PBL-analyse verkiezingsprogramma’s

1 maart 2021

Vandaag publiceerde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de analyse van leefomgevingeffecten van de verkiezingsprogramma’s. Zes partijen hebben hun plannen laten doorrekenen. Alle deelnemende partijen doen voorstellen om de nationale uitstoot van broeikasgassen in 2030 verder omlaag te brengen dan in het basispad, maar ze doen dat in verschillende mate en met uiteenlopende maatregelen.

 

 

Waar de zes partijen het over eens zijn, is dat het aandeel hernieuwbare energie flink moet stijgen ten opzichte van het basispad. Alle partijen investeren daarom extra in de SDE++, variërend van 0,5 tot 1,5 miljard euro per jaar. Bovendien zetten alle partijen in op meer opwek van elektriciteit uit zon en wind, met name door extra windparken op zee.

In de onderstaande tabel een overzicht van veel voorgestelde maatregelen en maatregelen die een belangrijk emissiereductie-effect hebben ten opzichte van het basispad. De in de tabel genoemde kenmerken van de maatregelen hebben betrekking op 2030, maar kunnen verschillen wat betreft het ingangsjaar en het ingroeipad.

ANALYSE LEEFOMGEVINGSEFFECTEN Verkiezingsprogramma’s 2021-2025 (CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA, ChristenUnie)


Misschien ook interessant