Kwart gemeenten noemt doelen voor energietransitie op korte termijn

30 juni 2018

De NVDE is blij dat het merendeel van de honderd grootste gemeenten klimaatbeleid noemt in hun coalitieakkoord. “Het is mooi dat gemeenten volop aandacht hebben voor de energietransitie. Dat past bij de hoofdrol die zij krijgen in de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord. Tegelijk is het nodig dat hun plannen nog veel concreter worden,” zegt Olof van der Gaag, directeur Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. In de Regionale Energie Strategieën (RES) zullen gemeenten zo snel mogelijk keuzes moeten maken over de opwekking van duurzame energie en over het aardgasvrij maken van wijken. Bureau WKPA inventariseerde in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) wat er in de coalitieakkoorden van de honderd grootste gemeenten staat over de energietransitie.

Klimaatdoelen
Een kwart van de honderd grootste gemeenten noemt concrete doelen voor de energietransitie binnen de komende vier jaar in het coalitieakkoord. Vijfendertig andere gemeenten willen deze doelen in de komende vier jaar gaan bepalen. Voor de langere termijn, gerelateerd aan het Parijs-akkoord, benoemt meer dan de helft van de gemeenten een specifiek jaartal voor een energieneutrale gemeente. Goerree-Overflakkee is hierin het meest ambitieus: dat wil in 2020 energieneutraal zijn.

Aardgasvrij
In bijna de helft van de college-akkoorden staan concrete plannen voor aardgasvrije wijken. Vijf gemeenten noemen een jaartal waarin ze volledig aardgasvrij zijn. Acht hebben ook concrete doelen voor deze coalitieperiode. Nijmegen wil acht aardgasvrije wijken hebben in 2022. Den Haag wil in deze periode 25.000 tot 30.000 woningen van duurzame energie voorzien.

Zon en wind
Twaalf van de honderd coalities benoemen concreet dat er zon- en windprojecten zullen komen. Ede wil nog deze kabinetsperiode twee windmolens plaatsen, vijftig hectare zonnevelden aanleggen en het oppervlakte aan zonnepanelen op daken verdrievoudigen.

Gemeentelijk vastgoed
43 gemeenten noemen het verduurzamen van eigen gemeentelijk vastgoed. Negen van hen hebben hiervoor concrete plannen opgesteld.

Mobiliteit
55 coalitieakkoorden gaan in op elektrisch vervoer. 27 spreken zich uit over meer laadpalen. Twee van hen willen parkeerbeleid gebruiken om elektrisch rijden te stimuleren (Eindhoven en Hilversum). Acht gemeenten spreken zich uit over waterstof. Maastricht wil in 2030 volledig elektrisch rijden.

Met burgers
Bijna alle gemeenten willen burgerparticipatie bevorderen. Veertig willen burgercoöperaties en -initiatieven voor duurzame energie ondersteunen. 29 van de honderd akkoorden zeggen energieloketten in te richten om bewoners te helpen bij verduurzaming of hebben andere concrete plannen daarvoor.

Honderd coalitieakkoorden

NVDE – Rapport analyse coalitieakkoorden
NVDE- tabel coalitieakkoorden 29 juni 2018


Misschien ook interessant