Overzicht (concept)verkiezingsprogramma’s klimaat- & energie-paragrafen

11 november 2023

De afgelopen weken hebben alle politieke partijen hun (concept)verkiezingsprogramma’s gedeeld. De NVDE heeft de relevante passages die raken aan de klimaat- en energietransitie op een rij gezet. De volledige analyse vind je hier: NVDE verkiezingsmonitor blad1 en NVDE verkiezingsmonitor blad2
In de tabel staan op blad 1 de negen partijen die volgens de peilingen (half sept) de meeste Kamerzetels behalen, op volgorde van de lijstnummers, en op blad 2 de overige partijen.

Klimaat- en energie-onderwerpen komen bij alle partijen in de verkiezingsprogramma’s duidelijk naar voren. Enkele opvallende voornemens uit de (concept)programma’s op klimaat en energie zijn:

VVD

 • Vasthouden aan tenminste 55 procent CO2-reductie in 2030.
 • Zetten in op een elektriciteitssector zonder CO2-uitstoot in 2035.
 • Zetten in op een nationaal streefdoel van 85 procent CO2-reductie in 2040.
 • Stimuleren van thuiswerken, deelmobiliteit en investeren openbaar vervoer.
 • Stimuleren geothermie voor verduurzaming glastuinbouwsector en warmtenetten.
 • Inzetten op opvangen van CO2 en opslaan of hergebruiken.
 • Inzetten op stelsel van betalen naar gebruik, ook van elektrisch vervoer. Geen belastingverhoging auto.
 • Inzet of uitrol laadpalennetwerk voor stimuleren omslag naar elektrisch vervoer.

CDA

 • Blijvende nakoming Klimaatakkoord van Parijs.
 • Bindende en wederkerige maatwerkafspraken voor de grootste vervuilende bedrijven.
 • Investeren in snelfietspaden, openbaar vervoer en deelvervoer.
 • Blijven investeren in biomassa en negatieve emissies, wind op zee en zonne-energie.
 • De rente bij het Warmtefonds blijft 0 procent voor lage- en middeninkomens, alle corporatiewoningen met slecht energielabel voor 2030 aangepakt, wijk-voor-wijk verduurzamen met voorrang kwetsbare wijken en norm voor biobased bouwen.
 • Geen rekeningrijden (betalen naar gebruik) op het platteland

PvdA/Groenlinks

 • 65 procent minder CO2-uitstoot in 2030, Nederland volledig klimaatneutraal in 2040.
 • Streven naar klimaatneutrale elektriciteitsvoorziening in 2035.
 • Nederlandse industrie gaat naar nul procent CO2-uitstoot in 2040.
 • Vergunningen binnen twee jaar & houdbare stikstofvrijstelling voor energietransitie projecten.
 • Meer deelmobiliteit, betalen naar gebruik, nieuwe leaseauto’s emissieloos 2025 & alle nieuwe auto’s emissieloos in 2030.
 • Klimaatplicht voor bedrijven die subsidie krijgen en verplicht doel elektrificatie industrie.
 • Bestaande biomassacentrales uitfaseren en geen nieuwe erbij.
 • Geen kerncentrales.

Partij voor de Dieren

 • Nederland in 2030 klimaatneutraal. Dit wordt vastgelegd in de Klimaatwet.
 • In 2030 50 procent energie-reductie ten opzichte van 1990.
 • Stoppen met warmtenetten aangesloten op de fossiele industrie.
 • Investeren in wind op zee, wind op land is een belangrijke energiebron, zonnepanelen op gebouwen worden de norm.
 • Stoppen met CCS en ook de subsidies daarvoor.

ChristenUnie

 • Blijven uitvoeren Klimaatakkoord van Parijs.
 • 60 procent CO2-reductie in 2030.
 • Verbranden van biomassa wordt op den duur verboden, tenzij afvang CO2 aantoonbaar tot negatieve emissies kan leiden.
 • Wind op zee wordt de basis van de Nederlandse energievoorziening.
 • Via de RES inzetten op meer duurzame energie op land.
 • Uitbreiden norm verduurzamen huurhuizen met label D in aanvulling op labels E, F of G.
 • Introduceren kilometerprijs gedifferentieerd naar milieukenmerken, tijd en plaats.
 • Er komt een heffing op de uitstoot van broeikasgassen in de veehouderij.

BoerenBurgerBeweging

 • Investeren in kernenergie
 • Stimuleren biomassa en biogas
 • Ontwikkeling wind op zee temporiseren
 • Stoppen met wind op land en zonne-energie op daken.
 • Stimuleren lokale warmtenetten.

SP

 • CO2-heffingen industrie, nationaliseren energiebedrijven, investeren openbaar vervoer.
 • Geen rekeningrijden en geen normeringen voor burgers of voordeel elektrisch rijden.

Volt

 • Verduurzaming van bestaande woningen door onder andere dubbelglas vanaf 2028 te verplichten en te investeren in isolatie, ventilatie en schone warmte.
 • Motorrijtuigenbelasting vervangen op auto’s, bestelbusjes en vrachtwagens door ‘betalen-naar-gebruik’.
 • Particulieren kunnen nog tot 2030 een subsidie krijgen voor de aanschaf of private lease van een nieuwe en tweedehands elektrische auto.

D66

 • Verhogen klimaatdoelstelling naar 60 procent CO2-reductie in 2030.
 • Inzetten op CO2-vrije elektriciteitsproductie in 2035.
 • Nationaal Isolatieoffensief opstarten voor slecht geïsoleerde huishoudens.
 • Inzetten op warmtenetten, die in meerderheid in publieke handen zouden moeten zijn, en een ontsluiting van duurzame warmtebronnen, zoals geothermie en aquathermie.
 • Voorstander van rekeningrijden.

NSC

 • Blijvende nakoming Klimaatakkoord van Parijs.
 • Tegen de aanleg van zonnevelden op landbouwgrond.
 • Tegen de aanleg van grootschalige wind op land en inzet op stellen heldere afstandsnorm windturbines op land.
 • Voorstander van wind op zee, mits niet in ecologisch waardevolle gebieden.
 • Inzetten op verzwaring energienetwerk.
 • Zetten in op stimuleren collectief warmtenet woonwijken, die in publieke handen zijn.
 • Tegen het voorstel voor een kilometerheffing.


Misschien ook interessant