Uitnodiging workshop 4 maart: ‘The impact of risks in renewable energy investments and the role of smart policies’

24 februari 2016

Uitnodiging workshop 4 maart
‘The impact of risks in renewable energy investments and the role of smart policies’

Tijd: 10.00 – 14:30
Locatie: Utrecht

Op vrijdag 4 maart organiseert NVDE in samenwerking met Ecofys, Fraunhofer, Eclareon, EPU NTUA en LEI een workshop in het kader van de studie ‘The impact of risks in renewable energy investments and the role of smart policies’. Deze studie is uitgevoerd als onderdeel van de Europese studie DiaCore.

DiaCore heeft als doel het op gang brengen van een dialoog over de rol van beleid in het stimuleren van investeringen in duurzame energie in de EU. Eén van de onderwerpen waar specifiek aandacht aan wordt besteedt is hoe investeringen in duurzame energie kunnen worden vergroot. Hierin worden twee stappen onderscheiden: 1) het in kaart brengen van de risicofactoren voor investeringen in duurzame energie en 2) de rol van beleid in het verkleinen van deze risico’s. Op basis van interviews met financiële experts zijn er risicoprofielen gemaakt voor individuele lidstaten. Deze risicoprofielen maken per lidstaat inzichtelijk welke risicofactoren het belangrijkst zijn en maakt het mogelijke lidstaten met elkaar te vergelijken. In het tweede deel van dit project wordt gefocust op het effect van beleid op het terugdringen van risico’s. Dit resulteert in een “Triple A policy toolbox”, bedoeld om beleidsmakers te ondersteunen die investeringsrisico’s willen terugdringen.
De belangrijkste resultaten tot nu toe zijn:
• EU-breed wordt de onvoorspelbaarheid van beleid gezien als de meest belangrijke risicofactor in duurzame energie investeringen. Dit geldt ook voor Nederland;
• Tussen de lidstaten zijn grote verschillen: Duitsland scoort het best, Zuid-Europese lidstaten scoren het slechtst. Nederland behoort tot de best scorende 25%;
• Financiële beleidsinstrumenten als de SDE+ zijn een krachtig middel om risico’s terug te dringen, maar niet alle beleidsrisico’s worden hiermee verminderd..
Meer informatie en resultaten vindt u op de website van het project: www.diacore.eu

Het doel van de workshop is tweeledig: het presenteren van de resultaten van het project en de implicaties voor de Nederlandse situatie. Vooral voor dit laatste is input vanuit de deelnemers gewenst. Wat zijn de belangrijkste Nederlandse risicofactoren? Welke beleidsmaatregelen kunnen investeringen in duurzame energie bevorderen? Met uw bijdrage kan een basis worden gelegd voor het stimuleren van investeringen in duurzame energie in Nederland. De voertaal is Engels.

Om tot een zo compleet mogelijk beeld van de Nederlandse situatie te komen beide sectoren te komen, nodigen we een brede groep betrokkenen uit.

U kunt zich aanmelden voor de workshop door een e-mail te sturen naar m.denhoudijker@ecofys.com. Ook voor eventuele vragen kunt u dit e-mailadres gebruiken. Het volledige programma van de workshop wordt zo spoedig mogelijk verspreid. Aanmelden is mogelijk tot 29 februari. Wees er snel bij, er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan de workshop.

Wij verwelkomen u graag op 4 maart!


Misschien ook interessant