Verbreding van de SDE+

29 november 2018

Minister Wiebes heeft vrijdag 23 november een informerende brief over de verbreding van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) naar de leden van de Tweede Kamer gestuurd. Deze verbreding was al aangekondigd in het regeerakkoord en in de brief verduidelijkte de minister van Economische Zaken en Klimaat dat de verbreding in zal gaan per 2020. De belangrijkste verandering is dat de focus van de subsidie, die vanaf 2020 ook de SDE++ zal gaan heten, broeikasgasemissiereductie zal worden in plaats van duurzame energieproductie. Ook bevestigde de minister dat er nieuwe technieken zullen worden gesubsidieerd door SDE++, alhoewel hij niet specificeerde welke technieken dat zullen zijn. Wiebes stuurde vorige week ook het concept-INEK naar de Kamer.

Verder blijft de SDE++ erg op de huidige SDE+ lijken. Zo blijft het een subsidie die de onrendabele kosten van milieuvriendelijke technieken afdekt, waarbij per techniek naar de zogenaamde ‘onrendabele top’ per vermeden ton CO2 gekeken wordt. Techniekneutraliteit, onderlinge concurrentie op subsidie door middel van tendersystematiek en langdurige zekerheid voor investeerders blijven de andere uitgangspunten van de stimuleringsregeling.

Daarnaast kondigde de minister aan dat de SDE++ zich voornamelijk zal richten op omvangrijke technieken en projecten, waarbij kleinere projecten zich zullen moeten richten op andere instrumenten zoals de ISDE-regeling of financiering via Invest-NL. De nadere uitwerking van de nieuwe regeling zal zich tijdens het gehele komende jaar voltrekken, waarbij de minister verwacht de definitieve regeling in het najaar van 2019 te kunnen aankondigen. Afsluitend zei de minister toe de implicaties van deze verbrede regeling voor de huidige ISDE-regeling, de Wet ODE en de huidige SDE+ gedurende 2019 aan de Kamer toe te lichten.

INEK
Minister Wiebes stuurde vorige week ook het Concept-Integraal Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021-2030 (INEK) naar de Tweede Kamer. Het definitieve plan moet voor 31 december 2019 worden ingediend bij de Europese Commissie, maar het concept een jaar eerder. De definitieve versie zal, aldus Wiebes, worden vormgegeven op basis van de uitkomsten van het Klimaatakkoord.

Wiebes streeft ernaar om in de tweede helft van 2019 het definitieve INEK voor te leggen aan de Tweede Kamer. De NVDE zal bijdragen aan de consultatie over het INEK. Dit concept-INEK is vooral gebaseerd op het Regeerakkoord, de kabinetsinzet voor het Klimaatakkoord en de kabinetsappreciatie van de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord. De NEV 2017 is de basis van het cijfermatige gedeelte.


Misschien ook interessant