PBL laat zien: biomassa nodig voor klimaatdoelen

18 december 2020

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft een duidelijk advies gegeven over biomassa in warmtenetten: te snel stoppen brengt de klimaatdoelen in gevaar. De alternatieven zijn niet tijdig en betaalbaar op te schalen. Een snelle afbouw van biomassa leidt daarom tot meer aardgas en meer broeikasgassen, zowel op korte als lange termijn. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) hoopt dat de politiek dit eerlijke en nuchtere rapport serieus neemt.

Bevindingen PBL
PBL maakt duidelijk dat biomassa een belangrijke rol speelt in de verduurzaming van de gebouwde omgeving en de transitievisie warmte waar de gemeenten nu aan werken.

  • ‘Het op (te) korte termijn uitfaseren van houtige biogrondstoffen voor warmte kan risico’s opleveren voor het behalen van de verduurzamings-doelstellingen voor de gebouwde omgeving voor de korte en lange termijn’
  • ‘Naarmate er minder biogrondstoffen kunnen worden ingezet zal het beleidstekort groter worden’.
  • ‘De verduurzamingsambitie voor warmtenetten uit het Klimaatakkoord moet dan vermoedelijk worden losgelaten en die voor de hele gebouwde omgeving wordt onzekerder.’

Alternatieven
Er zijn vele mogelijkheden voor een duurzame gebouwde omgeving. Het PBL-rapport laat duidelijk zien dat we hebben die allemaal tegelijkertijd nodig hebben, inclusief biomassa.

  • ‘Indien al ruim vóór 2030 een einde wordt gemaakt aan het toekennen van nieuwe subsidiebeschikkingen voor houtige biogrondstoffen voor lagetemperatuurwarmte, is het niet aannemelijk dat alternatieve bronnen van warmte voor warmtenetten – zoals geothermie, industriële restwarmte en aquathermie – snel genoeg kunnen opschalen om dit te compenseren.’
  • ‘Snelle opschaling van gebouwgebonden warmtebronnen met elektrische warmtepompen en duurzame gassen is evenmin aannemelijk’
  • ‘Ook voor het invullen van de middenlast (vooral in de winter) en de piekvraag (op extra koude dagen) in warmtenetten zijn vooralsnog veel andere duurzame warmtebronnen niet geschikt.’

Toekomst
De NVDE vindt het belangrijk dat er een plek blijft voor biomassa in de verduurzaming van de Nederlandse warmtevraag, ook in de gebouwd omgeving. ‘Het vastleggen van een einddatum voor nieuwe subsidies vóór 2030, zonder zicht op de mogelijkheden van alternatieven, heeft grote risico’s voor het bewerkstelligen van de afgesproken ambities in het Klimaatakkoord.’, concludeert PBL terecht.

Het is tegelijkertijd van belang om meer te investeren in alternatieven voor duurzame warmte en in de ontwikkeling van hoogwaardige toepassing van biogrondstoffen. De NVDE pleit er tevens voor om te zorgen voor versterking van de (governance van de) duurzaamheidscriteria. Het is goed om hierbij naar een hoge standaard te blijven streven die het maatschappelijk vertrouwen versterkt, en tegelijk oog te houden voor de praktische uitvoerbaarheid. Daarnaast is het zinvol onderzoek te doen naar de innovatie-mogelijkheden voor lagere emissies van biomassaverbranding.

Lees hier het advies ‘uitfasering houtige biogrondstoffen voor warmtetoepassingen‘ van het PBL.


Misschien ook interessant