Aanpassingen in ISDE regeling 2018

14 december 2017

Vorige week zijn de aanpassingen in de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) gepubliceerd via de Staatscourant. Het gaat om de subsidie voor biomassaketels, warmtepompen, pelletkachels en zonneboilers. In 2017 was er voor deze regeling eerst €70 mln, en later vanwege de populariteit van de subsidie, €90 mln beschikbaar. In 2018 is het oorspronkelijke budget op voorhand al verhoogd tot €100 mln. Hieronder vindt u, per categorie meer informatie over de aanleiding en de uitwerking van de aanpassingen. Ook over welke aanpassingen NVDE nog in overleg is met het ministerie.

Biomassa ketels

Aanpassing
Zoals besproken (en op advies van de sector) worden per 1 januari 2018 ook luchtverhitters opgenomen in de ISDE regeling. Deze aanpassing is terug te vinden onder artikel 4.5.7, tweede lid, onderdeel a). Tot heden vielen alleen biomassa ketels onder de regeling die warmte overdragen aan water. Met deze aanpassing vallen nu ook biomassaketels die warmte overdragen aan lucht onder de ISDE regeling. Deze ‘luchtverhitters’ worden veel gebruikt in de bouw en bij evenementen. Voorheen werden dergelijke luchtverhitters voornamelijk met dieselolie of propaangas gestookt.

Pelletkachels

EZ en RVO zullen rondom de ISDE duidelijk gaan communiceren over de bouwregelgeving die bij de installatie van pelletkachels vraagt om een ‘dakdoorvoer’ van het rookgaskanaal, en niet een ‘geveldoorvoer’. Een ‘geveldoorvoer’ is niet conform de huidige bouwregelgeving en kan leiden tot overlast in de directe omgeving.

Warmtepompen

Aanpassing
Voor de categorie lucht-water warmtepompen zal de grondslag van de ISDE-subsidie het duurzame vermogen van de warmtepomp zijn bij de zogenaamde bivalent-temperatuur: de buitentemperatuur waaronder de conventioneel gevoede piek-capaciteit bijspringt. Dat ‘piek-vermogen’ telde tot heden ook mee als basis voor de subsidie. De subsidie voor het conventioneel gestookte gedeelte voor de piek-capaciteit komt dus te vervallen (á € 100 p/Kw). De aanpassing is conform advies van de branche. Deze aanpassing zal, vanwege late publicatie in Staatscourant, ingaan per 1 februari 2018.

Toekomst
Voor water-water warmtepompen (bodemgebonden) is de vraag gerezen of een zelfde regime t.a.v. piek-capaciteit zou moeten worden toegepast als bij lucht-water warmtepompen. Voor nu geldt dat voor deze categorie warmtepompen geen aanpassingen in de regeling gedaan zullen worden. In 2018 zal dit nader worden bekeken door het ministerie in overleg met de branche.

Zonneboilers

Aanpassingen
In de aangepaste ISDE regeling wordt de nieuwe SOLCAL methodiek geaccepteerd. Hiermee is een onevenwichtigheid tussen de twee toepasbare methoden, SOLCAL en SOLICS, voor het grootste deel gecorrigeerd. RVO is inmiddels een actie gestart voor het verkrijgen van de nieuwe prestatiecijfers bij de bedrijven. De bedoeling is dat per 1 januari 2018 de nieuwe cijfers in de productenlijst zijn opgenomen.

De nieuwe SOLCAL methode geeft hogere (meer realistische) prestaties weer. Daarop heeft het ministerie het subsidiebedrag per kWh verlaagd van € 0,75 naar € 0,68 zodat het subsidiebedrag per systeem ongeveer gelijk uit komt met de situatie in 2017.

Voor systemen met een collectoroppervlak groter dan 10 m2 wordt in de formule voor de grondslag van de subsidie de term ‘IAM’ toegevoegd. Deze wijziging verbetert het gelijke speelveld tussen vlakke plaat en vacuümbuis collectoren. Om te voorkomen dat de prestatie van systemen met een vlakke plaat collector hierdoor verlaagd worden is tevens de factor 1215 vervangen door 1293.

Algemeen

Er is tussen NVDE en het ministerie gesproken over mogelijkheden om de kwaliteit van de installatie van ISDE apparatuur te waarborgen. Dit heeft geleid tot onderstaande aanpassing. Verder overleg hierover vindt plaats in 2018, in nauw overleg met de branches.

Aanpassing
De subsidieaanvrager overlegt een bewijs dat de installatie voor de productie van duurzame energie is geïnstalleerd door een deskundige installateur.

Ten slotte is er gesproken over de hoogte van de subsidiebedragen voor de verschillende apparaten. Hiertoe is afgesproken om in 2018 een benchmark studie uit te laten voeren door een onafhankelijk instituut naar welke subsidiebedragen in andere landen worden gehanteerd ten aanzien van de onder de ISDE gesubsidieerde apparaten.


Misschien ook interessant