Afko’s en jargon in de Energietransititie

13 augustus 2018

Er wordt veel geschreven over de energietransitie, en helaas niet altijd in voor iedereen begrijpelijke woorden en termen. Daarom hebben we een overzicht gemaakt van afkortingen en jargon die gebruikt worden. Met deze lijst hebben we niet het doel volledig of uitputtend te zijn. Opmerkingen en aanvullingen zijn welkom via e-mail naar communicatie@nvde.nl
Zoeken in deze lijst kan met CTRL+F

ACM – Autoriteit Consument en Markt
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is een onafhankelijke toezichthouder die zich sterk maakt voor consumenten en bedrijven. ACM houdt toezicht op de mededinging, een aantal specifieke sectoren en het consumentenrecht. Met als doel een gelijk speelveld met bedrijven die zich aan de regels houden, en goedgeïnformeerde consumenten die voor hun recht opkomen. De ACM stelt de codes energie vast. (organisatie)

AEC – Afvalenergiecentrale

AIB – Association of Issuing Bodies
De beherende instantie voor het geharmoniseerde European Energy Certificate System

AMvB – Algemene Maatregel van Bestuur

APX-ENDEX
APX-ENDEX is naar eigen zeggen Europa’s meest vooraanstaande aanbieder van elektriciteits- en gasbeurzen voor de groothandelsmarkt. Het bedrijf opereert verschillende platformen voor zowel spot- als lange termijnhandel in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk. Sinds de oprichting in 1999 biedt APX-ENDEX handels-, clearing & settlements- en datadistributiediensten aan. APX-ENDEX biedt benchmarkdata en publiceert indexcijfers. APX-ENDEX is gevestigd in Amsterdam, Brussel, Londen en Nottingham.

BAL – Besluiten en Actie Lijst

BAL – Besluit Activiteiten Leefomgeving

BBL – Besluit bouwwerken leefomgeving

BBT – Beste beschikbare technieken, ook wel BAT

BECCS – Bio-Energy with Carbon Capture Storage
Bio-energie gecombineerd met CO2-afvang en -opslag wordt internationaal aangeduid met BECCS

BEG en REG – Besluit en de Regeling Energie Prestaties Gebouwen (BEG en REG)

BENG – Bijna-Energie neutrale Nieuwbouw (afspraak)

BIPV – Building Integrated Photovaltaïcs
Zonnecellen geïntegreerd in bouwelementen zoals dakpannen, gevelpanelen of glas.

BKG – Broeikasgas

BKL – Besluit kwaliteit leefomgeving

Borgingscommissie
Vertegenwoordigers van alle partijen die het Energieakkoord voor duurzame groei hebben ondertekend, vormen samen de SER-Commissie Borging Energieakkoord. Het gaat om werkgevers, werknemers, natuur- en milieuorganisaties, maatschappelijke organisaties, centrale en decentrale overheden.

BREF – Referentiedocumenten voor Beste Beschikbare Technieken
De BBT-conclusies, die het belangrijkste onderdeel van de BREF zijn, omvatten een aantal individuele conclusies die aangeven welke technieken of combinaties van technieken BBT vormen voor het halen van een bepaalde milieudoelstelling. Voor elke individuele BBT wordt al dan niet een geassocieerd milieuprestatieniveau (BBT-GMPN) vermeld. Dergelijke milieuprestatieniveaus zijn een emissieniveau (BBT-GEN), een verbruiksniveau ofwel een andere soort prestatieniveau. Ook de monitoring van de BBT (bv. meetfrequentie en/of -methoden) worden opgenomen, dit kan in afzonderlijke conclusies over monitoring dan wel in het kader van andere conclusies.

BZ (ministerie van) – Ministerie van Buitenlandse Zaken
BZ behartigt de internationale betrekkingen, vanuit Den Haag en via een netwerk van ruim 150 posten over de hele wereld. Daarnaast geeft het ministerie van Buitenlandse Zaken, in overleg met andere ministeries, vorm aan het Europa van de toekomst.

BZK (Ministerie van) – Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

CATO-project– CO2 Afvang, Transport en Opslag
Het CATO-project heeft zo’n beetje alle technische mogelijkheden CO2 Afvang, Transport en Opslag in kaart gebracht (project)

CBS – Centraal Bureau voor de Statistiek (organisatie)

CCS – CO2-afvang en -opslag (internationaal afgekort met CCS van carbon capture and storage)
CO2-afvang en -opslag is het afvangen en ondergronds opslaan van kooldioxidegas dat vrijkomt bij de verbranding van (fossiele) brandstoffen.

CCUS – Carbon Capture, Utilisation and Storage
De CO2-concentratie in de lucht stijgt door het grootschalig gebruik van fossiele brandstoffen. Een manier om de uitstoot van dit broeikasgas te verminderen is het afvangen, hergebruik en opslaan van het CO2. Het afvangen en opslaan van CO2 is beter bekend als  Carbon Capture, Utilisation and Storage.

CEM – Clean Energy Ministerial (organisatie)

CleanTech – Clean technology (Engels voor schone technologie)
Verzamelnaam voor vormen van technologie die bijdragen aan een schoner milieu en/of zorgen voor energiebesparing

CNG – Compressed natural gas
(Eenheid, techniek of chemische samenstelling)

Codebesluit Netcode elektriciteit codes energie
Iedereen die gebruikmaakt van de gaspijpleidingen en stroomkabels in Nederland, heeft te maken met de ‘codes energie’. Dit zijn de regels voor de energiemarkt. Ze gelden voor netbeheerders en energieleveranciers. Maar bijvoorbeeld ook voor meetbedrijven en bedrijven met een aansluiting. De ACM stelt de codes energie vast en controleert of bedrijven zich eraan houden. (afspraak)

Convenant
Een overeenkomst tussen overheden onderling en particuliere organisaties, waarin afspraken gemaakt worden over (milieu)doelstellingen op langere termijn.

cSMA – collectieve slimme meter allocatie

CSP – Concentrated Solar Power

Curtailment
Tennet is verantwoordelijk voor het in balans houden van het Nederlandse Elektriciteitsnet. Indien er tekorten zijn, dan belonen ze partijen om extra stroom op het net te zetten, of door minder af te nemen. Indien er overschotten zijn, dan belonen ze partijen om minder op het net te zetten, of door meer af te nemen. Een paar keer per dag komt het voor dat het overschot zo groot is, dat Tennet partijen zelfs betaalt om te stoppen met het produceren van stroom. Op die momenten is het dus verstandig om de windmolen even uit te zetten, ook wel ‘curtailment’ genoemd.

cv-installatie – centrale verwarming installatie

DAEB – diensten van algemeen economisch belang
Verkoop van overheidsgrond door gemeenten tegen een prijs onder de marktwaarde kan worden gezien als geoorloofde steun wanneer dit gebeurt ten behoeve van de diensten van algemeen economisch belang (DAEB) die door de corporaties worden uitgevoerd (sociale verhuur). De DAEB is – in lijn met de EC-beschikking en de DAEB-regels uit 2012 – gedefinieerd in artikel 47 van de Woningwet.

DAGO – Dutch Association of Geothermal Operators

DBA – Depot Bijzonder Afval

DNB – De Nederlandsche Bank is centrale bank, toezichthouder en resolutieautoriteit. DNB heeft verschillende taken – in nationaal en Europees verband.

DSA – Dutch Startup Association (organisatie)

DSO – Digitaal Stelsel Omgevingswet

DSO – Duurzaam/ Dienst Stedelijke Ontwikkeling

DSO – Distribution system operator
Regionale netbeheerder: Netbeheerder voor de midden- en laagspanningsaanleg in een bepaald deel van Nederland.

EB – Eenvoudig Beter

EB – Energiebelasting

EB – Energiebesparing

EBITDA – Operationeel resultaat voor aftrek van rente, belastingen en afschrijvingen

EBN – Energie Beheer Nederland BV
onderneming die namens de Staat investeert in de opsporing, winning en opslag van gas en olie (organisatie)

ECN – Energieonderzoek Centrum Nederland (organisatie)

Ecotax – Belasting op energieverbruik.
De ecotax (of Regulerende Energie Belasting) wordt geheven op milieu onvriendelijke energiebronnen: kernenergie en energie opgewekt uit fossiele brandstoffen. Met de ecotax probeert de overheid de scheve concurrentiepositie tussen verschillende energiebronnen recht te trekken door energiebedrijven de zgn. externe kosten mee te vertalen in prijs. Groene energie vervuilt niet en is daarom vrijgesteld van de ecotax. (afspraak)

ECW – Expertise Centrum Warmte

ECW -Energie Combinatie Wieringermeer
De Energie Combinatie Wieringermeer (ECW) is de particuliere netbeheerder voor gas, elektra en warmte productie en transport op Agriport A7. (organisatie)

EDSN – Energie Data Services Nederland
Energie Data Services Nederland is een administratieve tussenpersoon voor Energieleveranciers en/of Nutsbedrijven. EDSN draagt zorg voor de administratieve communicatie en dataverkeer bij overstap naar een andere energieleverancier. Tevens is EDSN het uitvoerende orgaan van NEDU (Vereniging Nederlandse EnergieData Uitwisseling)

EGEC – Europese geothermiekoepel (organisatie)

EHS – Extra Hoogspanning
nominale spanning 150 kV en ≤ 380 kV.

EI – Energie-index
Voor bestaande woningen is er de EI-methode. De Energie-Index wordt bijvoorbeeld berekend bij verbouwing van een woning. De adviseur kan de Energie-Index van een woning berekenen met rekenmethode NEN 7120, inclusief het Nader Voorschrift

EIB – Economisch Instituut voor de Bouw
Het EIB geeft economisch inzicht en analyseert ontwikkelingen in de bouw en gebouwde omgeving. (organisatie)

EIPPCB – Europese IPPC Bureau in Sevilla

Energieagenda – De Energieagenda geeft aan hoe Nederland in 2050 nog nauwelijks broeikasgassen (CO2) uitstoot. Het kabinet publiceerde de Energieagenda in december 2016. Daarna is de Rijksoverheid aan de slag gegaan met de uitwerking van de agenda. Het doel is om in 2050 80-95% minder CO2 uit te stoten. De Rijksoverheid brengt nu in kaart wat nodig en mogelijk is om dit doel te halen. Dit doet het Rijk in overleg met maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheden.(afspraak)

Energieakkoord– Energieakkoord voor duurzame groei Nederland heeft op 6 september 2013 een belangrijke stap gezet op weg naar een schone toekomst. Ruim veertig organisaties, waaronder de overheid, werkgevers, vakbeweging, natuur- en milieuorganisaties, maatschappelijke organisaties en financiële instellingen, hebben zich aan het Energieakkoord voor duurzame groei verbonden. Kern van het akkoord zijn breed gedragen afspraken over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid. Uitvoering van de afspraken moet resulteren in een betaalbare en schone energievoorziening, werkgelegenheid en kansen voor Nederland in de schone technologiemarkten. (afspraak)

EPBD – Energy Performance of Buildings Directive
De EPBD wordt in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd middels het Besluit en de Regeling Energie Prestaties Gebouwen (BEG en REG) deze zijn per 29 november 2013 van kracht. (afspraak)

EPC – Energie Prestatie Coëfficiënt
Het Bouwbesluit stelt eisen aan energiezuinigheid van nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen. De maat voor energiezuinigheid heet Energie Prestatie Coëfficiënt. Indicator

EpE – Enterprises pour l’Environnement,
een organisatie die een protocol voor CO2 berekeningen heeft opgesteld

ERB – Expertisecentrum Regelgeving Bouw
Een commercieel adviesbureau dat eigen opvattingen heeft over bouwregelgeving en de wijze waarop de bouwkwaliteit zou moeten worden geborgd.

ESR -Effort Sharing Regulation
Die Europese wet legt vast hoeveel de lidstaten de uitstoot van broeikasgassen moeten terugdringen voor alle sectoren die niet onder het systeem van emissiehandel vallen (afspraak)

ETFs – Exchange Traded Funds

ETS – Emissions Trading Scheme
CO2-rechten (ook wel emissierechten of ETS-rechten) zijn onderdeel van het ETS-systeem, de hoeksteen van de Europese verduurzaming.
Dat systeem ging in 2005 van start. Sindsdien stelt Brussel aan meer dan 12.000 industriële bedrijven, zoals energiecentrales, staalsmelters, chemie- en cementfabrieken, een limiet voor de totale CO2 die de bedrijven uit mogen stoten. Die limiet wordt ook wel het ‘emissieplafond’ genoemd. De Europese Commissie geeft vervolgens aan alle bedrijven die onder het systeem vallen “rechten” uit tot aan het plafond.
Sinds 2013 moet een deel van de Europese bedrijven deze rechten kopen op een veiling, een ander deel, bestaande bedrijven die in hun internationale concurrentie last hebben van de kosten van een veiling, krijgt de rechten wel nog gratis. Maar voor iedereen geldt: het plafond daalt. De maximale uitstoot van CO2 in Europa wordt ieder jaar naar beneden bijgesteld – zo worden de rechten schaarser en duurder.
Aan het einde van het jaar moet elk bedrijf in ruil voor de uitgestoten CO2, de rechten weer inleveren. Voor elke uitgestoten ton CO2 één recht. Heb je minder ton uitgestoten dan dat je rechten hebt, dan mag je die rechten houden. Bedrijven mogen onderling ook handelen in die rechten. Hoe? Optie 1: steeds minder CO2 uitstoten, steeds zuiniger produceren en steeds meer geld investeren in duurzame technieken. Dan houd je rechten over die je weer kan verkopen aan andere bedrijven. Optie 2: niet in duurzaamheid investeren, maar wel rechten bij blijven kopen op de beurs in Leipzig of bij andere bedrijven die rechten overhebben – rechten die steeds schaarser en duurder worden tot ze vrijwel onbetaalbaar zijn.

EZK (ministerie van) – Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) staat voor een duurzaam, ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie.

FET – Formule E-team
Het Formule E-Team is een publiek-private samenwerking tussen het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid. Het Formule E-Team zorgt ervoor dat elektrisch rijden in Nederland verder ontwikkelt en aansluit bij ontwikkelingen in het buitenland en bij kansen voor groene groei. De afspraken zijn in een Green Deal vastgelegd. (overlegorgaan)

FME CWM – (roepnaam: FME) Werkgeversorganisatie voor de technologische industrie in Nederland (organisatie)
Ooit waren het twee aparte clubs, FME en CWM. Met de fusie, rond 1997, verloren de afkortingen definitief hun betekenis. FME stond voor de Federatie voor de Metaal- en Elektrotechnische industrie. CWM stond voor Contactgroep Werkgevers in de Metaalnijverheid.

FNV – Federatie Nederlandse Vakbeweging
De FNV (Federatie Nederlandse Vakbeweging) is de grootste vakbond van Nederland (organisatie)

GGF – Gebouw gebonden Financiering

GO – Gebouwde omgeving

GOVI – gemeentelijke omgevingsvisie
De nationale omgevingsvisie (NOVI) is volop in ontwikkeling. Een deel van de provincies heeft een provinciale omgevingsvisie (POVI) opgesteld. En gemeenten maken een gemeentelijke omgevingsvisie (GOVI).

Green Deal
Green Deals zijn afspraken tussen de Rijksoverheid en andere partijen. Die andere partijen zijn bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden. De Green Deal helpt om duurzame plannen uit te voeren. Bijvoorbeeld voor energie, klimaat, water, grondstoffen, biodiversiteit, mobiliteit, biobased economy, bouw en voedsel.

GRI – Global Reporting Initiative, een internationale organisatie die richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving opstelt

GV – Grootverbruiker

GvO’s – Garanties van Oorsprong
Een veel gebruikt begrip waarmee hetzelfde wordt bedoeld is ‘groencertificaat’. Bij de productie van hernieuwbare elektriciteit wordt voor elk megawattuur (MWh) een GvO aangemaakt. (Duits: Herkunftsnachweise Engels: Guarantees of Origin (GO) België: groenestroomcertificaten)

HRC – Hoogrendement Centrale

HS – Hoogspanning nominale spanning ≥ 35 kV en ≤ 150 kV

HVC – Huisvuil Centrale
Energieleverancier (organisatie)

IbK (stichting) – Instituut voor Bouwkwaliteit (organisatie)

IenW (ministerie van) – Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (voorheen IenM)
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water.(organisatie)

IMVO – Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (afspraak)

INEK – Integraal Nationaal Energie- en Klimaatplan
Als onderdeel van de Europese plannen voor een Energie Unie zijn alle lidstaten straks verplicht om een zogenoemd

IP2020 – Intensiverings Programma
Het programma richt zich op 3 pijlers: energiebesparing, wind op land en overige hernieuwbare energie. Van Gastel: “Op die gebieden valt nu de grootste winst te behalen. Ons concrete doel voor 2020 is om met deze extra inspanningen de doelstellingen van het energieakkoord te halen. (afspraak)

IPO – Interprovinciaal Overleg
Het IPO biedt tevens een platform aan de provincies voor het stimuleren van innovatie en de uitwisseling van kennis. Op deze wijze kunnen provincies ‘best practices’ uitwisselen en vernieuwingen in het provinciaal beleid entameren. Doel daarbij is een bijdrage leveren aan de kwaliteit, effectiviteit en efficiency van het openbaar bestuur.

IPPC-installaties – Integrated Pollution Prevention and Control (=GPBV) Geïntegreerde Preventie en Bestrijding van Verontreiniging (GPBV) of Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) – Richtlijn. IPPC-installaties zijn de grotere industriële bedrijven die vallen onder de Richtlijn industriële emissies (2010/75/EU).

ISDE – Investeringssubsidie duurzame energie
Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers.

iSMA – individuele slimme meter allocatie

ISO 14001 – Internationale norm voor milieumanagement

ISO 26000 – Internationale richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties

ISO 9001 – Internationale norm voor kwaliteitsmanagement

KLIC – Kabels en Leidingen Informatie Centrum

KEVKlimaat en Energieverkenning
Het PBL doet onderzoek naar de mogelijke effecten van energiebeleid, nu en in de toekomst, verkent nieuwe beleidsopties en rapporteert jaarlijks in de Klimaat- en Energieverkenning (voorheen Nationale Energieverkenning) over de stand van zaken in het klimaat- en energiebeleid.

Klimaatakkoord van Parijs (2015)

Klimaatakkoord
Op 28 juni 2019 heeft het kabinet het Klimaatakkoord gepresenteerd. In het akkoord staan meer dan 600 afspraken om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan.

Klimaatnota
In de Klimaatnota, die voor het eerst verschijnt in 2020, kan het kabinet indien nodig aanvullend beleid aankondigen.

Klimaatplan
Het Klimaatakkoord zal (een groot deel van) de invulling van het Klimaatplan vormen, waarvoor het eerste voorstel in 2019 verscheen.

Klimaatwet
De Klimaatwet is het wettelijke kader voor het Klimaatakkoord

KLP – kennis- en leerprogramma

KV – kleinverbruiker

LEO – Lerend Platform Energie en Omgeving (overlegorgaan)

LLTB – Limburgse Land- en Tuinbouwbond
Opgericht in 1896 en is gevestigd in het Ondernemershuis Limburg in Roermond.

LS – Laagspanning nominale spanning ≤ 1 kV

LTIF – Lost Time Injury Frequency = (aantal incidenten met letsel en verzuim * 1.000.000 ) / aantal arbeidsuren1.000.000 ) / aantal arbeidsuren

LTO – Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland
Het samenwerkingsverband van LTO Noord, ZLTO en LLTB vertegenwoordigt bijna 50.000 agrarische ondernemers en maakt zich sterk voor hun economische en maatschappelijke positie

MaaSMobility as a service

MKB -Nederland – Midden- en kleinbedrijf Nederland
Ondernemers bepalen de koers van MKB-Nederland. Zij leveren via hun brancheorganisatie of lokale vereniging de ervaringen en kennis op basis waarvan wij onze lobbydoelen formuleren. Via een uitgebreid netwerk van commissies, platforms en werkgroepen wordt het beleid van MKB-Nederland bepaald.

Mki – middelgrote en kleine industrie

MKN – milieukwaliteitsnormen

MLOEA – meerdere energieleveranciers op één aansluiting
Vanaf 24 maart 2018 kunnen bedrijven kiezen voor “meerdere energieleveranciers op een aansluiting” (MLOEA). Dit betekent dat er op één WOZ meerdere energiecontracten kunnen worden afgesloten met verschillende leveranciers, zonder dat de netbeheerder fysiek een nieuwe aansluiting hoeft aan te leggen.

MS – Middenspanning nominale spanning > 1 kV en < 35 kV;

MSG Strategies De namen van de drie oprichters
MSG wil bijdragen aan een betere toekomst met innovatieve proposities. MSG is een think & do tank. Niet alleen analyseren, maar ook verandering bewerkstelligen en oplossingen bieden. Ons doel is om de transitie naar een duurzame samenleving te versnellen. Daarom houden we ons bezig met transities rondom energie, grondstoffen en biomassa. (organisatie)

MS-net – Middenspanningsnet
De kabels met een spanning van 10.000 (en in sommige gevallen 20.000) Volt waarop de distributiestations zijn aangesloten.

MVO – Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dat bedrijven verantwoordelijkheid (willen) dragen voor maatschappelijke problemen zoals luchtvervuiling, klimaatverandering, arbeidsomstandigheden of vergrijzing. (afspraak)

NAL – Nationale Agenda Laadinfrastructuur

NIP – Nationaal Isolatieprogramma

NCB – Noordbrabantse Christelijke Boerenbond (NCB)
Tegenwoordig is NCB Participaties de investeringsmaatschappij die is gelieerd aan ZLTO (organisatie)

NCG – Nationaal Coördinator Groningen

NCP – Nationaal Contactpunt
Alle landen die de OESO-richtlijnen onderschrijven, beschikken over een Nationaal Contactpunt (NCP). (organisatie)

NEA – Nationale Energie Atlas (informatiepunt)

NEC – Nederlands Elektrotechnisch Comité
Normalisatie op de gebieden van Elektrotechniek en ICT richt zich met name op veiligheid, gezondheid, kwaliteit en bevordering van het internationale goederen- en dienstenverkeer. NEN en
NEC vormen samen NEN (organisatie)

NEDU – Nederlandse Energie Data Uitwisseling De energiemarkt is volop in beweging. Ontwikkelingen als verduurzaming en veranderende wet- en regelgeving vragen om een voortdurende ontwikkeling van het marktmodel, zodat alle betrokken partijen in de markt hun werk optimaal kunnen doen. De Vereniging Nederlandse EnergieDataUitwisseling (NEDU) is er om de markt te helpen deze gewenste ontwikkeling gestalte te geven op basis van zelfregulering. (organisatie)

NEN – normalisatie en normen (afspraak)

NetbeheerNL – Netbeheer Nederland
De brancheorganisatie van alle energienetbeheerders, staat voor een toegankelijk, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem dat de transitie naar een duurzame energievoorziening mogelijk maakt. (organisatie)

Netcode Elektriciteit

NEV – Nationale Energieverkenning
De Nationale Energieverkenning wordt opgesteld door het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) samen met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), en met bijdragen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). De NEV is nu vervangen door de Klimaat en Energieverkenning (KEV)

NEW – Nationaal Expertisecentrum Warmte

NLE – NLE (voorheen: Nederlandse Energie Maatschappij)
NLE is de grootste onafhankelijke energieleverancier van Nederland en sinds 2016 de meest enthousiaste uitdager in de Nederlandse telecommarkt. (organisatie)

NOGEPA – oude naam van Element NL (Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie) (organisatie)

NOVI – Nationale Omgevingsvisie
De NOVI is de visie van het Rijk op de fysieke leefomgeving (afspraak)

NPLG – Natuuropgave Nationaal Programma Landelijk Gebied

NPR – Nederlandse Praktijk richtlijn (afspraak)

NPRESNationaal Programma RES
Ondersteunt de regio’s bij het maken van de regionale energiestrategie

NVDE – Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (organisatie)

NVKL – Nederlandse Vereniging van ondernemingen op het gebied van de Koudetechniek en Luchtbehandeling
Branche- en werkgeversorganisatie van bijna 400 bedrijven in de professionele koudetechniek en klimaatbeheersing (organisatie)

OB – Omgevingsbesluit

ODE – Opslag Duurzame Energie
Sinds 1 januari 2013 is er een extra belasting op energieverbruik bijgekomen. Toen is de Wet Opslag Duurzame Energie (ODE) van kracht geworden. Het doel van deze nieuwe belasting is om de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie SDE+ regeling te financieren.

OESO richtlijnen – Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
De OESO-richtlijnen bieden handvatten voor bedrijven om met kwesties om te gaan zoals ketenverantwoordelijkheid, mensenrechten, kinderarbeid, milieu en corruptie. Hiermee vormen de OESO-richtlijnen het uitgangspunt voor het Nederlandse internationaal MVO-beleid. Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) De intergouvernementele organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), of Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), werd in 1961 opgericht als uitvloeisel van het Marshall Plan. (afspraak)

Onbalans
Leveranciers schatten het stroomverbruik van klanten zo goed mogelijk in (per kwartier/uur). Op basis van die voorspelling kopen ze iedere dag voor ieder uur energie in op de EPEX(APX) handelsbeurs. Iedere afwijking tussen onze voorspelling (inkoopvolume) en het werkelijke verbruik per kwartier per netbeheerdersgebied wordt door TenneT – die voor de balans in het hoogspanningsnetwerk verantwoordelijk is – aan de leverancier aangerekend tegen onbalans-prijzen. Deze onbalansprijzen zijn zeer variabel en gemiddeld veel hoger dan de EPEX(APX)-prijzen.

OHE – Overig Hernieuwbare Energie (overlegorgaan)

OIM – Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu (overlegorgaan)

ORC – ORC-centrale, Organic Rankine Cycle
ORC (Organic Rankine Cycle)-elektriciteitscentrale. In Italië werd een ORC-techniek gevonden die op basis van een speciale, dure vloeistof warmte met een relatief lage temperatuur (180° Celsius bij Mirom) kan omzetten naar elektriciteit.

OTE – Overleg Tafel Energie
De Overlegtafel is een plek waar informatie kan worden uitgewisseld, experimenten kunnen worden besproken, trends en ontwikkelingen worden verkend en de consequenties en dilemma’s die daaruit voortvloeien kunnen worden besproken en geanalyseerd. De deelnemers aan de Overlegtafel zijn 30 organisatie waaronder Energie Nederland, De Koepel, Gasunie, VEMW, Netbeheer Nederland, E-Decentraal, Ministerie EZ en Natuur en Milieu. (overlegorgaan)

PAW – interbestuurlijke programma aardgasvrije wijken

PCR – Postcoderoos

PBL – Planbureau voor de Leefomgeving (organisatie)

PEH – Programma Energiehoofdstructuur

POVI – provinciale omgevingsvisie

PMIEKProvinciale Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat

PTO – Partner tevredenheid onderzoek

PVGOProgramma Versnelling Verduurzaming Gebouwde Omgeving

R.E.X. – Realtime Energy Exchange (R.E.X.)

RECS International – De marktpartijen die het GvO systeem gebruiken worden vertegenwoordigd door RECS International. (organisatie)

RES – Regionale Energiestrategie
In de deal regionale energiestrategieën werken pilotregio’s aan een langetermijnstrategie, met een stappenplan voor de kortere termijn, om uiterlijk in 2050 energieneutraal te zijn. De strategie wordt opgesteld met en door ondernemers, bewoners, overheden en kennisorganisaties in de regio.

RI&E – Risico Inventarisatie en – Evaluatie (afspraak)

RIE – Richtlijn Industriële Emissies
De Richtlijn Industriële Emissies (2010/75/EU) is sinds 1 januari 2013 verwerkt in de Nederlandse wet- en regelgeving

RIVM – Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
zet zich in voor een gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving (organisatie)

Rli – Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

RSC – Regionaal Sorteer Centrum

RCR – Rijkscoördinatieregeling

RVO – Rijksdienst Voor Ondernemers (organisatie)

RWS Leefomgeving
Rijkswaterstaat Leefomgeving, ondergebracht bij de dienst Water, Verkeer en Leefomgeving. Sinds 1 januari 2013 voert Rijkswaterstaat diverse kennis- en uitvoeringstaken uit op het gebied van milieu en leefomgeving. Rijkswaterstaat is sindsdien dé uitvoeringsorganisatie van beleid en regelgeving van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM). (organisatie)

SDE+ – Stimulering Duurzame Energie
Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren, kunnen gebruik maken van de subsidieregeling SDE+ (afspraak)

SDG’s – Sustainable Development Goals
De Sustainable Development Goals (SDGs) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen moeten een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030. (afspraak)

SER – Sociaal Economische Raad
De SER is verantwoordelijk voor de uitvoering van het EnergieAkkoord dat in 2013 is gesloten (organisatie)

Sewgs’-technologie – Sewgs’-technologie (Sorption Enhanced Water Gas Shift)
Sewgs’-technologie waarbij het afvangen van CO2 gepaard gaat met de productie van waterstof.

SHE – steunregimes hernieuwbare energie
Werkgroep binnen de NVDE over met name de SDE (overlegorgaan)

SKAO – Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen.
De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) is verantwoordelijk voor het gebruik, de doorontwikkeling en het beheer van het certificeringschema CO2-Prestatieladder. Daarnaast zorgt zij voor verbreding van het gebruik van de CO2-Prestatieladder bij bedrijven, opdrachtgevers en in sectoren.

SodM – Staatstoezicht op de Mijnen
de toezichthouder op de ondergrond

SRD – Strategisch Relevante delen

STRONG – Structuurvisie Ondergrond

TKI – Topconsortia voor Kennis en Innovatie
Om innovatie te stimuleren zijn er binnen de negen topsectoren Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) opgezet. Deze TKI’s stimuleren publiek-private samenwerkingsprojecten. In de TKI’s zoeken ondernemers en wetenschappers van de negen topsectoren samen naar manieren om vernieuwende producten en diensten op de markt te brengen. (organisatie)
TKI Energie Topsector Energie is onderverdeeld in: TKI Biobased Economy, TKI Energie & Industrie (Engelse website), TKI Gas, TKI Urban Energy, TKI Wind op zee (organisatie)

Transitiepaden
Transitiepaden Een transitiepad formuleert een stapsgewijze aanpak om de doelstelling te realiseren. Waarop moeten we focussen? Wat doen we nu, wat kan later? (afspraak)

TSO – Transmission System Operator, Landelijke netbeheerder (organisatie)

TTF – Title Transfer Facility
De Title Transfer Facility (de TTF) is een virtuele marktplaats waar de Gasunie aan marktpartijen de mogelijkheid biedt om gas dat al in het ons systeem aanwezig is (‘entry-paid gas’) over te dragen aan een andere partij.

TVW – Transitie Visie Warmte

UDG – Ultra-diepe geothermie

UO – Uitvoeringsoverleg
De praktische uitvoering van alle afspraken uit het Klimaatakkoord gebeurt in de zogenoemde Uitvoeringsoverleggen. Het Voortgangsoverleg bewaakt de samenhang in de uitvoering.

UPS-systeem – Uninterruptible Power Supply
Een UPS is een voeding die ononderbroken spanning levert aan achterliggende apparatuur.

UvW – Unie van Waterschappen
De Unie van Waterschappen is de vereniging van de Nederlandse waterschappen. Waterschappen zijn verantwoordelijk voor het beheer van waterkeringen, het regionale waterbeheer en het zuiveren van afvalwater. De Unie van Waterschappen vertegenwoordigt de waterschappen in het nationale en internationale speelveld, behartigt de belangen van de waterschappen en stimuleert kennisuitwisseling en samenwerking. (organisatie)

VEK – Vergoeding Externe Kosten
Een soort BTW op CO2-uitstoot.

VEMW – Vereniging voor Energie, Milieu en Water
VEMW is er voor kleine, middelgrote en grote bedrijven en organisaties die warmte, elektriciteit, gas en water gebruiken. VEMW komt op voor de belangen van deze bedrijven en instellingen op het gebied van energie en water in Nederland en in de Europese Unie, en biedt hen ondersteuning, informatie en advies. (organisatie)

VHKA – Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord

VKO – verbruiks- en kostenoverzicht (afspraak)

VNCI – Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (organisatie)

VNG – Vereniging Nederlandse Gemeente (organisatie)

VNO-NCW – Verbond van Nederlandse Ondernemingen (VNO) en het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (NCW) fusie in 1996. Alleen de afkorting wordt gebruikt.
Ondernemingsorganisatie VNO-NCW maakt zich hard voor een excellent ondernemings- en vestigingsklimaat. Dat doen we zowel op nationaal als internationaal niveau. (organisatie)

VOS – Vluchtige Organische Stoffen

Warmtestaffel
Het aanpassen van de ondersteuning voor ketels op vaste of vloeibare biomassa > 5 MW th. Deze ondersteuning vindt gestaffeld plaats, waarbij de hoogte van de ondersteuning afhangt van het vooraf door de subsidieaanvrager aangegeven vollasturen. De vorm van ondersteuning met een vollasturen afhankelijk gestaffeld basisbedrag voor hernieuwbare warmte, wordt in aangeduid als warmtestaffel.

WBSO – Wet Bevordering Speur en Ontwikkelingswerk
WBSO is loonkostensubsidie, in de vorm van vermindering van de loonheffing voor u en uw medewerkers die het R&D-werk verrichten. De WBSO is bestemd voor Nederlandse bedrijven die onderzoeksprojecten uitvoeren. Van starters, kleine zelfstandigen (ZZP) en mkb-bedrijven tot multinationals in elke bedrijfssector. Publieke kennisinstellingen kunnen geen WBSO aanvragen. (afspraak)

Weq – Woningequivalenten

WION – Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten
Ook wel Grondroerdersregeling genoemd. Wet met als doel het optreden van graafschade te voorkomen en de veiligheid van de graver en de directe omgeving te bevorderen. Uitvoering van deze wettelijke taak ligt bij het Kadaster. Voorheen was het Kabels en Leidingen InformatieCentrum (KLIC) hiervoor verantwoordelijk. (afspraak)

Wm – Wet Milieubeheer

WPW– Westpoort Warmte, Joint Venture tussen AEB en Nuon ten behoeve van warmtelevering

Wro Wet ruimtelijke ordening

ZLTO– Zuid- LTO
Vereniging van 15.000 boeren en tuinders in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Gelderland. (organisatie)


Misschien ook interessant