Blijft Groningen dé energieprovincie?

29 juni 2023

Terecht wordt in het coalitieakkoord gesteld dat Groningen een energieprovincie is. De NVDE hoopt dat dat ook betekent dat het nieuwe college de ambities over de opwek van schone energie zoals die zijn vastgelegd in de RES ook blijft nakomen. Anders dan akkoorden die we tot dusverre zagen wordt dat niet onomwonden uitgesproken. Het is in dat verband zorgelijk dat gesteld wordt dat er in Groningen geen ruimte meer zou zijn voor grootschalige wind- en zonneparken op land. Hopelijk is er naast ruimte voor zon op bijvoorbeeld bedrijventerreinen en gesloten gaslocaties ook te praten over het delen van zon met andere functies als landbouw en natuur.

De focus op energiebesparing is natuurlijk prima. Ook is het goed dat de plannen voor een duurzaam bedrijventerrein in de Oostpolder wordt doorgezet, net als de plannen rond groene waterstof en dat de ambitie wordt uitgesproken warmtenetten aan te leggen voor restwarmte.


Misschien ook interessant