Met kosteneffectieve maatregelen kan de utiliteitsbouw 2,1 Mton CO2 reductie extra realiseren

11 mei 2022

Claudia Reiner overhandigt namens de partners van Platform Duurzame Huisvesting op 10 mei 2022 het ‘Position paper Renovation Wave’ aan Teun Bokhoven, voorzitter uitvoeringsoverleg Klimaatakkoord gebouwde omgeving (KAGO)Utiliteitsgebouwen kunnen een belangrijke additionele bijdrage leveren om de klimaatdoelen te halen. Om dit te bewerkstelligen, kan en moet de kosteneffectieve verduurzaming in de utiliteitssector flink opgeschaald worden. De utiliteitsbouw staat in het Klimaatakkoord aan de lat om 1 Mton uitstoot te reduceren. Het platform heeft de ambitie om hier bovenop nog eens 2,1 Mton extra te realiseren met kosteneffectieve maatregelen voor gebouwen, als bijdrage aan de Europese Fit For Fifty Five ambitie. Onderzoek van Brink wijst namelijk uit dat het huidige kosteneffectieve besparingspotentieel in utiliteit al 3,1 Mton is, inclusief het verplicht label C voor kantoren.

Twee uitgesproken ambities
In het paper wordt middels een meerjarige (2022-2030), programmatische aanpak uitgewerkt hoe gebouwbezitters gefaciliteerd worden om versneld, doelmatig en met kosteneffectieve maatregelen hun gebouwen toekomstbestendig te verduurzamen. De partners van Platform Duurzame Huisvesting spreken daarbij twee ambities uit:

  • De realisatie van 3,1 Mton CO2 reductie voor de utiliteitsbouw door het uitvoeren van kosteneffectieve maatregelen
  • Bij de uitvoer van deze slimme en doelmatige aanpak, rekening houden met koppelkansen.

Verduurzaming is breder dan alleen CO2-reductie. Het gaat evengoed om gezondheid, circulariteit, biodiversiteit en klimaatadaptiviteit. Door verschillende ambities te verbinden ontstaan integraal betere oplossingen met een enorme toegevoegde waarde’, benadrukt Reiner.

 Datagedreven verduurzaming als standaard
Om deze ambities te behalen én gebouwbezitters te ontzorgen, definieert Platform Duurzame Huisvesting een aantal kernpunten als leidraad in de meerjarige programmatische aanpak. De belangrijkste randvoorwaarde is dat datagedreven verduurzaming de standaard moet worden. Daarnaast pleit het platform voor stevige inzet naar totale ontzorging bij de utiliteitssector. Voor een gezonde focus op realisatie dient de ontzorging alleen gesubsidieerd te worden bij tijdige realisatie van de kosteneffectieve maatregelen. En als laatste pleit het platform ervoor om een publiek-privaat fonds voor laagdrempelige off-balance financiering van verduurzamingsprojecten in de utiliteit op te richten.

Datastelsel utiliteit en slimme ontzorging
Op diverse van deze onderdelen is Platform Duurzame Huisvesting samen met betrokken partnerorganisaties al aan de slag gegaan. Volgens de herziene Europese EPBD-richtlijn moeten alle gebouwen energie-efficiënter, en worden de slechte labels op termijn zelfs uitgefaseerd. In 2050 krijgt elk gebouw bovendien een eindnorm. Makkelijk, sneller en beter inzicht in het werkelijk energieverbruik is een belangrijke randvoorwaarde om ingrepen op natuurlijke momenten zo kosteneffectief mogelijk uit te voeren. Om dit te realiseren wordt gewerkt aan een zogenaamd datastelsel utiliteit, waarvan de livegang eind dit jaar wordt verwacht. Het datastelsel zorgt ervoor dat gebouweigenaren, aanbieders en handhavers snelle beschikbaarheid en toegang (met goedkeuring van aangeslotene) krijgen tot volledige energie- en gebouwdata.

(Financiële) drempels weghalen
De Stichting Bespaargarant, een initiatief van Platform Duurzame Huisvesting, biedt een betrouwbare standaardmethode om gebouwen te verduurzamen met een technische prestatiegarantie en slimme financiering uit lagere energiekosten. ‘De methode van financiering en een prestatiegarantie is een belangrijke formule om verduurzaming van bedrijfsgebouwen te versnellen en op te schalen’, aldus Teun Bokhoven, tevens voorzitter van Stichting Bespaargarant.

Versnellingsprogramma
Een belangrijk aandachtspunt is de beschikbaarheid van voldoende vakmensen. De benodigde kennis voor verduurzaming van utiliteit is doorgaans complexer, digitaler en integraler dan verduurzaming van woningen. Platform Duurzame Huisvesting zet zich juist ook in, samen met kennis- en onderwijsinstellingen om deze specifieke kennis in de sector te verbreden.

Platform Duurzame Huisvesting wil in samenspraak met de betrokken stakeholders de programmatische aanpak verder uitwerken naar een breed gedragen meerjarig versnellingsprogramma verduurzaming utiliteit (VVU). Platform Duurzame Huisvesting is daarin als brede alliantie van partijen betrokken bij utiliteit bij uitstek de partner om resultaatgericht aan de slag te gaan en toekomstbestendig verduurzamen van gebouwen op te schalen.

Link naar: Position paper Renovation Wave


Misschien ook interessant

Podcast Betrouwbare Bronnen: Klimaat en Groene Groei: Sophie Hermans heeft grote ambities, maar wordt het haar mogelijk gemaakt?

Podcast Betrouwbare Bronnen: Klimaat en Groene Groei: Sophie Hermans heeft grote ambities, maar wordt het haar mogelijk gemaakt?