. Zo wordt echt iedereen betrokken bij de verduurzaming van de energievoorziening. NVDE is met het kabinet van mening dat aardgas voor hoogwaardige toepassingen, zoals in de industrie, moet worden ingezet, terwijl in onze huizen voldoende alternatieven, zoals warmtepompen, warmtenetten en groen gas voorhanden zijn.

Kracht en Licht
NVDE is positief over de continuering van de SDE+ en het voortzetten van de tenders voor wind op zee. Het kabinet kondigt aan te onderzoeken of het succes van wind op zee kan worden herhaald bij andere technologieën en sectoren. Dit wordt ook door NVDE bepleit. Met een sturende overheid, een ondernemersvriendelijke procedure en een markt die zich committeert, kunnen we forse stappen zetten richting een hernieuwbare energievoorziening.
NVDE is verder verheugd met de aandacht voor het zelf opwekken, opslaan en verkopen van energie. Zo wordt de overgang naar een hernieuwbare energievoorziening van ons allemaal, omdat iedereen kan meedoen.

Vervoer
Na de verduurzaming van de elektriciteitssector, waarin momenteel forse stappen worden gezet, zijn de verduurzaming van het vervoer en van warmte de volgende grote uitdagingen. Daarbij is het belangrijk om ambitieus te blijven. De ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van elektrisch vervoer, gaan momenteel zo snel, dat de gestelde doelstellingen mogelijk al sneller bereikt worden. De Nederlandse voortrekkersfunctie op het gebied van elektrisch vervoer vasthouden, betekent ook het lef hebben om je doelstellingen aan te scherpen op basis van de technologische ontwikkelingen.

Hoge temperatuurwarmte
Voor de industrie worden drie maatregelen aangekondigd: energiebesparing, inzet op alternatieve warmte en CO2-afvang en opslag. De inzet op energiebesparing wordt nog niet concreet gemaakt: er wordt gesproken over een verplichting of resultaatafspraak. De inzet op alternatieve warmte-opties is zeker goed. CO2-afvang- en opslag is voor NVDE een optie die in te zetten is als andere methoden van duurzame opwekking niet te realiseren zijn. Het is echter zeker geen startpunt. Kortom, het onderdeel industrie in de energieagenda kan dus nog wat aanscherping gebruiken.

De Energieagenda zet de contouren voor de toekomst neer. Het is nu aan een volgend kabinet om deze agenda om te zetten in een krachtig beleid, met energie voor de toekomst. Zo kunnen we van een Energieagenda naar een Energieplan gaan.

 

Energieagenda


Misschien ook interessant