Klimaatmoties in Tweede Kamer vandaag

9 december 2021

Bij het tweeminutendebat Klimaat en Energie op 9 december zijn verschillende moties ingediend. Zo vraagt Boucke (D66) om de stimulering van industriële elektrificatie te verbeteren en Erkens (VVD) om de overstap naar groene staalproductie te versnellen. Grinwis (ChristenUnie) verzoekt om in de SDE++ met actuelere prijsramingen te werken en meer budget in te zetten (overprogrammering), en daarnaast om stimulering van zonnewarmte-installaties te verbeteren. Thijssen (PvdA) verzoekt om het plafond van 35 TWh los te laten. Dinsdag 14 december wordt gestemd over de moties. 

1. Motie Thijssen (PvdA) & Kröger (GroenLinks): Verzoekt de regering om te onderzoeken hoe duurzaamheidssubsidies toegankelijker gemaakt kunnen worden voor huishoudens met een laag inkomen, en daarin de mogelijkheid voor inkomensafhankelijke subsidies te betrekken.
wordt aangehouden

2. Motie Thijssen (PvdA) & Kröger (GroenLinks): Verzoekt regering voorbereidingen te treffen zodat bij volgende forse stijging van de energierekening gericht compensatie geboden kan worden aan huishoudens die het het meest nodig hebben. Hierbij kijken naar huurverlaging van slecht geïsoleerde woningen.
ontraden

3. Motie Thijssen (PvdA) & Kröger (GroenLinks): Verzoekt regering het plafond voor hernieuwbare elektriciteit los te laten, overwegend dat er tussen de 35 en 46 TWh aan plannen ligt bij de energieregio’s en dat het plafond van 35 TWh in de SDE++ nagenoeg is bereikt.
ontraden

4. Motie Grinwis (ChristenUnie): Verzoekt de regering zolang er nog geen landelijke visie en afwegingskader voor de vestiging van hyperscale datacenters is opgesteld, geen grond van het Rijksvastgoedbedrijf te verkopen ten behoeve van deze datacenters, waaronder het datacenter in Zeewolde.
advies om aan te houden

5. Motie Grinwis (ChristenUnie): Verzoekt de regering de subsidie voor zonnewarmte-installaties gelijk te trekken met die voor hybride warmtepompen in de ISDE-regeling en deze installaties op te nemen in het stimuleringsprogramma voor hybride warmtepompen
oordeel kamer

6. Motie Grinwis, Bontenbal, Erkens & Boucke: Second opinion naar cruciale variabelen om vertragingen in de energietransitie te voorkomen. Verzoekt voorafgaand aan de openstelling van de SDE++ 2022 (en zo mogelijk voor de toekenning in 2021), een onafhankelijk second opinion op te stellen waarbij cruciale variabelen, zoals de gehanteerde CO2-prijsraming, tegen het licht worden gehouden, zodat ongewenste vertraging in de energietransitie wordt voorkomen. Daarnaast verzoekt de motie de regering in samenspraak met het PBL te onderzoeken hoe bij toekomstige openstellingen van de SDE++ actuele en adequate ramingen van de energie- en ETS-prijzen kunnen worden gehanteerd dan wel meer risico kan worden genomen bij de mate van overprogrammering.
oordeel kamer

7. Motie Teunissen (PvdD): Spreekt uit dat een klimaattoets zoals in het Duitse regeerakkoord opgenomen voor alle nieuwe wetsvoorstellen ook in Nederland dient te worden uitgevoerd.
oordeel: spreekt uit motie

8. Motie Teunissen (PvdD): Spreekt uit dat Nederland zich alsnog dient aan te sluiten bij de Beyond Oil and Gas Alliance
oordeel: spreekt uit motie

9. Motie Erkens (VVD): Verzoekt de regering een onafhankelijk onderzoek uit te zetten naar de leveringszekerheid van gas de komende 10-15 jaar en hoe deze gewaarborgd kan worden. Verzoekt om hiernaast ook een onderzoek te doen naar de benodigde rol van de overheid in de gasmarkt.
Advies oordeel kamer

10. Motie Erkens (VVD) en Boucke (D66): verzoekt de regering om de – voor de overstap naar een groene staalproductie relevante- vergunningstrajecten en procedures waar mogelijk te versnellen en centraal te coördineren
oordeel kamer

11. Motie Boucke (D66), Grinwis (ChristenUnie), Thijssen (PvdA): Verzoekt de regering om te bezien of een beleidsdoel voor het volume van industriële elektrificatie in 2030 vastgelegd moet worden; Verzoekt hiernaast de regering de toegankelijkheid en dekking voor elektrificatie in de SDE++ te verbeteren met ondersteuning voor meer draaiuren voor elektrificatie- opties op voorwaarde dat (vrijwel geheel) hernieuwbare elektriciteit wordt ingezet, op een wijze die past binnen het Europese staatssteunkader
Oordeel kamer

12. Motie Bontenbal (CDA) en Grinwis (ChristenUnie): Verzoekt de regering uit te werken op welke wijze klimaatbeleid en circulaire economie elkaar kunnen versterken; verzoekt de regering uit te zoeken op welke wijze bedrijven kunnen worden beloond voor het realiseren van emissiereducties in de keten en op welke wijze scope 3- emissies in de beleidsinstrumenten kunnen worden ingepast.
oordeel kamer

13. Kröger (GroenLinks) en Thijssen (PvdA): Verzoekt de regering in kaart te brengen wat de stijging van de elektriciteitsvraag betekent voor de duurzame elektriciteitsopwekking op land en ervoor te zorgen dat deze opwekking op land gelijk is met het Fit for 55 pakket.
oordeel kamer

14. Kröger (GroenLinks) en Thijssen (PvdA): Verzoekt de regering zodra bekend is dat een beschikking voor een CCS-project niet meer nodig is, dit geld z.s.m. te besteden aan andere CO2-besparende projecten.
ontraden


Misschien ook interessant