Kennissessie voor Tweede Kamerleden door NVDE en Netbeheer Nederland

9 september 2021

Op 25 augustus organiseerden de NVDE en Netbeheer Nederland een kennissessie voor Tweede Kamerleden en fractiemedewerkers in Den Haag over verduurzaming van het energiesysteem. De sessie ging over de benodigde maatregelen om de klimaatdoelen te halen, het belang van het verkorten van doorlooptijden van energieprojecten, oplossingen in het energienet richting 2030 en 2050 en het belang van meedenken en meedoen door omwonenden in de RES en bij energieprojecten.

Olof van der Gaag (directeur NVDE) liet zien wat de klimaatopgave richting 2030 is en wat de grootste uitdagingen en kansen daarbij zijn. Hij wees daarbij onder meer naar de verwachte extra vraag naar hernieuwbare elektriciteit. Ook benadrukte hij dat er veel investeringsgeld beschikbaar is via onder meer het Nationaal Groeifonds en de inkomsten uit het emissiehandelsysteem, maar dat het geld nog te weinig aan de energietransitie besteed wordt.

Frans Rooijers (directeur CE Delft en lid van het Klimaatcrisis Beleid Team) gaf een presentatie over effectieve beleidsinstrumenten, en wees op de noodzaak om van subsidiëring over te gaan op normering en CO2-beprijzing. Daarbij is het belangrijk dat alle groepen in de samenleving in staat zijn om te anticiperen. Een actieve overheid is nodig voor de randvoorwaarden en voor compensatie via bijvoorbeeld de inkomstenbelasting.

Sjoerd Robertson (Alliander) liet zien wat de uitdagingen en oplossingen zijn in het energienet van de toekomst. Hij wees op de noodzaak om te investeren in netuitbreiding, maar ook op oplossingen om slimmer om te gaan met het energienet, zoals het combineren van wind- en zonneparken en de noodzaak van flexibiliteit en energieopslag. Bovendien is het belangrijk om keuzes te maken in het energienet, waarbij de ontwikkeling van een Nationaal Programma Energiesysteem een belangrijke stap is om met overheden, marktpartijen en netbeheerders belangrijke afwegingen te maken.

Nicky Struijker Boudier (Nationaal Programma RES) gaf een toelichting op de voortgang van participatie in de vorming van de Regionale Energie Strategieën. Essentieel is dat overheden aan de samenleving duidelijk maken wat nut en noodzaak van de energietransitie is. Ook is het belangrijk om vooraf helder te zijn over het proces en mensen de kans te geven om mee te denken en mee te doen. Tegelijkertijd moet ook helder zijn dat er democratische besluitvorming plaatsvindt waarbij alle belangen en inbreng gewogen moet worden.

Annemarie Schouten (Head of Solar Development NL, Vattenfall) liet vanuit de praktijk zien hoe projectontwikkeling voor wind- en zonne-energie in zijn werk gaat. Daarbij wordt in een vroeg stadium de omgeving betrokken, en wordt besproken op welke manier participatie vorm krijgt. Vanuit de gedragscode van de sector wordt bij nieuwe projecten altijd onderzocht wat de mogelijkheden en behoeften voor lokaal eigendom zijn. De uitkomst is per project verschillend: in sommige regio’s neemt de energiecoöperatie actief deel, in andere regio’s is meer behoefte aan een omgevingsfonds. Door ruimte te geven aan ontwikkelaars kan samen met de omgeving worden bepaald hoe het park eruit komt te zien (zowel fysiek als financieel).


Misschien ook interessant