Duurzame energie als alternatief verdienmodel voor boeren: kabinet, grijp deze kans.

10 juni 2022

Op 10 juni 2022 heeft het kabinet belangrijke besluiten genomen in het tegengaan van de stikstofcrisis. Minister Van der Wal en Minister Staghouwer presenteerden deze besluiten in de plannen voor het Nationaal Programma Landelijk gebied. De NVDE vindt het positief dat het kabinet aan de slag gaat om de problemen op te lossen en serieus werk te maken van natuurversterking. Dit betekent in sommige gebieden wel dat een deel van de agrariërs moet stoppen en wordt uitgekocht, ingrijpend voor deze boeren en hun gezinnen. De NVDE pleit er daarom voor om hen perspectief te geven met alternatieve verdienmodellen en roept het kabinet op de kansen van duurzame energie hierin te benutten.

Groei van Groen Gas
De hoofddoelstelling van het Nationaal Programma Landelijk Gebied is het reduceren van stikstofuitstoot en het verbeteren van de natuur. Het kabinet denkt hierbij ook aan de opkoop van agrarische bedrijven. De NVDE ziet ook kansen in innovatieve oplossingen bij het Nederlandse bedrijfsleven, in zowel de agrarische sector als in de energiesector. Het voorstel van de NVDE is daarom naast de opkoop van bedrijven de komende jaren in te zetten op innovatieve stalsystemen in combinatie met de productie van groen gas. Leg daarbij eerst de focus op de boerderijen waar de impact op de reductie van stikstofuitstoot in relatie tot de stikstofgevoelige Natura 2000 het grootst is.

Verzekerd van een duurzaam verdienmodel
Naast groen gas zijn er ook nog andere verdienmodellen die stikstofemissie en de emissie van broeikasgassen hand in hand kunnen laten gaan. NVDE pleit ervoor om hiervoor duurzame energieprojecten in te zetten die uitgaan van meervoudig ruimtegebruik. Voorbeelden hiervan zijn Agri-PV of grondgebonden zonneparken als buffergebied tussen een Natura 2000 locatie en een locatie waar uitstoot van stikstof plaatsvindt. Zo worden agrariërs in staat gesteld om de stap te maken naar een duurzame manier van voedselproductie die ook houdbaar is in de toekomst. Bovendien biedt dit hen een extra inkomstenbron, eventuele inkrimping van huidige activiteiten hoeft hierdoor niet per definitie te leiden tot het (volledig) stoppen met bedrijfsactiviteiten om bedrijfseconomische redenen. Daarnaast wordt door de extra opwek van duurzame energie ook de vraag naar  fossiele brandstoffen verminderd. Naast zonnestroom liggen er hiervoor, wat ons betreft, ook kansen voor windenergie en op het gebied van onze warmtevoorziening specifiek voor zonnecollectoren.

Nu aan de slag
De plannen van het kabinet zijn gepresenteerd. Nu is het zaak dat er snel wordt uitgevoerd. Om van ambitie naar resultaten in de praktijk te kunnen gaan zijn meer middelen nodig voor uitvoeringscapaciteit bij overheden. Daarom pleit NVDE ook voor extra capaciteit op vergunningverlening zodat decentrale overheden hier beter in worden ondersteund en een maximale tijdsnorm van twee jaar voor ruimtelijke procedures.


Misschien ook interessant