In Europa is Green Energy Day op 11 april 2024: de dag dat de duurzame energie ‘op’ is

25 maart 2024

-English version below-

Op 11 april 2024 is alle duurzame energie die we in de Europese Unie produceren ‘op’ voor dit jaar, als we alles achter elkaar zouden gebruiken. Die dag is de Europese Green Energy Day. Elk jaar schuift deze dag een stukje op, zodat we in 2050 uit kunnen komen op 31 december: dan is alle energie hernieuwbaar. Daar moet nog wel veel voor gebeuren. In alle lidstaten timmeren bedrijven, burgers en overheden aan de weg naar duurzame energie. De komende Europese verkiezingen zijn cruciaal. “Door het aandeel duurzame energie te vergroten, wordt Europa minder afhankelijk van fossiele import uit autocratische landen. Dat is nog belangrijker nu de wereld op meerdere plekken in brand staat,” zegt Olof van der Gaag, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). “Ook is het goed voor de Europese economie als we voorop blijven lopen met innovaties voor de energievoorziening van de toekomst.”

Nederlandse Green Energy Day is op 8 maart 2024
De Nederlandse Green Energy Day valt op 8 maart 2024. Die dag schuift ieder jaar een stuk op. De mogelijkheden verschillen sterk per land. Zweden is dé koploper van de Europese Unie als het gaat om duurzame energie, mede dankzij de grote hoeveelheid waterkracht en doordat er veel ruimte voor zonne- en windenergie is.

 Verkiezingsdebat
De Europese verkiezingen in juni zijn cruciaal voor het Europese energiebeleid. De NVDE, Netbeheer Nederland, EBN en EnergieSamen organiseren op donderdag 30 mei een verkiezingsdebat met kandidaat-Europarlementariërs over het vergroten van de onafhankelijkheid van fossiele import uit onbetrouwbare landen en over verduurzaming van onze energievoorziening. Het debat vindt plaats in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. De datum is nog onder voorbehoud.

Schatting op basis van statistieken en doelen
De NVDE schatte het Europese aandeel hernieuwbare energie in 2024 op grofweg 28 procent, op basis van statistieken over voorgaande jaren, de EU-doelen voor 2030 en referentiewaardes voor 2025. Uitgedrukt in dagen van het jaar, komt de Europese Green Energy Day dan op 11 april 2024. De NVDE introduceerde het begrip Green Energy Day in 2019 om beter voorstelbaar te maken hoe we met jaarlijkse stappen uit kunnen komen op honderd procent hernieuwbare energie in 2050. “Het gaat in de klimaatdiscussie vaak over verre jaartallen als 2030 en 2050, en over abstract klinkende percentages en doelen. Met Green Energy Day halen we de doelen dichterbij en laten we zien dat het te doen is om ze te halen, als we nu in actie komen,” zegt Van der Gaag.

 

-English version-

April 11, 2024 is European Green Energy Day

On April 11, 2024, all the renewable energy we produce in Europe will “run out” for this year, if we were to use it all in sequence. That day is European Green Energy Day. Each year, this day moves up a bit, so that in 2050 we can end up on December 31: then all energy must be renewable. A lot still needs to be done to achieve this. In all member states, companies, citizens and governments are working on renewable energy. The upcoming European elections are crucial. “By increasing the share of renewable energy, Europe will become less dependent on fossil imports from unreliable regimes. This is even more important now that the world is on fire in several places,” said Olof van der Gaag, chairman of the Dutch Sustainable Energy Association (NVDE). “It is also good for the European economy if we stay ahead with innovations for the energy supply of the future.”

Dutch Green Energy Day is March 8, 2024
The Dutch Green Energy Day is March 8, 2024. That day moves up a bit each year. The possibilities vary greatly from country to country. Sweden, for example, is the front-runner in the European Union when it comes to renewable energy, thanks to its large amount of hydropower and because there is plenty of room for solar and wind energy.

Estimation based on statistics and targets
The NVDE estimated the European share of renewable energy in 2024 at roughly 28 percent, based on statistics for previous years, the EU targets for 2030 and reference values for 2025. Expressed in days of the year, European Green Energy Day then comes to April 11, 2024. The NVDE introduced the term Green Energy Day in 2019 to make it easier to imagine how we can arrive at 100 percent renewable energy by 2050 with annual steps. “In the climate discussion, we often talk about distant years like 2030 and 2050, and about abstract sounding percentages and goals. With Green Energy Day, we are bringing the goals closer and show that it is doable to achieve them, if we take action now,” said Van der Gaag.


Misschien ook interessant